No 27063                                                   Inkom den 24 Sept. 1883

 

    År 1883 den 27 augusti har undertecknad Kronolänsman i Njurunda distrikt med biträde af nämndemännen M. A. Westrin i Dingersjö och E. J. Söderblom i Stångom, besed och värderat nedannämda under Nr 18,936 och 18,185 förut försäkrad åbyggnad i egendomen Mariefors tullmjölqvarn, belägen i Njurunda Socken, Njurunda Härad och Westernorrlands län, 1,7 mil från Sundsvalls Stad samt tillhörig nämndemannen Erik Olof Barling, hvarå enligt Kongl. Majts nådiga reglemente för allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet af den 4 Juli 1879 förhöjning i försäkringsvärde begäres; Och hafva förättningsmännen vid denna förrättning, hvilka egaren sjelf bevistat funnit samma åbyggnad af följande beskaffenhet:

      Åbyggnaden är uppförd på en tomt, hörande under Solbergs by, ligger dels uti och dels invid Stångån, hvari alltid är tillgång på vatten. Den å stället befintliga brandredskap består af 2 handsprutor, 2 brandhakar, 1 stege, passande till husets höjd, 2 svabbar och 3 ämbar, deraf 2ne af trä och 1 af tjärad buldan.

 

Wärde                       Summa

kr öre                      kr öre

 

Åbyggnad, hvarå förhöjning i försäkringsvärde sökes är

1a En qvarnbyggnad af timmer, i godt stånd med egna väggar

på alla sidor, uppsatt år 1846 af 2ne våningar, 42 fot lång, 33

fot bred, 12 ½ fot hög, täckt med spåntak, står på stenfot, 6 fot

hög å 2ne sidor och 2 ¼ fot hög i motsvarande 2ne sidor

Grundmuren och stenfot värderades till                                             125

Byggnadens öfre våning innehåller jemväl 2ne mindre rum.

Hela stommen af denna byggnad värderas till                           540

Yttre taket med dess tillbehör                                              175

Bjelklagen                                                                                              100

Golfven i båda våningarna och i rummen af plank                                    205

Taken i båda rummen af bräder                                                          42

Trappor af plank                                                                                  16

6 fönsterlufter med glas i kitt med foder, målade med allt

    tillbehör, 3 fot 2 tums höga, 3 ½ fot breda å 6 kr per st               36

3 dörrar, 5 fot 10 tum höga, 2 fot 10 tum breda, i speglar,

    med foder, omålade, med allt tillbehör å 8 kr per st.                                24

1 par portar till öfre våningen, dubbla, 6 ¼

    fot höga, 5 ½ fot breda, med foder, omålade                                   10

1 ”  do till nedre våningen, 6 fot höga, 5 ½ fot breda, utan

    foder, omålade                                                                             10

1 kakelugn, försedd med nich med stenplan

    under och framför eldstaden                                                      15

1 Skorsten                                                                                               50

1 Windsrum af bräder                                                                                35

Bro till qvarnhuset, gammal                                                          5

Till qvarnen ledande vattenpump, 30 fot lång, 10 ½ fot bred

   Och 5 fot djup jemte 3 stuprännor och 3 damluckor                         200

                                                                                        Transport     1588

Yttre beklädnaden till hjulhuset                                                       40

Bädden och stolarna till qvarnstenarna med tillbehör                        450

3 Wattenhjul, 10 ½ fot i diameter, med deras stockar, kugghjul

    af hvilka gjutjern, af hvilka 2ne äro och det 3dje 6 fot i

    diameter, samt nålar jemte jernsmide och öfrige tillbehör

    å 300 kr pr st                                                                                     900

1 per qvarnstenar med jernband, 5 fot i diameter                                            250

1 ”          do                     do     , 4 ½ fot i do                             100

2 Mjölkar med skrufvar och rör å 15 kr pr st                                           30

1 Windås med nålar och en 28 fot lång jernkedja för

     qvarnstenarnas uppvindning jemte tillhörande underålar          40

2 Ankarjern, 34 fot långa, i 10 kr pr st                                                    20

2 Skrädmaskiner med tillbehör å 350 kr pr st                          700

1 Blecktmaskin               do                                                      10

1 Grynverk                    do                                                    200

Remmar af läder till skrädmaskinerna och grynverket                              75

1 Säderlår, 14 fot lång, 4 fot bred och 4 fot hög                                        25

1     do       10 ½ ”  do   3      do       3 ½ “ do                                          20

5     do       å 3 kr pr st                                                                               15

1     do       mindre                                                                                  2

1 Sigtlår med 2ne gamla dukar                                                                    20

1 Decimalvåg                                                                     20

13 Wigter, 2 å 1 centner, 1 å 50 ū, 1 å 20 ū, 1 å 10 ū, 2 å 5 ū,

     1 å 2 ū, 1 å 1 ū, 1 å 50 ort, 1 å 5 ort, 1 å 2 ort och 1å 1 ort                        35

1 Skåp å 2ne afdelningar                                                                            6

1 Snickarebänk                                                                                          10

Diverse Snickareverktyger                                                                                     50

2 Slipstenar med axlar                                                                           10

                                                                                        Transport    4616

4 Jernspett och 30 hackar                                                                           20

3 Isbillar                                                                                                     4

                                            Sålunda hela husets värde                       4640

 

18185

No 4

2a På 104 fots afstånd ifrån qvarnhuset en mindre

smedja, i dåligt skick, täckt med brädtak, med ett

sammanhängande kolhus af bräder och bak?

värderas till                                                                                               40

Smedjemuren af brändt tegel, nästan ny                                                      35

1 Bläcbalja i godt skick                                                                          15

1 Smidesstäd, stålbelagdt, jemte ett skrufestäd                              30

                                                                                        Summa                                   120

 

                                                                  Summa summarum                          4760

 

Wärdet af till förhöjning i brandförsäkringsvärde nu anmälda åbyggnad är således efter nogaste undersökning och bästa förstånd i dess nu befintliga skick på grund af medium utaf de sist förflutna fem årens priskuranter och Markegångstaxor på byggnadsämnen, dagsverken och arbetslöner i orten, ansedt till fyra tusen sjuhundrasextio kronor, det vi ansvara vara mera för lågt än för högt åsatt, hvilket betygas af

 

                                                                  O.P. Ödlund

E.H. Söderblom                                                                       M.A. Westrin

 

No 27063                                                   Ink. d. 10 Okt. 1883

 

    År 1883 den 27 augusti har undertecknad kronolänsman i Njurunda distrikt med biträde af nämndemännen M. A. Westrin i Dingersjö och E. J. Söderblom i Stångom, besett och värderat nedannämda under Nr 18,936 och 18,185 förut försäkrad åbyggnad i egendomen Mariefors tullmjölqvarn, belägen i Njurunda Socken, Njurunda Härad och Westernorrlands län, 1,7 mil från Sundsvalls Stad samt tillhörig nämndemannen Erik Olof Barling, hvarå enligt Kongl. Majts nådiga reglemente för allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet af den 4 Juli 1879 förhöjning i försäkringsvärde begäres; Och hafva förättningsmännen vid denna förrättning, hvilken egaren sjelf bevistat funnit samma åbyggnad af följande beskaffenhet:

      Åbyggnaden är uppförd på en tomt, hörande under Solbergs by, ligger uti och invid Stångån, hvari alltid är tillgång på vatten. Den ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___

 

Wärde                       Summa

kr öre                      kr öre

 

Åbyggnad, hvarå förhöjning i försäkringsvärde sökes är

1a En qvarnbyggnad af timmer___ . ___ . ___ . ___

___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___

Sålunda hela husets värde                                          4640

 

2a På 104 fots afstånd ifrån qvarnhuset en mindre

smedja, i dåligt skick, täckt med brädtak, med ett

sammanhängande kolhus af bräder och bakar

värderas till                                                                                               40

___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___

                                                                                        Summa                                   120

___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___

                                                                  Summa summarum                          4760

 

                                                                  O.P. Ödlund

M.A. Westrin                                                                   E.J. Söderblom

 

Rätt framsummeradt betygas

                                                                  Ex offius

                                                                  O.P. Ödlund                                            _____

                                                                                                                                    vänd!

