5. Olof Laurentii Bure (1579-88) var född i Skellefteå s:n,
son af länsmannen Lars Andersson i Viken och Anna Mosesdotter i Bure,
enl. Buresläktens stamtafla. Bevittnade ss. pastor i Nora socknens tionde-
längd första gången 1579. I kraft af kon. Johan III:s bref 29 juni 1582
fick han lösa till sig kronohemmanet Fanskog (nu Fantskog) 6 säl. i Skogs
s:n för 13½ daler och förvärfvade sig för samma pris 6 säl. i Hjelta i
Bjärtrå. Han uppbar för sista gången 6 mars 1588 det vederlag om 12 t:r
spanmål, som samme konung tillerkänt pastorerna i Nora för den indragna
präststommen i Skog, hvilken lämnats såsom godtgörelse åt bönderna på
Hernön vid Hsand stads anläggning. Genom byte skall han erhållit Nora
pastorat i Fjärdhundra, Uppland, hvilket han tillträdde maj s. å. Han
undertecknade ss. khde där prästerskapets försegling på arfföreningen
7 mars 1590 samt Uppsala mötes beslut 1593. Afled enl. Fant 1613 efter
att i 52 år varit präst. Stamfader för många prästsläkter i Upland.
      G. m. Ursila Christophersdotter fr. Tierp, hvars önskan att komma sin 
   hembygd närmare, tros varit en af anledningarna till pastoratbytet.
      Barn: (enl. Fant) Lars, studerade i Amsterdam; Carl, mönsterskrifvare 
   vid  ryttarefanan,  sist faktor vid  kronans gevärsfaktori i Söderhamn; Roland, 
   f. 11/12 1587 i Ångermanl. Nora, khde i Nora i Upland, d. 9/4 1670; Engelbrekt, 
   notarie i Upsala; Christopher, skrifvare, reste utomlands; Ingrid, g. m. befall-
   ningsman Hans Grass i Österunda, Upl.; Anna, g. m. khden Joh. Ol. Balck, 
   son till efterträdaren härst.; Beata, g. m. akademifogden i Upsala Olof Björn.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail