Ansedel Hans Nilsson

1634-1713

Bonde.
Född 1634 i Rännö, Tuna (Y). [1]
Död 1713 i Rännö, Tuna (Y). [1]
Hans Nilsson.
Född 1634 i Rännö, Tuna (Y). [1]
Död 1713 i Rännö, Tuna (Y). [1]
Bonde.

f Nils Hansson.

Död i Rännö, Tuna (Y). [1]
Bonde.

   
 
   
 

m Sigrid Jonsdotter.

Död i Rännö, Tuna (Y). [1]

   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Njurunda vårting 1680: Lieutnanten Johan Nilsson Niure genom sin sin swåger Hans Nilsson i Rännö Tuna Sochen praetenderar effter Farsystren Britha Oloffs dotter i Bånstadh 8 mål iordh, hwilken iordh Brodren Olof Nilsson i Banstadh possiderar. - Hwaremot Olof Nilsson inlägger Brijtha Olofzdotters Testamente 1675 den 8 Maij, hwar vthinnan hon bemälte Olof Nilsson sin arfwe iordh huus och lösören, moth sin tilbörliga skötzel till dödedagar testementerat, som gode män Pär Pädersson i Sohlbärg, Erich Jonsson ibidem, Nilss Larsson i Bånstadh wittnat med sine namn och Bomärkien. Hans Nilsson protesterar Testamentet aldrig warit sigh eller någon af arfwingerna vitterliget, eij heller för Lag och Rätt praecenterat. Oloff Nilsson däremoth förebär henne sielf råt om sitt antingen gifwa sigh eller någon annan af arfwingarna, dess wthan de andre arfwingarna aldrig wårdat sigh om henne, oppehålt henne och på dät Tästamentz wilkår, frå 1675 till 1676, och war hon den tijden mycket siuk och förlamadt.
Resolutio: Aldenstundh Salig Britha Olofssdotters Testamente emoth lagh och dätt 14 Capitlet kyrkobalken paragraf 1 ähr oprättat, ty kan dät eij heller niutha laga krafft, vthan desse jordemål effter bemälte capitels innehåldh arfwingarne samptlige emellan delas böra, Men lösorone bör Olof Nilsson oafkorthade behålla effter Testamentetz lydelse i kraft af ofwan citerade Capitel och dät 9 Capitlet Jordabalken så mycket säkrare son Olof Nilsson befinnes mycket kostat opå sin Salig [Faders] Syster, både medh föda och begrafningz expenser etc. (domb)

Gifte och barnGift Rakel Nilsdotter. Född 1630 i Bunsta, Njurunda (Y). [2] [1]

Nils Hansson. Född 1665 i Rännö, Tuna (Y). [1]

Ingial Hansdotter. Född 1666 i Rännö, Tuna (Y). [1]
Död 1716 i Runsvik, Tuna (Y). [1]

Sigrid Hansdotter. Född 1668 i Rännö, Tuna (Y). [1]
Död 1736 i Bällsta, Tuna (Y). [1]

Anna Hansdotter. Född 1672 i Rännö, Tuna (Y). [1]
Död 1739 i Tuna (Y). [3]
Begravd 1739-11-25 i Tuna (Y). [3]

Johan Hansson. Bonde.
Född 1673 i Rännö, Tuna (Y). [1]
Död 1710 i Rännö, Tuna (Y). [1]
Källor

  1. HNFR
  2. domb
  3. db
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2012-11-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.