År 1842 den 4 juli har undertecknad Commissions Landtmätare biträdd af Nämndemannen Lars Pehsson ifrån Häljom och Extra Nämndemannen Olof Olofsson från Skjedlo, tillika med hemmansegaren Martin Ericsson från Bunsta, som uti Byggnads- och Mureri-konsten är mycket skicklig, besigtigat och verderadt Skattlagda Tullmjölqvarnen Marieforss kallad med dess öfriga verk och inrättningar, tillika med öfriga hus och åbyggnader belägne uti Wäster Norrlands Län, Medelpads härad och Njurunda Socken uti den så kallade Stångeån, samt tillhörig Byggmästaren och Mjölnaren Jonas Engberg, hvarå enligt Kongl. Majits förnyade Nådiga Reglemente för allmäna Brandförsäkringsverket af den 27de Februari 1822 försäkring begäres; Hafvendes Wärderingsmännen vid denna förättning, hvilken ägaren sjelf äfven ?it, funnit förhållandet såsom följer:

 

Uti ofvannämde Stångeåhn vid Sohlbergs byemans land uppreparerades och till Största delen nybyggdes Mariefors Tullmjölqvarn År 1839 uti ofvannämde Stångeåhn vid Sohlbergs byemans land belägen 1 5/8 mil från Sundsvalls Stad lika långt från Galtströms Jernbruk och 5/8 mil från Majis Gästgivaregård, samt ungefär 1/16 dels dito från Socken Kyrkan; Qvarnhuset är 21 1/4 a? långt 16 alnar bredt ? väggen till land sedan 5 ¾ alnar m? den yttre 6 ¾ alnar högt upp till Wäggbandet samt försett med rösten af bräder 4 ¾ alnar höga och brutet tak äfven af B?d? indelt med Trenne par stenar på öfre Botten svarsotet och slipstens inrättning På södra änden af detta qvarnhus är jämväl uppfört ett Linberedningsverk 10 alnar långt 4 ¾ högt och lika bredd med qvarnhuset, till större delen af Bräder för ett par Linstampar och Tvenne skjägtsvermar Wattenrännan är 17 1/4 alnar lång, samt 4 ½ bred. Wattenfallets höjd 5 alnar som drifver verket med underfall. Södra och mellersta wattenhjulen äro 5 ¾ samt det norra 5 alnar i diameter med deras hjulstockar och kugghjul i Dito byggnaden är af sten 13 alnar lång ifrån västra landet 9 ¼ alnar bred samt yttre stammen på median taga 9 ¼ alnar hög om den å stället befintliga Brandredskap beståt af trestycken handsprutor, En af ? och par af koppar och ? ? 3 st Brandhakar 3 st Brandstegar; svabbar och vattenämbar skulle som fortast anskaffas

 

Åbyggnaden är                                                                                                            Rd S

 

No 1 sjelfva qvarnhuset hvartill åtgådt 189 stycken byggnadstimmer

dels af Tall och dels af Gran af åtskilig längd i 24 Dito af stock                                     94:24

13 st Bjälkar gröfre till innanreden för ståndende god? 12 å 14 Tum                             29:16

25 st sämre dito underlag och golf i qvarnrummet å 32 s                         16:32

138 Dagsverken till qvarnhusets upptimring ? innan och utan m:m:             å 25 1/3       76:32

27 T? 1 ½ T? bräd till hela husets täckning                         å 2 1/3 Rd    63

61 Dagsverken till Takstolarnas förfärdigande jemte husets täckning   å 261/3              33:4?.8

Däraf åtgådt spik 2000 å 5 tum 4000 å 4 tum samt 3000 st 3 tum utgörande                28:37.4

2 1/3 T? ? och timmer bräder till golf och tak i qvarn?                            å 3 Rd              8

6 ½ Tolfte Rack till öfre golfvet i qvarn jemte ? å 3 ½                                                   23:8

24 dagsverken till golf och taks inläggning jemte s?d förfärdigande å 26 1/3 Rd             13:16

4 ? fönsterlaster med snickring och Glas i Bly                                         å 3 Rd            12

Spisen i qvarn kammaren med 14 tums tjocka sidomurar

var med 6 tum från väggen                                                                                           10

2ne dubbla dörrar till qvarnhuset 1 ? Mjölhuset och en ? till mjölkammaren                   11:16

Tre stycken Wattenhjul med deras ? kugghjul och D? ? ? nålar

jernskoda tillsammans                                                                                                264

En ? med wattenhjul, ? och ?ling till en slipsten uti qvarnkammaren                                15

                                                                                                             Transport     734:32

Tvenne par större qvarnstenar af 2 1/4 alnars diameter med Band?

och deras inlägging                                     å 75 Rd                              150

1 par mindre   Dito 2 alnars med dito                                                                           70

12 dagsverken Bäddens inläggning för qvarnarne

16 dito stolarnas insättning                                               å 26 2/3                               15:26.8

Det öfriga innanredet såsom Mjölkar skrufvar sluts? och rör                                         25

En Harpa af sträng jemte Mjölsigtar till qvarnen m.m.                                                   30

Tr? Till Läder af Bräder                                                                                               26

Ett uppvinningshjul med uppviningskedjor och Trossar samt jernsmide    18

Dammbyggnad af den 13 al lång 9 ¼ do bred och 5 alnar hög sammanräknadt

                      i och för alt med s? Kjörning och dagsverken                                       130

Tre st Dambol af trä                                                                              å 2 Rd              6

Uti ? f? en Wågbalena med skål och linor

      samt 9 st större och mindre ? 17 # och 1 tt                                                            21:16

Smedja Lön i alt för och till verket, uppgår efter räkning                         40:12

Bron ifrån qvarnen till wästra landet                                                                               3

Linberedningsverket som egentligen är sammanbyggt

       med qvarnhusets södra vägg som består af ett vattenhjul

       med stock och nålar, 2 Kugghjul och 3 st D?