 

Att förenämende under No 2 till förhöjning i försäkringsvärde anmälda smedja och med den sammanhängande kolhuset till sina dimensioner äro, smedja 15 ½ fot lång, 15 ½ fot bred och 10 for hög, samt kolhuset 10 fot i längd, 6 fot i bredd och 10 fot i höjd, de? Äfvensom att några eldfarlig inrättning utom smedja icke är belägen inom 200 fots afstånd från af? I förestående värderingsinstrument ovanför mälda till försäkring anmälda husen, varder härmed, i enlighet med denna dag anställd besigtning, begäran, till bevis meddeladt. Njurunda den 5 Okttober 1883.

 

                                                                  O.P. Ödlund

M.A. Westrin                                                                   E.J. Söderblom

 

                                                                  No 27603

 

     Enär uppgift saknas dels rörande husets No 2 dimensioner, dels och huruvida någon eller några eldfarliga inrättningar utom smedja äro belägna inom 200 fots afstånd från de till försäkring anmälda husen, lärer upplysning i berörda hänsenden böra meddelas, innan försäkringsfrågan varder närmare pröfvad.

Stockholm den 27 September 1883.

                                            J. W. Milenius

 

 

 

                                                                  No 27603

 

    Sedan erfoderliga upplysningar aflemnats, synes den sökta värdeöfverförflyttningen och förhöjningen kunna bifallas sålunda:

Förbättringar vid en under No 18185 försäkrad egendom:

                      Hus med eldfarlig inrättning:

                      Enligt 4e mom.d 3e klassen:

No 1 Qvarn med 3 par stenar, eldfarl.

         tak och granskap, yttre taket kr 170.00

                                      det öfriga    4310.00                      4480.00 å 11.00 p. ?

         Afgår erlagda afgifter:         = årl. 40:28, för 24 år 1,182:72

         för No 1 i Förs. No 18185 = Bco 1351:40.6 å 1 ¾ % =

         = 23.31.7

            . 2 i                   do    =        441:22 å    1 3/8 % =

         = 6.3.4._ 29.34.11; för 12 år Bco 245.12 .9 = kr 367:92

                                                                                        814:80

 

           Enligt 4e mom. d, 1a klassen:

” 2 Klensmedja, lof. tak och granskap _______ kr 120.00 å 6.90 p. m =

     Afgå erlagda afgifter:                                             = årl. 0.83 ; för 24 år. 19:92

     för No 4 i Förs. No 18185 = Bco 44:40 å 1 3/8 % =

     = __ . 29.7. för 12 år Bco 5.7.6. = __________ kr 7:68  12 :24

                                                         __________________ ______

                                                         Tillsammans kr 4600.00

 

det tillgodoförda värdet afskrifves med ________________kr 2757.20

då nämda Förs. blifver gällande för ______ kr 360.00

Såsom flyttbart i No 1 uteslutet från försäkring:

1 decimalvåg 20.00 och 13 vigter 35.00 _____________ kr 55.00

1 skåp 6.00, 1 snickarbänk 10.00 div verktyger       50.00 ” 66.00

2 slipstenar 10.00, 4 jernspett, 30 hackor 3 isbillar  24.00 ” 34.00                      155.00

Stockholm den 11 oktober 1883.

 

                                            J.W. Milenius

 

                                                                  Årl. 34:46; för 24 år 827:04