Ansedel Jon Gunbjörnsson

Bonde.
Död i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z). [1]
Jon Gunbjörnsson.

Död i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z). [1]
Bonde.

f Gunbjörn Jonsson.

Död i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z). [1]
Bonde.


ff Jon Gunbjörnsson Budde.

Död i Kyrkbyn, Älvros (Z). [1]
Bonde.
Länsman från 1655 till 1656. [1]

 
 
   
 

m Gunilla Jonsdotter.   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Bonde 1692-1718 i Bro, Kyrkbyn 1, Älvros (Z)


Svegs höstting 1701-12-09--11:

14 Olof Svensson i Bäck kärade till Jon Gundbiörsson i Broo, om Lind slåtten hwilken skall höra till dhe 3 trög Jord i Andåsen han 699 d. 14 Decembr. på Olof Olssons Enkiors wägnar igen?rant af Pär Olsson i Fanhuus, kunnandes Åkeren eij bruuka, om han icke faar slåtten med. Jon swarade att han eij annat wiste, än denna slått af ållder hördt till hans hemman, wille den icke heller ombära. Till uplysning hördes Hindrik och Halfwar Erikssöners i Elfroos; Dhen förra berättade det som en saga och uthan något beskedh han hördt, som skulle denna slått höra till Andåsen, tog afträde. Halfwar Ersson refererade, det hans Fader och haft en slått från samma Gård, hwilken och för honom berättadt, det och denne hörde dijt med. Wijdare beropade Actor sig på Pär Olsson i Fanhuus, som lofwade till nästa Ting skaffa några wittnen, och dy der till Differerades saaken.

15 Det föredrog Halfwar Ersson Hammar huru som han och hans Grannar hafwa afdelt skog Söre om Landswägen och Jon Gundbiörsson Norr om Wägen och så warit Af Gammalt, men lijkwähl skall Olof gåå in på hans skog och taga Boskaps Måssa, påståendes deröfwer på honom laga plicht. Jon swarade att så wijda han söre om wägen hade några slåtter på skogen, skulle honom eij förmehnas der att taga Måssa. Men emedan de andra Jon Gundbiörssons Grannar intygade att dhe sin skog hade Norr om Wägen och ingen rätt att gå på andra sijdan, Jon icke heller något skiähl för sig kunde upt?? till denne dess förmente rätt, för den skull blef det honom förbudit, och att för åwärkan han nu skall efter det 16 Cap. B. B. LL. böta 3 P:r S.M:t och skadan åter.

17 Jon Gundbiörsson i Broo kärade till dess Hustrus Farbroder Halfwar Ersson Hammar, om hennes fädernes fasta arf, som han besitter men alldrig betalat. Halfwar wille med Jon intet hafwa att giöra utan medh hans SwärModer, han hade henne och Mannen altsammans betalt, det och MåhlsMan Olof Jönsson från Hogendahl skall wittna, inläggiandes derhoos en förteckning huru alt war betalt till 36 Rd:r Men den bestridde Jon efter den war ensijdig och uthan dag och åhretahl. Elliest tillstods der åhr instundande Påsk, Jon först blifwit Gift. Och emedan innan saken sluutes Modren och MåhlsMan böra höras, dy skohla dhe till nästa ting instämmas.

(Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3819 (1701-1701) Bild 7820 / sid 776)


Svegs vårting 1702-06-11--14:

6 Efter Rättens resolution på sidsta ting, instälte sig uti saken emellan Jon Gunbiörsson i Elfroos och Halfwar Ersson i bidem, Jons Swärmoder Karin Andersdåtter, att gifwa uplysning, om och huru hennes Man Carl Ersson, hade för dess Fädernes Arf i det fasta af Halfwar Ersson fått utlösen då hon inlade en lista på det hennes Man undfått 1 st: Koo 5:_, 1 st: Fåår :24, 1 st: ?äng??nda 6:_, 2 st: Sölfwerskedar 3:24, Smör och Ost 1:16, 2 tålft lijar 3:_, 2 st: Getter 1:_, 1 st: Klädströija 3:_, Pähr Pärsson i Ytterberg :24, 1 st: Bössa 2:8, 27 P:r Sm:t.

