Ansedel Olof Matsson

Bonde.
Född i Herrö, Sveg (Z).
Länsman.
Olof Matsson.
Född i Herrö, Sveg (Z).

Bonde.
Länsman.

f Mats Olofsson.


Bonde.

   
 
   
 

m Karin Persdotter.   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Svegs vårting 1674-02-23--26:

Ländzman Oluf Mattzon Kiärade til sin broder Pehr Mattzon i Herröö, om någon arf, efter bägges dehras Moder sal. H. Karin Persdotter, bestående i åtskillige små saker, af wärde wid pass 15 RP:r 3 ort 8 Skil:r som wore förgätne, när Arfz Contractet den 22 Maij 1652 Arfwingarna emillan Oprättadt, som bewijsas seder[me]ra medh een förlijknings Skrift af dato 30 Martij 1656 Huruledes ofwanbe:te löösöhrer skulle effter Modrens dödh, bröderna emillan deelas och skiftas, som alla redo skedt ähr, Men Oluf Matzsson ähr icke nögd med den deelen han hafwer bekommit; Hwarför funno Nämbden skiähligt, at Pehr Matzsson efter 15 Capitlet Ärfd: b. L.L. med swornom Edhe Återbähr och Jämkar Lotten uthi det som feelas kan, doch så, at hwar behåller som fångit hafwer, Men Skrifterne af datis, som ofwanbemält ähr, approberar Tings Rätten i alle sine Slausulis. Men den twist anbelangande, som dhem emillan war, om Modrens Syytningh och födo, så bewistes det, Pehr Mattzon hafwer henne oppehållit med födo och tarfweligh Skiötzel i 4 åhrs tijdh; Oluf Mattzon uti 1 åhr, dock uti hennes siuklige lägenhet och stora swaghheet, såsom och Påkostadt uhtfärdz ööl; Nämbdens betänkiande i detta måhl, ähr, Att Pehr Mattzon niuter af oskifto 10 RP:r för dhet han mehra hafwer Anwändt till sin sal. Moders Syytningh och födo, til föllie af 31 Cap: Jord: b. L.L. och 19 Cap: Ärfd: b. St.L. Men til ett ändtligit sluuth bröderna emillan skohla 2:ne Opartijske Män förordnas, som någa öfwersee och förfahra at dhem bägge skeer Rätt som lagh förmåår, dher til med Adiungeras Befallningsman Wäl:te Oluf Pehrsson Ströhm effter bägge Parternas begäran.

(Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län (X) EXIe:3156 (1674-1674) Bild 7900 / sid 811) Svegs höstting 1684-09-16--17:

3 Oluf Mattzson i Heröö insinuerade sine barns uthgifne skrifter de Anno 1681 den 3 Novembris Nembl. Erich Olssons, Hans Olssons och Johan Olssons, och Mågernes Peder Swenssons och Swän Essbiörnssons, huaruthinnan Sönerne bekänna sig fått huardera 220 RP:r á 4 dal: Kopparmyntt och huardera Mågen 110 RP:r, och Johan Olsson ingen summa nämbner utan wähl förnögd för löst och fast: begärandes Rättens Confirmation derpå, På deth Sonen Mattz Olsson må kunna efter sine daghar orubbatt och odrefwin besittia FadersHemmanett och niuhta des Quarlåthenskap: warandes dee alle tilsagde att sigh inställa, men eij deth efterkommit, dock haar Swän Essbiörsson den 4 Huius med Nambn och Signete tilstått sin förra skrift. Deth befans, att Oluf Mattzson een ogift dotter hafwer wid nambn Märitt. Uti Peder och Swäns afsäijelsse nämbnes allenast Herrö och intett löössöhrerne.

Så wijda opwiste Contracter och afhandlingar icke någon egentelig Grund i Sweriges Lagh hafwa, der hoos är dottren Märitt oförsörgd och omyndigh, och för deth tredie, äre huarcken Sönerne heller Mågharne tilstädes. Altså kan Rätten sigh intett der medh befatta.

(Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län (Y) EXIe:3471 (1684-1684) Bild 5940 / sid 586)


Svegs höstting 1688-12-07--08:

10 Oluf Mattzson i Herrö begärte Skrifteligen at få Ophäfwa för Skälige orsaker skull, den dehlningh han giorde i sin Sahl. hustrus lijfztijdh emellan sina barn, och dehla efter lagh. Sonen Mattes Olsson Dalman, begärte, att den förra dehlningen må blifwa hållen, och at icke något derom må företagas, förr än alla barnen komma tilstädes. Sonen Hans Dahlman är tillstädes på sin och broderen Erichs wägnar. Mågen Peder Danielson Gropman på sin hustrus wägnar protesterer på giorde Expenser, och at hans hustru intet bekommit, dhet henne låfwat är. Frånwarande äre desse: Sonen Johan Olsson i Rijssbrun. Mågarne Swän Essbiörson i Öfwerhodahl, Rålff Halfwarson i Lillherrdahl och Peder Swänson i Wembdahlen, huilka Oluf Mattzson föregifwer sigh Sändt budh, men intett låtit Citera. Och så wijda alla Interessenterne och Arfftagarne icke äre tillstädes; Så kan rätten intet Optagha och handtera hans begäran, mycket mindre i Parternes frånwaru Afdöma, utan måtte beroo till des alla Samptl: blifwa lagligen Citerade.

11 Mågen Peder Danielsson Gropman tillijka med Mattes och Hans Dahlman, begärte, att Fadren Oluf Mattzson icke må efterlåthas träda i Annat Giftermåhl, förr än han hafwer afwittrat sina barn, och Skildt dem wederbörligen ifrån Sigh, huilcket såsom dhet är Sweries Lagh och Kongl: Förmyndare Ordningen lijkmätigt, Så remitteres och recommenderes dhet till Herr Probsten heller Ven: Consistorium, att enthålla honom i medler tijd derifrån.

(Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län (Y) EXIe:3475 (1688-1688) Bild 2420 / sid 236)


Svegs höstting 1690-11-26-27:

17 Länsman Peder Olsson föredrogh, hurusom Befallningzman Jonas Wargh förledne Sommar, honom befallt at stämma Olof Matzson i Herrö för lägersmåhl medh sin nu warande hustru, Segrij Zachriesdåtter, Såsom och för Storböndagzbrått 687, huar om han tillförne är tilltalt och föregifwit alt wara slutat, och afhulpit på Probstetinget 688, widh denne tijdhen om åhret, huar öfwer Oluf Mattzson sig förklarade som föllier, Nembl. Att han blef kallat på Probstetinget, och tilltalt för Stoorböndagzbrått sielf tredie, och uhrsächtat sigh icke kunna för stoor owahnlig flodh skuldh opp i fiällen, där han stadder war widh Glötha by, komma, och Probsten Herr Peder Langh frågat, om han icke wille i ett för allt utgifwa 40 Mark, dhet han bekänner sigh godwilliogt göra: påminnandes sigh, det HäradsRätten begärt wissheten därom, och han söcht Attest där öfuer af Probsten, men ingen bekommit, huar medh deth stått. 688 om hösten hafuer Segridh stått oppenbare Skrift för lägersmålet, och Olof Mattzson i lijka måtto litet efter, och sedermera betänkt sigh, och henne Kindersmässtijden 689 ächtat, och ingen der om wijdare tallt: underkastandes sigh gärna huad Sweriges lagh därom säger och biuder.

Enhälligt votum till fölliande dom:

Emedan som Oluf Mattzson hafwer bedrifwit lönskoläger medh Segridh Zachriesdåtter och aflat barn tillsammans Anno 687, och bäggie 688 derföre stått uppenbara Skrift och Oluf Mattzson äntelligen Kindermässtijden 689 henne ächtat; Huarföre blijr efter 3:de Cap: Giftmålabalken LL. halfwa both mindre, och dy Plichtar han medh sina Tiugu RP:r och hon med tijo Mark till treeskiptes, och åligger Oluf Mattzson å nästa laga tingh medh Herr Probstens Attest, bewijsa huru Stoorböndagzbråttet 687 af tree Persohner är försonat.

(Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län (Z) EXIe:3816 (1690-1690) Bild 9360 / sid 909)

Gifte och barnGift .

Mattias Olofsson Dahlman. Bonde.
Född i Herrö, Sveg (Z). [1]

Erik Olofsson Dahlberg. Handelsman.
Född i Herrö, Sveg (Z). [1]

Hans Olofsson Dahlman. Handelsman.
Född i Herrö, Sveg (Z). [1]

Johan Olofsson. Bonde.
Född i Herrö, Sveg (Z). [1]

Brita Olofsdotter. Född omkring 1653 i Herrö, Sveg (Z). [2] [1]
Död 1719-02-13 i Kyrkbyn, Överhogdal (Z). [2]
Begravd 1719-03-01 i Överhogdal (Z). [3]

Ingeborg Olofsdotter. Född omkring 1657 i Herrö, Sveg (Z). [2] [1]
Död 1698-11-10 i Lillhärdal (Z). [2]
Begravd 1698-12-04 i Lillhärdal (Z). [2]

NN Olofsdotter. Född i Herrö, Sveg (Z). [1]

Märta Olofsdotter. Född i Herrö, Sveg (Z). [1]


Gift 1689-02-02 i Sveg (Z) [1] Sigrid Zackrisdotter.


Källor

  1. domb
  2. db
  3. Överhogdal C:1
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-12-28 med hjälp av Disgen version 8.2d.