       Ett par liuslampor och 2 skjägtsvärmar för lika många stolar med

       smide och tillbehörs? efter nogaste verdering och sammanräkning till           200:40

Häst och Dränga dagsverken till stenfotens läggning

        under hela byggnaden anlages till                                                                          28:16

Byggmästarens aflöning för byge föregående byggnadet i ett för alt                              133:16

                                                                                                             Transport  1632:14.8

 

No 2 i 6 ½ alnars afstånd ifrån Wattensdammens tvävinkel till qvarnen

är År 1838 uppförd en Benings byggnad af nytt jern och grantimmer En

Wåning med Tvenne Windskammar och deras sidsskrubbar eller Kontor

och en rymlig vind 20 ½ alnar lång 14 ½ bred; och på Wägglandet 7 ½ alnar

hög bestående af 12 hvarf ? en liten ?ning till gaflarnas Röstning

Warandes byggningen som står på ½ aln stenfot under å flere sas? brutit

Trätak, belägen 6 ½ alnar nära inpå qvarndammens och lika långt till

linberedningsverket.

Byggningens nedre våning består af fy? rum utom järnstuga och en Trappa

af Klofvar och Bräder till öfre Windskamraren, som ännu inte till fullo äro

inredda, dock något påbörjad                    Hela stommen i des stånd

den nu är, verderas till                                                                                                218:23.4

Bjelklagen för golf och Tak i Rummen 26 st å 28 skil                                                   15:8

Taken i Rummen af Bräder 6 Tolfter med fotpanelningaren

       inbegripna  å 2 2/3 Rd                                                                                          15

4 ¾ Tolfter Klofvar till golf   å 3 1/3 Rd                                                 17:20

13 par Fonster laster med glas i Kitt med behoriga fordringar smålada

       jemte 3 par innanfonster 2 ½ aln höga, 1 ½ breda

       infattning m.m. inberäknad                                         å 4 Rd                                 59:24

10 par sämre Windfönster med åhrfordringar å 1 ¾ RS                          12:24

5 st Dörrar till huset inredda runt med lås                                                16

       Golf och Taks inläggning jemte sjule                                                28:12.8

6 Takrännor af trä med jernhakor                                                                                  8:24

3 st Kammar spisar väl murade hvare sidomurar är

       15 ¾ tum Tjocka uti nedre och 2ne dito i öfra våningen                                         69:12

En Kjöksspis med bakugn framför hvilken finnes en lagd

                                                                                       Transport                          460:4 1632:14

      sten af tegel                                                                                                           42:18.5

Trappen till öfre Wind af bredd och tunnare klofvar                                                        5:22.8

5 2/3 Tolfter 2 tums bräder till Golfvens inläggning i öfre

       våningen som finnes                                                                        å 3 Rd            17

Ett par förslaga portar med Regel och gångjern; samt ett fönster öfveren   8

En liten Wattenpump i kjöket jemte förslaga Bron                                                          6

obf. stenköring till grundläggningen för Byggning jemte spisgrundet

       samt murarnas uppläggning med Häst och Kart

       dagsverken till sammantagne                                                                                 20:26.8

Slutligen upptages Byggmästare asfvedit i ett för att                                                      30

                                                                                                                                 593:16

 

No 3 Ett derskilt Linberedningsverk, nära intill det förra, befindes af ett

       litet fyrkantigt gl. hus   ett Wattenhjul med stock och jernringad

       ly? på linbultar               Smide och Byggmästare arfvode                alt

       sammantaget och verderadt till minst                                               59:24

 

No 4 En mindre B?smedja som af ett annat gammalt Hus är uppsatt med

       Brätak för närvarande Brukbat, belägen 31 ½ alnar ifrån huset 1722,

       samt ifrån qvarnhus dören 52 alnar nära intill vatten å alla T? igenom

       åhns utgreningar            Verderas till                                               10

       Ett st Blåsbalja i f?h stånd                                                                 3:24

       Ett st Smedjestäd stålbelagdt, jemte ett skrufe städ    19:24

       Smedjemuren med tegel och uppsättning                                           8:16

       Ett mindre med smedjan sammanhängande Kohlhus af

       Bräder och Bokar         verderas till                                                  3:24             44:40

 

No 5 En mindre Fähusbyggnad äfven af gran och furu timer med

       Brädtak och en liten såkallad Hösvala jemte ett visthus verderas till  42

 

No 6 En Wedbod bygd på Bjelkunderlag och korssvirke med Brädtak

        för öfrigt öfverklädt med bräder och bokar, upptages till                                         8:24

 

Sålunda alla sin byggnadernas verde i det stånd de nu befinnes

 

Summa Bco Rdr sk         2380:22.8

 

Wärdet af alla dessa åbyggnader är således efter nogaste undersökning och bästa förstånd utan Manneskor i dess nu befintliga skick, jemfört med ett medium af de sist förflutna tre årens Markegång Taxor samt de i Orten för öfrigt kända priskuranter på Byggnadsämnen, Dagsverken och arbetslönen ansedts till 2380 Riksdaler 22 skillingar 8 öre Banco Specie, det vi ansvara vara mera för lågt än för högt åsatt, hvilket intygas

 

N Jan Sundell                       Martin Ericsson i Bunsta

                                                                           Byggmästare

 

Lars Pehrsson i Hälljom                             Olof Olofson i Skjedlo