7. Abrahamus Martini (1611-46), företrädarens son, inskrefs
ss. stud. vid Upsala univ. 15 febr. 1600. Tillträdde khdebefattningen i
Torp 1611 och uppbar i mars följ. år 20 t:r förläningsspanmål, hvilket
anslag 1629 ökats till 24 t:r. I Älfsborgs lösen 1613-19 utgaf han 24 dlr
årligen. På tinget i Torp 1621 blef allmogen på khden herr Abrahams be-
gäran allvarligen förmant att »byggia och förfärdiga sin kyrka, then i mång
år hafver varit ofärdigh och ännu är, och så framt någon ther emot treskas,
som härtill skiett ähr och skada ske skulle, then svare til, som olydig är;
detta samtycke the alle». Angående Borgsjö kyrkobord ransakade herr
Abraham och sexmännen år 1631. »Desse förbemälte egor hörer kyrkan
til i nampnet, men pastor hafver af egorne gagnet». (Eckl. bost. 2, s. 68.)
I Njurunda socken innehade han 1632-34 ett hemman i Gästad, Afled
våren 1646 före 25 apr.
       G. m. Margareta Orre.
       Af barnen, hvilka antogo namnet Bröms: Abraham, överstelöjtnant; Lisa,
    g. m. mönsterskrifvaren Petter Lind, som var född i Hsand och stupade i en
    drabbning i Polen 1657. Hon afled omkr. 1660; Brita, g. m. kapellanen i Harm-
    ånger (Hälsingl.) Olof Bacchaeus, de hade en dotter, hustru Kerstin i Ålsta i
    Torp, som afled 24/2 1700, 69 år 9 d. g.; Martinus, stud. 1624, reg.pastor vid
    Ångermanlands och Medelpads reg., lefde ännu 1654, »en mycket behjärtad man
    och stor slagskämpe»; Barbro, g. m. handlanden i Hudiksvall G. Göransson
    (Anrep, Sv. adelns ättartaflor IV, 540); Lars, stud. 1637, ehuru ej präst, hjälpte
    fadern i de kyrkliga sysslorna.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail