10. Carolus Johannis Bröms (1633-55), son af företrädaren.
Enl. Tunaeus skall han blifvit student i Tyskland på 1620-talet; i Upsala
univ. studentmatrikel förekommer han icke; adjunkt hos fadern 1622.
Uppföres ss. den förste skolmästaren i Sundsvalls pedagogi omkring 1626
och var tillika kapellan i Selångers församling. Efterträdde sin fader såsom
khde här i Tuna och mottog gället 1 maj 1633, några dagar före faderns
död. Vid ärkebiskopsvalet år 1647 röstade han på prof. J. Lenaeus. Såsom
herredagsman vid riksdagen i Sthm 1649 underskref han ständernas för-
klaring om Carl Gustafs succesion till Sveriges krona. På tinget i Tuna
20 nov. 1648 begärde pastor af gället ett fäboställe, eftersom han intet
hade under prästbordet. Socknemännen förklarade, att han skulle få
bygga sig fäbodar vid Mörtsjö, på det prästens fägång må vara af Stöde
och Attmars skogar. Själf hade han efter fadern öfvertagit Runsviks-
hemmanet. Under hans pastorstid fick Tuna kyrka sin större klocka
omgjuten år 1645, men hon sprack åter 1648. Då superintendenten P.
Steuchius visiterade här 1650, påyrkade han klockstapelns och bogårdens
förbättrande, men det synes ej blivit verkställdt. Khden afled 3 veckor
efter Philippi et Jacobi dag (omkring 20 maj) 1655. Farfar, far och son
hade då efter hvarandra under ett helt sekel innehaft kyrkoherdebefatt-
ningen här i Tuna.
       G. 1) m. en dotter till Mårten Anthelius; khden anför 1639, att han måste
    underhålla hennes broder Israel Martini, hvilken då studerade i Upsala och dog
    som khde i Dannemora;
       2) m. änkan efter salig Eric Beronis i Hsand, hvars morgongåfva 50 rdlr
    och 10 ungerska guldstycken herr Carl utkräfde. (Hsands rådstuguprot. 15/9
    1647.)
       Barn: Hans, här v. pastor efter fadern 1655-56, kapellan i Ragunda, sist
    i Berg-Rätan; Helena, f. 1625, g. m. khden Isak Ol. Alstadius i Refsund; Carl,
    länsman och sockenskifvare i Bygdeå; Martin Bröms, stud. i Upsala 1656,
    utesluten ur Ångermanl. nation; en dotter g. m. Johan Eriksson, boende i Skön.
    - Med sin senare hustru hade han 2:ne små piltar; de finge ej fullt nådår, utan
    godtgjordes med 30 ā 40 t:r spl af successore.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail