Ansedel Arvid Clementsson

1640?-1715

Bonde.
Född omkring 1640. [1]
Död 1715-09-03 i Jonsbo, Malmbäck (F). [1]
Begravd 1715-09-11 i Malmbäck (F). [1]
Arvid Clementsson.
Född omkring 1640. [1]
Död 1715-09-03 i Jonsbo, Malmbäck (F). [1]
Bonde.
     
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Källa: Nils Hård af Segerstad "Släkten Åkerman från Småland" Släkt och Hävd Nr 3-4 1986


Västra härads höstting 1706-10-31:

48 Arfwid Clemmettsson i Jorsbo, emot Drängen Swen Andersson på Stensiö, angående ryggat Frijerij med Arfwids dotter Pijgan Zegrid Arfwidsdotter.

Det berättar Arfwed Clemmettsson kommet till honom hafwandes med sig Fälltwäbelen Manhaftig Christopher Bengtsson och begiärt dess dotter till äkta, hwilket med handsträckning å båda sijdor uthfästes, men som både Fälltwäbelen närwarande som Drängen sielf tillstå sändt wara.

Tillfrågades Swen Andersson hwarföre han sin lofwan ändrat, ??: för den ordsakenm att sedermehra skall rykte uthkommet, det bemälte Segrid åhr tillförende uti ett Slåttöhl på Åkerhullta torp, låtit läsa sig inne i en Boo med Drängen Swen Nillsson i Estorp, ??: om han derföre tillägger henne någon otukt ??: Neij det giör han intet.

Hustro Ingeborg Dawidsdotter som Slottöhlet giordt närwarande, berättar att hon fuller läste dem inne, men hwarken såg dem hafwa något olofliget för händer, eller beskyllat dem derföre.

Arfwid Clemmetsson berättar att Swen Andersson som sielf warit med i Slåtteröhlet wähl wist uthaf att hans dotter med den andra Drängen blef inneläst i boden och till bewijs deraf framkallade till wittnes Jöns Larsson på Brunsry ägor, hwilken efter aflagd Eedh wittnade att då Slotteröhlet war frågade Swen Andersson war Zegrid och Swen war, swarade hon dhe äro i Boden.

Tillfrågades Swen Andersson om han intet will äkta bem:te Zegrid emedan hwarken han eller någon annan henne något oährliget tillägger ??: Neij, kan det intet mehra komma i sitt sinne.

Tillfrågades Zegrid om hon åstundar äktenskap med Swen Andersson ??: Ja hon står wid sin lofwan. - Tillstår och bägge att dhe hwarandra skiämker och begåfningar gifwit.

Ytterliggare berättade Swen Andersson att som Pijgans Förälldrar alltijdh wijst förakt och wanheder emot hans Förälldrar, och äfwen wähl giordt giäk och narr af honom, så har han fattat ett kallt hierta till henne.

Res:tio. Såsom det befinnes ingen rätt och fullkomblig trolofning i alla dhe wederbörandes närwaro som 15 Cap: 10 Kongl. Maij:ts Kiörkiolag innehåller skiedt wara, och Parterne å alla sijdor äro nöijda hwad som dem emillan kan wara tahlat att upphäfwa; Ährläggandes Drängen godwilligt i Förlijkning till Segrid Arfwidsdotter 5 P:r SM:t och dem till nästkommande Juhl uthlofwar betahla, hwarmed dhe å alla sijder äro förnögda; Altså blifwer een sådan dheras frijwilliga förlijkning af TingsRätten bekräftadt, och Pijgan Zegrid Arfwidsdotter wid sin heder, emot det på henne ogrundade uthspridde rykte alldehles Conserverad.

(Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAABA:178 (1706-1706) Bild 1090)

Gifte och barnGift Sigrid NN. Född omkring 1662. [1]
Död 1697 i Jonsbo, Malmbäck (F). [1]
Begravd 1697-05-16 i Malmbäck (F). [1]

Karin Arvidsdotter. Född 1670. [2] [1]
Död 1756-01-12 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck (F). [1]
Begravd 1756-01-18 i Malmbäck (F). [1]

Märit Arvidsdotter. Född 1680. [2]
Död 1755-05-03 i Bredstorp, Malmbäck (F). [1]
Begravd 1755-05-11 i Malmbäck (F). [1]

Johan Arvidsson. Bonde.
Född 1680. [2]
Död 1758-07-17 i Jonsbo, Malmbäck (F). [1]
Begravd 1758-07-23 i Malmbäck (F). [1]

Sigrid Arvidsdotter.

Anna Arvidsdotter. Född omkring 1685. [1]
Död 1753-04-13 i Jonsbo, Malmbäck (F). [1]
Begravd 1753-04-23 i Malmbäck (F). [1]

Clement Arvidsson. Bonde.
Född 1690. [2]
Död 1758-06-11 i Jonsbo, Malmbäck (F). [1]
Begravd 1758-06-18 i Malmbäck (F). [1]

Åra Arvidsdotter. Född 1691-11-25 i Jonsbo, Malmbäck (F). [3]
Döpt 1691-11-29 i Jonsbo, Malmbäck (F). [3]
Död 1738 i Drageryd, Bringetofta (F). [4]
Begravd 1738-02-12 i Bringetofta (F). [1]

Jöns Arvidsson. Född 1695-01-26 i Jonsbo, Malmbäck (F). [3]
Döpt 1695-01-28 i Jonsbo, Malmbäck (F). [3]
Källor

  1. db
  2. hfl
  3. fb
  4. Nils Hård af Segerstad "Släkten Åkerman från Småland" Släkt och Hävd Nr 3-4 1986
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-12-28 med hjälp av Disgen version 8.2d.