Halfwar Erssons på sidsta ting ingifne lista gicks och igenom, då änkian aldeles bestrider de henne påförde 4 RP. lijke och Pähr Pärsson i Ytterberg de på honom satte 2 ort, betygandes sig eij kunna wetta att han något af Carl Ersson haft att fodra, mindre att han något af honom bekommit i betahlning, derföre och Jon Gundbiörsson bem:te uppsatts så mycket mehra förkastade, så wijda hans Swärfaders Qvitto der på icke kan upptees, påminnandes att Koon angående, woro hon hans Swärfader gifwen på brudbordet, och borde dy intet räknas. Men det nekade Halfwar, tilståendes att om hem:t war Kiöp giort der Brodren skulle hafwa i lösen 36 RP: och Systren 18 Courant, dock hade med hem:t han hwarken lagfarit ell. laga Kiöpebreef der öfwer upprättadt. Jon begiärte, att på sin Hustrus wägnar fåå det ?om på Jordelösen än återståår. Olof Jönsson på Moen i Hogendahl, inlade och dess förklaring, betygandes sig aldrig för Jons Hustru warit MålsMan, eij heller sig med hennes egendom befattadt. Här på blef saken med Nämden öfwerlagd och sluten.

Emellan Jon Gunbiörsson i Elfroos Kärande och dess Hustrus Farbroder Halfwar Ersson i ibid:m swarande, angående utlösen uti det fasta, som Jon Gunbiörsson efter dess Frambl: Swärfader fordrar af Halfwar Ersson, hwilken besagde fasta innehafwer Resolverades.

Att såsom Halfwar Ersson inför Rätten har tillstådt, det efter giordt accord hans Broder Carl Ersson, Jon Gunbiörssons Swärfader, skulle för dess dehl i det fasta bekomma 36 RP: Courant, hwar emot han wäl uppgifwit en lista, huru bem:te penningar skola wara betalte, men aldenstund den eij kunnat witsord gifwas; Fördenskull hafwer Rätten eij kunnat Halfwar Ersson flere Påster beståå, än tilstådde äro, Nembl: 27 P: Sm:t och af resten som är 27 P: Sm:t åligger Halfwar Ersson med första tillställa Jon Gunbiörsson och dess med consorter hälften, som är 13 P: Sm:t.

(Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3820 (1702-1702) Bild 7970 / sid 790)


Svegs vårting 1702-06-11--14:

25 Till äntel. sluut togs före den på sidsta ting ventilerade saak emellan Olof Swänsson Bäck Olof Olssons Enkias och Barns wägnar i Andåsen och Jon Gunbiörsson Broo, angående någon Myrslått till 6 a 7 lass, som skola till Andåsen lydt och legat, och han dijt will återwinna, der med att upprätta det sönderslijtne hem:t Andåsen, eftersom en dehl Åker der till lydande han tilförena igenwunnit, men skall utan slått den icke kunna hålla yppen. Jon exciperade att denna Slått af ålder skall legat under hans hem:n wettandes icke om han ??????kommit från Andåsen ell. der under lydt hafwer, inläggiandes Rågge Pålssons Kiöpebref af åhr 638 d. 13 Febr. till Olof Jonsson Broo på den Jordepart, som Jon nu besitter hwar under och denne Slått då legat och som han har ett stort hem:n af 13 trög, hwilkens skatt så wäl tijonde och Rotepenningarne alt i anseende till denne Slått och flere lägenheeter är förökat, så will han besagde Slått nu icke umbära. Till att fulltyga det samma Slått hördt under Andåsen, åberopade sig Olof Swänsson dess grannar Halfwar Ersson och gl: Pijgan Brijta Jonsdåtter, Emot Halfwar Ersson exciperade Jon, efter de en långl: tijd legat än liggia i process om Jons Hustrus arf, och dy admitterades han intet till Eeden, refererade dock huru hans Fader skall för honom sagdt, att denne Slått, Lindslåtten benämnd, lydt till Andåsen och woro der ifrån, hafandes och Halfwar någon Slått dädan. Men dock huru ell. när han der från blifwit tagen, wiste han intet, tog afträde. Gl. Pijgan Brijta hade intet förmått gåå till tinget, utan för Tålfman Olof Jonsson i Elfroos utsagdt, det hennes gl. Moder för henne refererat, att Lindslåtten hördt under Andåsen, men huru den kommit der från, wiste hwarken hon ell. någon annan berätta. Af tijonde Längden fans Andåsen hafwa 5 1/3 Kan:r ell. ??? 17 1/7 P:r Sm:t tijonde, Men Broo hem:t 5 F:r ell. 1 P: 15 18 Sm:t Och närwarande tingsAllmoge wiste eij heller någon här om gifwa besked, ell. huru den först kommit till Broo hemmanet, mindre om han war från Andåsen, utan att den legat till Broo. Allenast sade Pähr Olsson i Fanhuus, att Rågge Pålsson som åbodde Andåsen, för 10 RP: bortsatt denne slått till Jon Pålsson som åbodde Broogården för 60 åhr sedan, hwilket han af Jons Fader och gl: Jon Jonsson i Elfros han hördt, men för laga jäf admitterades han eij till Eden. Nämden betygade samptel. att Jon hade till sitt hem:n öfwerflödig Slått, så att han om Wåren och elliest åth andra kunde sällia Höö, men till Andåsen war intet att uppehålle dess Åker med, utan måtte dhen Ödeläggias, så frampt Engen eij kommer dijt igen, hwilken betygade sig hördt af ålder dijt hafwa lydt, och under Broo gårds Skatt eij synas lyda, när der under är öfwerflödig Slått och Eng, och sedan protocollet wid sidsta ting war upläst Resolverades.

