Ansedel Knut Jonsson

1585-1640?

Fogde.
Född 1585. [1]
Död omkring 1640 i Smedstorp, Hakarp (F). [1]
Knut Jonsson.
Född 1585. [1]
Död omkring 1640 i Smedstorp, Hakarp (F). [1]
Fogde.
     
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Tveta häradsting 1620-11-29:

Kom för Rette Knut Joensson i Smidstorp, en Landbo Fougte, och klagade till sin Nästa granne Bengt i Holestorp, för någe Skielsordh han hade låtit falla udj druckenskap, i det Bengt hade Skielt förbe:de Knut för en Tiuf och Skalm, huilket ??????måll Bengt utygade på sådan sät, at dher war giort et bythe på et Engastycke för några åhr sedan emellan Smidstorp och Cronones gårdh Holestorp, och nu mädan Knut hade det Engastycket som ifrå Holestorp kommit war, gick Knut till och ??gh en wacker grön Eek neder till Kyrkiospån, och derest samma Engast:e tilbaka till Holestorp igien, derföre blef Knut af Bengt Skielter huilket inthet hade opå sigh, Men efter Bengtz ?????bönder witnadhe medh honom at när han ähr drucken wet han aldrigh huadh han medh Mundenn tala. Ty Saakfeltes förbe:de Bengt för Läpegieldh Peningar - 3 P:r efter han bekienner sigh hafwa det giort af hastighet.

(Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:4 (1619-1623) Bild 1170)
Tveta häradsting 1621-11-15:

Kom för Rette Knut i Smidstorph och klagade till Bengt i Sånda, som Tilförendhe war boendes uthi Holestorph at han hade Skielt honom för en Tiuf och Skielm det Tilförendhe hafwer warit för Rette at Knut hade hugget en Eek på Cronones ägor derföre för:de Bengt böte för Läpegieldh - 3 P:r efter han togh sin ordh igien, och sade at han giordhe det uthi sin druckenskaph, Ty Peder Brådsson i Sånda witnade at mädan hans Swär bodde i Smidstorp häfdade han samma Engastycka, det Knut ähr Skielt före som Eken stodh opå, Samalunda klagade för:de Knut till för:de Bengt, at han hade äh?? sid????? Skielt honom för en Tiuf, at Bengt skulle hafua sagt för Swen Jonsson i Råsella, at Knut går huar dagh uthi Klefuen och Skiuter Diur, Men han Skiuter så lenge diur sade Bengt, till dess wij hafue ingen Fåren igien, Ty iag sågh, at när Byssan Bran at han Skuett et Får, och gömde det uthi Hallapkerfuen, det han sade sigh bewisa wille. Men nu kunne för:de Bengt honom icke öfuertyga och sade at han aldrigh hade Skielt för:de Knut för någon tiuf derföre, Men lijkawist hade förg:ne Bengt uthi Ölstugur, eller huar han hade druckit, brukat, en Plumachtigh mundh och utspyet samma för:ne ordh, som mången Ehrlig Karll witnade, at när Bengt blifuer drucken kan han inthet råda för sin Mundh, derföre förlichtes ????? Knut medh honom om sådan afwundh och illwillia, och huadh sigh dhem emellan widare her efterår, medh sådan otilbörligh Till??ättningh kan handha, skall den blifwa efter Lagen, som her efteråt afbytter, och et par Oxar till wijthe så goda som 24 Dlr. Och för:de Knut Jonsson i Smidstorph sägz nu aldeles frij för sådana förflugne ordh at han ähr en Ehrligh Karll så nu som Tilförendhe efter the Wittnesbördh som i Rette inlagt hafwer.

(Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:4 (1619-1623) Bild 1650)
Tveta häradsting 1622-07-03:

Kom för Rätte Welachtat Knut i Smidstorp och klagade till sin gårdbo Lasse Persson för Slagsmåll och et slagh i hufuedet medh en yxhammare. Doch skiedde det udj hastigh wreede och oberådde Moode, när dhe skulle byta sigh gårdens ägor emällan. Saakfeltes af det 10 Capitell i Sårm: medh willia till - 3 P:r till 3 ??.

(Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:4 (1619-1623) Bild 1990)
Tveta extraordinarie ting 1636-03-30:

Sammadagh upstegh Wel. Knut Jonsson Welborne Jacob Skyttz Fougte och begärade en ägande synn åtinge öfuer en quarn wid Fagerslät, fyra synemän, Åke i Hakarp, Bencht i Wästraby, Brodde i Fagerslät, Måns i Wireda, huar komme tijdt när beqvämd tidh tilsäger.

(Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:5 (1624-1644) Bild 1200)
Tveta häradsting 1644-05-14:

Samma dagh Presenteradre sigh W: Peder Erichsson Cristiern Jonssons skriftelige fulmechtigh at kära til saligh Knut Jonssons Arfwingar om någon räfst till slotsstatin Johan Knutsson swarar hwarken han, hans Modher, eller medharfde ähro nu stämbde ty upsattis till arfwingarna blifwa lagligen stämbde Johan Knutsson medh sin syskon, och modher tills??dis at swara widh nästa tingh.

(Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:5 (1624-1644) Bild 2160)
Tveta häradsting 1644-10-29--30:

Samma dagh ransakades uthi then tuistige saak emellan Jakob Augustinsson Christiern Jonssons Fulmechtigh klagande och saligh Knut Jonssons i Smestorp arfwingar them ibland tillstädis Johan Knutsson suarande Tå ibland andre ährende ther förhandlades inladis af W: Jakobo Agustinsson i rätten en klago skriftelig iämte annat besuärs pungt stalt af W: Christiern Jonsson om räfsa till Capital 136 Daler ther på intered, nu finnes uppå samma räfst, ingen lefwandes witne, icke eller icke heller egin wedhergång eller bekiännelse, och ingen skriftelig Obligation ???ilsa swarar Johan Knutsson thet hans salige Fadher aldrigh bahr up itt rundstyke af then stora gärden i grefweskapet widher then tidhen, uthan Länsmän och grefwens skrifware, som och sielfwe gior klart therföre på Junekiöpingh slått, ????? han war saligh Grefwe Magni Fougte, dock hadhe han medh upbörden intet beställa, och han war hwarken stämbd eller tillstädis nähr salig Hindrik Thomesson försporde sigh hoos Lagläsaren Jon Larsson, ähr och 14 åhr sedan Grefwe Magnus afsomnade och fehm åhr sedan blef hans salige Fadher Knut Jonsson i Smestorp dödh.

Ty tycker thenne Rätt at thenne saak ähr afgammal och parterna mest sielfwe dödhe, som wore interesserade, bådhe salig Knut Jonsson i Smestorp och Hindrich Thomesson som giorde In????ning på ???? Clerering, sampt Jon Larsson Lagläsare fördem i grefweskapet och ähr eliest en räkinschap och Cammarsaak, som kommer thetta Forum intet nedher.

(Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:5 (1624-1644) Bild 2210)


Gifte och barnGift Elisabet NN.

Johan Knutsson Drefling. Hauptman.
Död 1686-03-11 i Smedstorp, Hakarp (F). [2]
Begravd 1686-04-11 i Hakarp (F). [3]

Måns Knutsson Drefling. Postmästare.
Justitieborgmästare.
Född 1607-01-10. [1]
Död 1673-08-15 i Köping (U). [1]

Ingeborg Knutsdotter Drefling. Begravd 1691-03-08 i Jönköpings Kristina (F). [3]

Jonas Knutsson Drefling. Bergmästare.
Född omkring 1621. [3]
Död 1684-12-28 i Herstad, Kvillinge (E). [3]
Begravd 1684-12-28. [4]

Sara Knutsdotter Drefling. Född 1622.
Död 1711 i Brunstorp, Hakarp (F).

Kerstin Knutsdotter Drefling. Född omkring 1623. [3]
Död 1709 i Knutstorp, Gränna (F). [3]
Begravd 1709-05-09 i Gränna (F). [3]

Håkan Knutsson Drefling. Slottsfogde.
Född omkring 1628. [3]
Begravd 1666-12-18 i Västerås (U). [3]

Daniel Knutsson Drefling. Bergmästare.
Död 1676 i Månsbo, Grytnäs (W). [1]

Maria Knutsdotter Drefling.
Källor

  1. Elgenstierna
  2. Gravsten
  3. db
  4. begravningsvers
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-12-28 med hjälp av Disgen version 8.2d.