År 1846 den 11 augusti har undertecknad Commissions Landtmätare med biträde af Nämndemännen Jöns Jonsson i Mjösund och Johan Sohlberg ifrån Sohlberg samt Byggmästaren Lars Dalin, besett och värderadt nedannämde nya uppförde åbyggnad istället för nedbrundna qvarnen Marieforss kallad förut Brandförsäkrad under No 18185. belägen uti Wäster Norrlands Län, Medelpads härad och Njurunda Socken, samt tillhörig Mjölnaren Eric Frans och dess Broder Olof Frans från Franshammars Bruk i Norra Helsingland, hvarå, enligt Kongl. Majits Nådiga Reglemente för allmäna Brandförsäkringsverket för Byggnader å Landet af den 23 December 1828 försäkring begäres; Och hafva Wärderingsmännen vid denna förättning, hvilken ägarne Erik och Olof Frans den förre igenom dess antagne ombud Drängen Olof Östlund äfven från ofvannämde Bruk, som nu var närvarande, funnit samma åbyggnad af följande beskaffenhet.

Egendomen eller åbyggnader är uppförd i förra Tomtplatsen uti Stångeåhn vid Sohlbergs byemäns land uppå en uppmurad stenfot af 3 alnars höjdå västra och norra Wäggbandet med ?enast? 1 1/8 aln under östra och södra, belägen 1 5/8 mil från Sundsvalls Stad lika långt från Galtströms Jernbruk och 5/8 mil från Majis Gästgifveri, samt ungefär 1/16 mil från Socken Kyrkan. Den å stället befinteliga Brandredskap består af 2ne handsprutar af Koppar 1 Brandhake och 2 st Båtshakar, 2 Brandstegar, 2 svablar samt tvenne pytsar af tjärad Bulldans.

 

Åbyggnaden, hvarå Brandförsäkring sökes är                                         Hembyggnad  Träd

Byggnad

RD sk öre      RD sk öre

 

No 1 Qvarnhuset af furutimmer, hvartill åtgådt 146 st

         Timmerstockar af åtskillig längd, 21 alnar långt, 16 ½

         alnar bredt, 6 ¼ alnar högt på Wäggbandet med 5 ½

         alnars Rösten af Timmer med Tak af Bräder och på

         lagd klufven Takspån inrättad i Tvenne afdelningar

         öfver och underbotten, samt tvenne kamrar

Hela stommen verderas till                                                                                           121:32

         90 dagsverken för husets upptimring  a 32 sk                                  60

                                                                                       Transport                             181:32

 

9 ¼ Tåster bräder till öfvertaket                 å 5 RD                                 27:36

40 Cubikalnar Takspån                              å 32 skil                               26:32

2000 4a Tums och 5000 3 Tums Spik                                                   21:32

25 Dagsverken för Takets påläggning a 32 s                                          16:32             92

8 st Gröfre Bjelkar å 12 och 14 tum och 16 alnars längd å 5 RD            40

34 st Smärre dito 10, 12 å 14 alnar lång 10 Tum              å 3 RD         102                  142

6 st Fjäderstockar 3 ½ alnar lång å 1 RD 16 sk                                       8

2 st Dynstockar af samma längd å 2 RD                                                   4

6 st Stolpar fyrkantige jemte en Takstol                                                    3:24             15

1 st Winnås med en 13 alnar jernkedja för qvarnarnes uppändning                               70

6 2/3 Tolfter 2 Tums half botten bräder till golf                 å 5 1/3 RD     35:28.6

28 Dagsverken för golfvens inläggning                              å 32 sk           18:32             54

3 Tolfter sämre Bräder till undertak och dess inläggning med dagsverken                      10

2 1/3 Tolfter 2 Tums Bräder 7 alnars längd till golf i Kmrarne

       och förstugan                                      å 5 1/3 Rd                           12

9 Dagsverken för deras inläggning              å 32 skil                               6

3 Tolfter Bräder till Tak i dito, jemte 10 dagsverken för

                      deras inläggning                                                               12:16             30

5 par fönster lofter med glas i trä jemte foder snickning                           20

                      1 aln 14 Tum hög och 1 ¾ aln bred

3 st Spegel? 2 ½ alnar hög och 1 5/12 aln bred med foder

                      snikning och infattning, gångjern och lås    å 4 RD                                   12

2ne portar dubblat med fodring och smide 3 alnar 3 tum höga

                      samt 2 5/12 alnar bred med deras infattning                                            12

