Yrken i gamla tider

ApologistRäknelärare i apologistskola. Apologist undervisar genom skolordningen 1649, i förening med trivialskolan inrättade skrivarklasser. Han undervisar även högsta klassen i räkning. Apologist upphör 1849. (**)
AuskultantÅhörare, åhörande tjänsteman i verk; lantmäteribiträde
BefallningsmanPå 1600-talet landshövding, högre militärt befäl, senare främst arbetsledare (rättare) på större lantgård
BirkarlStorbonde i kusttrakterna kring Kemi, Torneå, Luleå, Piteå som under medeltiden och 1500-talet har ensamrätt att beskatta och handla med samerna. (**)
BåtsmanFörr tjänstegrad i den svenska flottan. (*)
CornettEn trupp ryttare, en sådan trupps standar, den yngste officeren vid kompaniet/skvadronen, som det ålåg att föra standaret, ung underlöjtnant eller fänrik
DagakarlDräng, daglönare
DannemanHederlig allmogeman, hedersman, (ibl) gift man
DragonKavallerist som förflyttar sig till häst, men mestadels strider till fots. Dragon är ett mellanled mellan lätt och tungt kavalleri. (**)
FjärdningsmanFöre 1954 underordnat biträde till polismyndigheten i varje kommun, sockenpolis
GästgivareFöreståndare på gästgivargård, gästgiveri, där resande mot ersättning har rätt att få härbärge, skjuts och förplägnad. (**)
HusmanHusbonde, husfader; inhyseman, tjänare, torpare; lantarbetare som bodde i vid skifte ledigblivet hus
HökareDetaljhandlare
InhysesbondeBonde på gård som ej var upptagen i bondetal utan i skattehänseende jämställes med husman
KlensmedTillverkar manufaktursmide och utför reparationer. (**)
KlockareKyrklig tjänsteman med uppgift att biträda prästen och svara för skötseln av kyrkan, svarade senare även för lärar- och organisttjänsten. Ersattes 1947 av kyrkomusikerämbetet. (*)
KnipsmedSmed som arbetar i en manufaktursmedja med att framställa manufaktursmide vid kniphammaren. (**)
KomministerBenämning på innehavare av ordinarie prästtjänst i Svenska kyrkan i större församlingar, medhjälpare till kyrkoherden. (*)
KämnärLedamot av kämnärsrätten, som till 1849 var städernas lägsta rättsinstans, där enkla mål avgjordes
LogarvareSysslade med logarvning, garvning med bark eller barkämnesextrakt
MästersmedFörste man vid en hammarsmedshärd. (**)
MästersvenMästaregesäll inom ett skrå, som söker att bli mästare. Inom bergshanteringen är mästersven en benämning på gesäll och inom bruksnäringen benämning på smedmästarens närmaste man och avlösare. (**)
NådårspredikantPräst som sköter en död prästs tjänst under ett år. Nådårspredikanten avlönas av den dödes familj. (**)
RusthållareÄger rusthållsstam är befriad från jordeboks- och mantalsränta, deltar inte i roteringen. (**)
RådmanLagfaren ledamot av tingsrätt eller länsrätt. (*)
RäntmästareTjänsteman som förvaltade offentliga kassor
RättareArbetsförman; domare, uppbördsman; bödel
SexmanAv sockenstämman vald tillsynsman för kyrkans och prästgårdens underhåll samt för övervakning av tukt och goda seder i församlingen. Ämbetet förekom till 1862
SpiksmedHantverkare som vid en spikhammare framställer spik i olika dimensioner. (**)
UppsättareJärnbruksarbetare som arbetar med att vid masugnar och andra schaktugnar uppsätta kol och smältgods på ugnen. (**)

(*) Källa: Respons från Bertmarks Förlag AB (1996)
(**) Källa: Ordbok för släktforskare av Kent Andersson/Henrik Anderö (1997)

This page is maintained by Johnny Blästa