Ansedel Lars Andersson

1659?-1726

Född omkring 1659. [1]
Död 1726 i Aplakulla, Forserum (F). [2]
Begravd 1726-03-06 i Forserum (F). [2]
Lars Andersson.
Född omkring 1659. [1]
Död 1726 i Aplakulla, Forserum (F). [2]

f Anders Arnesson.   
 
   
 

m Åra Persdotter.   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Tveta härads vinterting 28-30 Januari 1696: ž35 Dhen emillan Samuel och Lars Anderssöner i Aplakulla och Jon Siggesson i Glömminge instämbde tienstige saak, angående ???do för Kiäranderne▀ Systerbarn▀ arf efter frambledne Ander▀ i Aplakulla, är dem emillan således efter Nämbdemannen▀ Swen Siggesson▀ bewittnande förlijkt, som den af Munsterskrifwaren W:te Petter Hammerijn upsatte, och nu wid rätten upwijste förlijkning i bookstafwen innehåller, lydandes som föllier. Såsom min förra Sahl. hustrus Bröder, Samuel och Lars Anderssöner i Aplakulla mig undertechnad låtit stämma till Rougbärga Tingh, uppå dera▀ Systerbarn wägnar, som äre mine barn nembl. Swen och Jon Jon▀öner sampt Åhra Jon▀dotter angående dhet arf som dem tillfallit är efter deras Morfader Sahl. Ander▀ Arnesson i Aplakulla, som wahr forst i fasta skattejorden efter Kiöpebrefwets innehålldh Contant 30 P:r S:mt, de▀uthan uthi Löö▀öhren som är Contant penningar 6 P:r 10? öre S:mt, Een lijten Kopparkiättill om 8 ??, en Oxe för 9 P:r S:mt, En Koo för 5 P:r S:mt, En gammall Bagge, En hallfslijten Rya, Ett wackert Tapet, En hallfslijten Duuk, Hamptågewäf 3Ż al:r, Ittem war och någre små Huu▀gerådssaaker, som efter förbem:te barn▀ Morfader med sämia syskonen emillan wärderades i penningar och barnen▀ lott inlöstes af dera▀ Morbröder med 1 P:r 4 öre S:mt, såsom och något foder hwar af barnens andehl blef 1 P:r 16 öre S:mt; Och som iag de▀e föregående Contante penningar och pertsedlar till mig tagit, som förmodel:n är närmaste Förmyndare för mina egna barn, hwaruppå ofwanbem:te Samuel och Lars Anderssöner i Applakulla af mig begiära Qvitt:s efter som barnen nu uthlåta sig willia hålla mig som är dera▀ Fader, good för bem:te penningar och pertsedlar, dem iag Barnen tillställa och förnöija skall, så snart iag sees dem kunna med förståndh, bruka dhem sigh till nytta, och skohla dhe hädanefter inthet wijdare kräfia sina Morbröder, dhet som här ofwantill upnämbdt är, och som iag i så måtto med de▀e mine Swågrar Samuel och Lars förent och förnögt med dätta som iag dem nu alldeles qvitterar, hwar med ingen wijdare laaga process här om behöfwa▀ hwilket iag med egen hand här underskrifwer, som skiedde i Aplakulla d. 27 Janaurij 1696. Jon Siggesson. Hwilken som emooth laag inthet sträffwande här med bekräftadh warder. (Källa: Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:68 (1694-1697) Bild 2380)

Gifte och barnGift Margareta Svensdotter. Född omkring 1668. [1]
Död 1753 i Aplakulla, Forserum (F). [2]
Begravd 1753-04-29 i Forserum (F). [2]

Åra Larsdotter. Född omkring 1687. [2]
Död 1743 i Fåglarp, Barkeryd (F). [2]
Begravd 1743-09-25 i Barkeryd (F). [2]

Anders Larsson. Född 1689-08-23 i Aplakulla, Forserum (F). [3]
Döpt 1689-08-25 i Aplakulla, Forserum (F). [3]

Brita Larsdotter. Född 1692-01-19 i Aplakulla, Forserum (F). [3]
Döpt 1692-01-24 i Aplakulla, Forserum (F). [3]

Per Larsson. Född 1696-12-18 i Aplakulla, Forserum (F). [3]
Döpt 1696-12-28 i Aplakulla, Forserum (F). [3]
Död 1699 i Aplakulla, Forserum (F). [2]
Begravd 1699-02-22 i Forserum (F). [2]

Staffan Larsson. Född 1699-04-02 i Aplakulla, Forserum (F). [3]
Döpt 1699-04-10 i Aplakulla, Forserum (F). [3]
Död 1706 i Aplakulla, Forserum (F). [2]
Begravd 1706-03-11 i Forserum (F). [2]

Jöns Larsson. Född 1701-10-01 i Aplakulla, Forserum (F). [3]
Döpt 1701-10-06 i Aplakulla, Forserum (F). [3]

Kerstin Larsdotter. Född 1704-07-02 i Aplakulla, Forserum (F). [3]
Döpt 1704-07-10 i Aplakulla, Forserum (F). [3]
Död av ålderdom 1799-11-05 i Sniparp Sörgård, Forserum (F). [2]
Begravd 1799-11-10 i Forserum (F). [2]

Elisabet Larsdotter. Född 1707-05-11 i Aplakulla, Forserum (F). [3]
Döpt 1707-05-12 i Aplakulla, Forserum (F). [3]

Ingegerd Larsdotter. Född 1709-07-14 i Aplakulla, Forserum (F). [3]
Källor

  1. åu
  2. db
  3. fb
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2012-11-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.