År 1825 den 26te februari har undertecknad Commission Landtmätare biträdd af Nämndemännen Jon Svensson i Skrängsta och Extra Nämndemannen Jon Ericsson i Nyland, tillika med Byggmästaren vid Galtströms Bruk Johan Östrand, besigtigadt och värderadt Skattlagda Tullmjölqvarnen Marieforss kallad, belägen i Wästernorrlands Län, Medelpads härad och Njurunda Socken uti den så kallade Stångeån, samt tillhörig Mjölnaren Johan Peter Wåhlberg för ½ part och dess dotter Greta Christina Wåhlberg för ¼ del, samt Torparen Sven Jonsson i Juni för ¼ del och hvarå enligt Kongl. Majits Förnyade Nådiga Reglemente för allmäna Brandförsäkringsvärket af den 27de Februari 1822 försäkring begäres; Hafvendes Wärderingsmännen vid denna Förättning, hvilken ägarne sjelfve äfven bevistat, funnit förhållandet såsom följet:

 

Marieforss Tullmjölqvarn anlades år 1820 uti ofvannämde Stångån vid Sohlbergs byemäns land 1 5/8 mil från Sundsvalls stad, lika långt från Galtströms Jernbruk och ½ mil från Maji gästgivargård; Qvarnhuset är 16 alnar långt 13 alnar bredt, 11 alnar högt med röslet, samt försedt med brädtak och indelt med t? p? stenat på öfre botten och är vatturännan 6 alnar lång samt 2 ¼ aln bred, vattenfallets höjd 5 alnar, södra och mellersta wattenhjulet 4 samt det norra 4 5/24 alnar i Diameter; Dambyggnaden är den samma som begagnas för den 6 ¾ alnar med? Qvarnhuset af andre delägare avlagde Stångeå husbehofs Brädsåg; Warandes Intressenterne å stället försedde  med följande Brandredskap nemligen en metall och en koppar handspruta, 2ne Brandhakar 2ne stegar 2ne svabbar och 2ne ämbar af bläck, målade

 

Åbyggnaden är                                                                                                            Banco

 

Qvarnhuset af fura och grantimrat 19 hvarf högt ? ? täckt med Brädtak

till längd, högd och bredd som ofvan är beskrifvit och i godtstånd värderas till               95:24

Yttre taket med dess tillbehör                                                                                      34:40

31 st Bjäckar till Tomtning, underrede och golsåser sammanlagne                                 39

6 st gröfre Dito till Ståndende gods                                                                              15

                                                                                       Transport     184:16

Golf och tak i qvarnhammaren jemte golf i qvarn och mjölhuset

af plank och Bräder sammanlagt                                                                                  24:16

2 st Fönsterlaster med Glas i Bly och foder                                              3

2 st Dörrar                                                                                                                    7

1 st Dito till qvarn hammaren                                                                                         1:10

1 st ljus i hammaren 6 tum från väggen väl murad                                                           7

3ne st Hjulstockar med nålar, jernband och stålpanna samt nu

dra redeli insättning                                                                                                    122

3ne st Wattenhjul med kugghjul och Drillar                       a 66 2/3 Rdlr                      200

3ne st Snesa? med seget af jern 29#           a 1 Rd                                                       29

2 par Större qvarnstenar med jernband       a 50 Rd                                                   100

1 par mindre Dito med Dito                                                                   30

Det öfriga innanredet, såsom mjölkar, stolställning, mjölskraf

vat och rör samt tillbehör, värderas till                                                                          35

1 st Windboms med Trefs ?d? och krokar af jern                                                           8

Dammbyggnaden jemte Rännor och Damluckor samt smedjelön

och Byggmästare arfvode i ett för att                                                                          195

1 st Bro ifrån qvarnhuset med ledstänger                                                                        3

1 st Dito öfver Wästra Elfven med Dito                                                                        10

 

Således hela Byggnadsvärde i det stånd den med är Summa Banco RD                959

 

Wärdet af hela denna åbyggnad är således efter nogaste undersökning och bästa förstånd, i dess nu befintliga skick, jemfört med att ? med af de sist förflutna fem årens pris Curanter och Markegång Taxor, på Byggnadsämnen, Dagsvärken och arbetslöner i o? ansedt till Niohundrade och Femtionio Riksdaler Banco, ? vi ansvara vara mera för lågt än för högt åsedt, hvilket Berg? Datum Utsupra

 

N Jan Sundell                       Joh Östrand

 

Jon Jansson i Skrängsta. Jon Ersson i Nyland

                      Nämndemän