Ansedel Jakob Hansson

1601-1665

Bonde.
Född 1601. [1]
Död 1665 i Stångom, Njurunda (Y). [1]
Begravd 1665-03-29 i Njurunda (Y). [1]
Jakob Hansson.
Född 1601. [1]
Död 1665 i Stångom, Njurunda (Y). [1]
Bonde.
     
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Bonde 1636 i Torrsjö 1, Njurunda (Y)
Bonde 1641, 1642 i Skottsund 3, Njurunda (Y)
Bonde 1650, 1653 i Stångom 2, Njurunda (Y)

Njurunda vårting 1641: Jacob i Skåtzsundh blef tilsagt att betala lille Per Olufzon opå de 10 daler Saligh Niels Olsson i Tarsiö skylligh war, och berätta Jacob att hans hustru wet inthe mehre än af 17 mark dem befaltes at betala lille Per.(domb)

Njurunda vårting 1643: Effter gamalt Jorde byte som Per Larsson medh Per Jonsson i Skåtningh [Skottsund] giort hade, och Per Larsson hade quart ett lite engh om 2 skrinner liggiandes i Långhbaar, det dömdes Jacob Hansson i Skåtsundh det igen för peninger 2 Riksdaler eller 7 daler kopparmynt.(domb)

Njurunda vårting 1644: Emellan Peder Larsson i Nolby och Jacob Hansson i Skåtzsundh ähr sålunda afsagt om deres gamble byte, att Per Larsson brister på hömålet effter 5 marker iordh. Derför dömdes att de skole detta åhr slå till måls.(domb)

Njurunda höstting 1649: Joen Persson i Skötsundh, kräfuer sin Stiuf Fadher Jacob Hansson om en Malm grytha, och liten kettil, war Nemdens dom at Jacob betalar Joen så frampt han hafuer inte prästen och andre godhe män til vitnes.(domb)

Njurunda vinterting 1653: Jacon Hannssonn i Stång[o]m hafwer hafft ogill hängdh, och der igenom ähr Anders Oluffssonn på hanns åker aff boskapen tillfogat Skadha, hwarföre blef Jacob föreläsit det 8 Capitlet i Bygninge Balken Saker 3 marker såsom och skall wedergälla Anders Olufssonn skadhan som han i så måtte tagit hafwer Nemligen 1 Skyl hagra. Vthgaf Peninger 3 marker.(domb)

Njurunda vinterting 1655: Per Persson i Stångom hafuer kallat Jacob Hansson i Stångom En tiuf medh hastigt modhe, och kunne inte undfalla att han sådant giordhe, kunne derföre Nembden inte befria honom för 3 marker effter thet 43 Capitlet i tingmåla Balken. Peninger 3 marker.(domb)

Njurunda vinterting 1661: Per Persson i Stångum hafuer haftt oquems ordh emot Jacob Hansson sin granne, och kunne inte honom thet beuisa, Sachfältes han derföre 3 marker och plichtade medh krop[pen] i kistan. Peninger 3 marker.(domb)

Njurunda vårting 1682: Hustru Anna i Å fordrar af Sahlig Jacob i Stångoms Son som warit soldat på Tyskebotn Daniel benemd eller dess Förmyndare Erich Nielsson och Michell Nielsson i Hälliom 10 rdr jn specie som hennes Son Lars Nilsson skall honom 1676 försträcht opwijsandes derpå eett hans breff som bemälte penningar omrörer, men derhoos att han sielff skulle komma hem och hafwa medh sigh handskrifften. Yttermehra ähro begge omkomna i Bornholm som seges. Erich Nielsson och Michell Nielsson swarar her emot at det är wnderligit att handskrifften icke fölgde medh hem, doch hemställa dhe att i Rättens godtfinnande, Munsterskrifware Mobach befinnes skrifwit brefwet medh egen hand 1676 den 26. April i Strålsundh.
Sententia: Enähr hustru Anna opwijsar Herr Lieutenenten i Jemptelandh Mobachz Attest om ofwanrörde 10 rdr hwilken från Tysklandh brefwet skrifwitt, att Giälden är ständigh, och wiss, ehrkiänner Rätten för skiäligit at hustru Anna bekommer sin Sons uthlänte penningar af Målsmännerna Erich Nilson i Helgiom och Michell Nilsson jdidem.(domb)


Gifte och barnGift Karin Persdotter. Död 1644 i Skottsund, Njurunda (Y). [1]
Begravd 1644-07-24 i Njurunda (Y). [1]

Justina Jakobsdotter. Född omkring 1624 i Njurunda (Y). [2]
Död 1712-01-05 i Vallen, Gnarp (X). [2]
Begravd 1712-01-13 i Gnarp (X). [2]

NN Jakobsdotter.

Daniel Jakobsson. Soldat.
Död mellan 1676 och 1682 i Bornholm, Danmark. [3]

Karin Jakobsdotter.


Gift Brita NN. Född 1607. [1]
Död 1673 i Stångom, Njurunda (Y). [1]
Begravd 1673-04-15 i Njurunda (Y). [1]

NN Jakobs?. Född 1650 i Stångom, Njurunda (Y). [1]
Döpt 1650-09-08 i Stångom, Njurunda (Y). [1]
Källor

  1. Hellbom
  2. db
  3. domb
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2012-11-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.