2ne Spisar af Tegel å qvarnkamraren med 8 tums ?

                      och jernrör öfver om Taket   å 12 RD                               24

3 st Wattenhjul af      alnars Diameter med deras stockar, kugghjul

                      och Sylindriska nålar jemte jernsmide         å 73 RD                            219

1 par större qvarnstenar med jernband 2 ½ aln i diameter

2 par mindre dito med dito 2 ¼ aln i diameter                                                            144

                      Frakt, Skjuta och inläggning                                          100

3 st Tackjern 5 drillar gjutna med langjern och segel samt

                      ?ttningsskrufwar                   å 33 1/3 RD                                            100

9 Dagsverken till K? förfärdigande jemte 70 dagsverken för

                      ? insättning                           å 32 skil                                                     5?

Det öfriga innanredet såsom mjölkar, ? och

                      Mjölskrufvar med ? ?                                                                            3?

En spanmått ?, ? ? 3 Tolfter Bräder och 6 dagsverken                                                  1?

3 st D? ? ? af ? 3 dagsverken                                                                                        4

                                                                                       Transport                         1268:_.6

Stenfotens läggning under hela qvarnhuset hvartill åtgådt

                      10 Hästdagsverken och 90 mans dagsverken                   72:24

Bron till qvarnhuset med materialer och förfärdigande                                                     7

6 ½ Tolfter Bräder till yttre Beklädnaden med 9 dagsverken                                         25:24

4 Tolfter 2 tums plank till Watten Sumpen, Rännor och Stupor                                     21:16

70 Dagsverken till dess förfärdigande         å 32 sk                                                      46:32

2 ½ Tolfter sämre Bräder till undertak i Hjulhuset samt deras inläggning    7

7 stycken Sp?ar 12 alnar långa med deras insättning                                                       7

3 st Gjutna Metall skrufvar ? qvarnarnas ? och ?kning med nyckel                                30

3 st Stolar under mjöltrummarne                                                                                    1:18

2 st Sängar och ett skåp i 2 ?ningar                                                                                7

En Trapp af 2 Tums Bräder                                                                     2:16

Harpa, Bläcktmarchen och sigtverk                                                                             40

5 Tolfter Bräder till innanrede af ett Winndrum 3 RD 15

15 Dagsverken till deras insättning              å 32               10                                        25

3 # jern till Damluckarne och 6 # till jern sträfvare på Stenfoten                                      9

3 st jernspett, 20 st Hackor                                                                                         13:16

100 st 7 tums Spik, 2000 5 tums och 3000 3 tums sammanräknadt                              22:16

Smedjelön för diverse smiden i ett för allt                                               45:12

Byggmästar arfvode under 3 månaders tid ger 78 dagar med

                      kost och ?hyra å 2 RD per dag                                                            156

                                                                 Summa RD Bco                    72:24         1734:6.6

 

Förut verderade och år 1842 den 14 September Brandförsäkrade byggnad

 

Dambyggnaden till qvarnhuset No 1                                                      130

Ett derskilt Beredningsverk för Lin No 3

En mindre Klensmedja med Inventarie No 4                                          44:40

                                                                 Summa Bco RD            274:40

 

 

Wärdet af den till Brandförsäkring nu anmälde åbyggnad är således efter nogaste undersökning och bästa förstånd i dess nu befintligen skick, jemfört med ett medium af de sist förflutna tre årens priskuranter och Markegångs Taxor på byggnadsämnen, dagsverken och arbetslöner i Orten ansedt till ett sammanlagt belopp af Ettusende Åttahundrade och Sex Riksdaler 30 skillingar 6 ? Banco det vi ansvara vara mera för lågt än för högt åsatt, hvilket betygas af

 

N Jan Sundell                       Lars Dahlin

Commisoions Landtmätare                         Byggmästare

 

                                            Johan Solberg

                     

 

 

 

 

 

                                            Nybyggn. vid ? ? No 18185 förf egendom

 

Hus af bräd

 

No 1 Qvarn myd 1838 ?                                                                                             1793.14.6

                      Som I ansende till f? vid utgifternas

                      betalning försäkringsägarn efter ? brand

                      skada år 1845, icke erhållit någon ersättning, afgår

                      var af det nedbrändas värde i förra försått                        1793.14.6

? från f? såsom löst jernspett m.m. 13.16

Brbr no 18185 ? ? 2078.6.6

Nytt brbr utfärdas ej