Emellan Olof Swänsson i Elfroos på Olof Olssons Enkias och Barns wägnar i Andåsen och Jon Gunbiörsson Broo, angående 6 a 7 lass Engh, Lindslåtten ben:d hwar om twistas, Reosolverades.

Såsom af föregående ransakning ??? äntel: befinnes, att Lindslåtten har legat och lydt under det sönderslijtne hem:t Andåsen, och der från kommen till Jon Gunbiörssons hem:n, hafwandes Andåsen ?????? ingen Slått, att uppehålla dess Åker medh, utan är till befarandes att dhen aldeles lär Ödeläggias, der emot Jon Gunbiörssons hem:n med nödtofrtig Slått emot dess Skatt och utsäde försedt; Fördenskull är skiäligdt funnit, att Jon Gunbiörsson emot lösen som gode Män pröfwa, böör denne Slått till Andåsen afträda.

Källa: (Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3820 (1702-1702) Bild 8120 / sid 805)


Svegs höstting 1706-12-14--15:

17 Ol. Jonsson och Ol. Ersson i Elfroos på sine och deras Interessenters wägnar uti Skogen på denne Sijdan lilla Elfwen Nordan Landswägen, kärade till Jon Gunbiörsson i Broo, öfwer dhet han förl. Höst på samma skoog skall upptagit 70 lass Måssa, ehuruwähl dersammastädes han intet hade att säga, fast än hans förmän långdt för detta, skola medelst pant haft en lått deruti från Ol. Jons hem:n Höhla, men der utur inlöste, så att Gunbiörsson nu mehra ingen rätt der kan äga, begiärandes att för dess åwärkan han lagl: måtte ansees.

???? swarade, beklagandes att desse så willia förmena, att nyttia sin dehl i den skoog, hwilken af ålder till hans hem:n legat har, ty då hans Fader detta hem:n Kiöpte af Ol. Jonsson Broo, wijsade han bland andra ägor, att och denne Skogstract hem:t hade sin dehl, hwilket och Påhl i Remmen weet berätta, inläggiandes och en attest Henrich Ersson i Remmen af d. 11 Hujus, att i de 12 åhrs tijd han åbodde Broo, nyttiade och brukade han skogen till wed, kåhl, timmer och Måssatagning, utan någons klander. Så är och hans hem:n af högre Ränta och de andra mindre, boendes han på ett Nääs, och blifwer han här ifrån uthstängd, har han ingenstäds att uthkomma, eftersom elliest han en ringa skoog har, påstod derföre, att niuta det som af ålder till hem:t legat har. Actores swarade att Gunbiörsson Norr om Lill Elfwen har sin skog. ???? sw: att det allenast war en lijten tract, hafwandes actores och så flera och anseenl:a skogar. Ol. Jonsson förebar, att den dehl som under Broo gården är brukat, war pantsatt och till Höhla igenlöst, det Gunbiörsson nekade wara den samma, som han nu åkärar. Jon Olsson sade att Hendrich Ersson i Bäck hade med lof haft nyttiandhe då han åbodde Broo, det samma kunde och Gunbiörsson fåå, men intet der igenom sig någon rättigheet tillwälla. På tillfrågan sw: actores att de inga breef hade på denne skoog, för sigh, eij heller att Gunbiörsson dherifrån skulle uthesluten wara.

Och såsom emot Påhl i Remmen Actores intet hade något Jäf, dy efter aflagd Eedh betygade han, att då hans Fader åbodde Broo, fölgde han honom i denne Skogen der han hade några slåttlappar wijd Elfwen, då sade han honom, det samma gård ??? i skogen hade sin nyttning, men sedan sålde han den samma till Påhls Farbroder Jon Gunbiörssons Fader, men hwad sedan kan wara förändrat, och om de såldt el:r bortbytt deras rätt der uti, war honom obekant, men den tijden hörde det under Broo, hwilket kan wara för 50 åhr sedan. Actores sw: att Skogs Egarne wetta der af intet, påstodo dy, att bli wijd deras rätt bibehåldne. Gunbiörsson klagade, att när han med dess grannar twistade om dehlaktigheet i Skogen Sörr om Landswägen, förwijsade de honom till Skogen Norr om wägen, derifrån willia de och nu hafwa honom, så att han omsider har intet. Protocollet i denne saken blef eftersedt, och fans under d. 9 Decembr. 1701 af Jon Gunbiörssons grannar wara för tinget intygat, att med dem som Sörr om Landswägen hade sin Skoog, dy är han dömd från Skogen Sör om dito wäg; Hwilket Actores wille uthtyda, om den Skogen som Gunbiörsson hade Öster om Broen. Men det nekade Jon, icke heller kunde sådan mening af protocollet intagas. Mehra war intet att påminnas dy öfwerskådas och resolverades detta.

Det påstå fuller Ol: Jonsson och Jon Ersson i Elfroos på sina och deras Grannars wägnar, det Jon Gunbiörsson i Broo ingen rättigheet el:r rätt skall tillkomma uti Skogen Wästan Elfwen, Norr om Stora Landswägen; Doch emedan han deras Granne är, och de icke gitta något skiähl wisa, hwarföre han derifrån skall uthesluten wara, hafwandes han 2:ne wittnen fulltygat, det af ålder Broo hem:t uthi besagde skog dess delning och nyttning haft hafwer, hwilket och hans Grannar offentel:n på Tinget d. 9 Decembr. 1701 bewittnat, fördenskull i förmågo af alt sådant, pröfwar Härads Rätten skiäligt, det böör Jon Gunbiörsson sådan dess hem:n tillhörige rätt och rättigheet frambgeent uthan något wijdare klander uthi ofabem:te skog till godo niuta, så med weedtimber, kåhl och Måssa tagande, jämwähl den i åhr der upplagde Måssan behålla och heemföra.

(Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3822 (1706-1706) Bild 7700 / sid 759)Gifte och barnGift .

Gunbjörn Jonsson Skaffare. Bonde.
Soldat.
Född i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z). [1]
Död 1742-08-15 i Finland. [2] [3]
Begravd 1742-11-07 i Älvros (Z). [4]

Brita Jonsdotter.


Gift Sigrid Carlsdotter. Född omkring 1668. [5]
Död 1765-04-17 i Kyrkbyn, Överhogdal (Z). [5]
Begravd 1765-06-02 i Överhogdal (Z). [5]Källor

  1. mtl
  2. hfl
  3. gmr
  4. Älvros LIb:1
  5. db
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-12-28 med hjälp av Disgen version 8.2d.