Hudichswald Stads Mantals Längd
Pro Anno 1715
Man Hustru Sohn Sonhust Mågh Dotter Dreng Pijga Inhyses
Påstmäst: Anders Burman 1 1 1
Jonas Brant 1 1
Lars Frisk 1 1 1
Samuel Skirman 1 1 1
Petter Liten 1 1
Christian Bärn 1
H. Erich Walbeck 1 1
H. Anders Sundi ä 1
Anders Enman 1 1
Pär Larsson Doff 1 1
Pär Erß: Sundberg 1 1
Johan Gråsten man rymt
Hustru Malin 1
Per Idnorßon 1
Erich Olßon Berg 1 1
College Petrus Iseus 1
Olof Swenß: Berg 1 1 1
H. Bengt änkia 1 1
College H. Marcus Schöling 1 1
M:r Anton 1
Olof Bergs ä   1              
Transport 14 13 3 6 1
Transport 14 13 3 6 1
Nills Wiberg 1 1 1 1
Mårt: Grels änk 1
Olof Stigßon 1 1
Carl Erßon 1 1
Rådman Inges ???nnings ä 1 1
Hust: Karin 1
Lars Böös 1 1 1
Lars J: Ruudt 1 1 1
Olof Holm 1
Petter Muhr 1 1 1
Samuel Frank 1
Anders Biörk 1 1
Erich Wäster 1 1 1
Erich Jonß: Wäst. 1 1
Per Olß: Sanna 1
Jonas Qwarter 1 1 1 2
Rådman Zachris Sundström 1 1 1 1
Mag. Olaus Broman 1 1
Carl Liten 1   1     1   1  
Transport 28 27 1 1 8 2 15 1
Transport 28 27 1 1 8 2 15 1
Jonas Arner 1 1 1 2
Comminister H. Oloff Gestrin 1 1 1
Oloff Wahlström 1
Lars Ridberg 1 1 1
Carl Frisk ä 1
Rådman Johan Mört 1 1 2 1
Unne Falk 1 1
Erich Brant 1
Erich Gabrils ä 1 1 2 1
Lars Olß: Bärg 1
Erich Hälström 1 1
Christoph: Jöranß: 1 1
Jon Månßon 1
Smeden Hans Eließon 1 1 2 1
Elias Hanßon 1 1
Lars Hartziös d:r 1
Olof Hällmans 1
Petter Altin 1 1 1 1 2
Olof Halberg 1 1 1 1
Bängt Gåda 1 1              
Transport 44 40 1 2 17 7 24 1
Transport 44 40 1 2 17 7 24 1
Erich Gammals ä 1 1
Lars Matsson 1 1
Sahl. Tohl Pers dotter 1
Jonas Skoug 1 1 1 1
Olof Ströms ä 1 1
Jan Perß: Råmsta 1
Anders Swart 1 1 1
Jonas Strandberg 1 1 1
Mickell Lars ä 1 1
Olof Stering 1 1
Rector Mag. Encopiander 1 1 2
Hans Jönßon 1 1
Lars Seffers 1
Mickel Bergman 1 1 1 1 2
Rådman Anders Linds änk 1 1
Olof Dufwa 1 1
Olof Linds änka 1 1 1 1
Joen Stenßon 1 1
Per Sefferßon 1 1
Lars Lindh 1 1           1  
Transport 56 56 4 2 22 9 36 1
Transport 56 56 4 2 22 9 36 1
Swen Klåckare 1 1
Jonas Drake 1 1 1 2
Bengt Rundberg 1 1 1
Jon Bur 1 1 1
Per Erß: Skog 1 1
Rådman Anders Frisk 1 1 2 2
Olof Pålßon 1 1 1
Anders Elff 1 1 1 2
Erich Frisk 1 1
Olof Gradbergs ä 1 1 1
Lucas Anderßon 1 1 1 1 2
Olof Frisk 1 1 1 1
Pastor H. Mag. Beronius 1 1 1 1 2
Oloff Westman 1 1
Jonas Halbergs ä 1 1 3
Borgmäst: Petter Castorin 1 1 1 2
Mårten Jacobs d:r 1
Lars Buller 1 1 1
Olof Westvall 1 1
Olof Selin   1              
Transport 71 72 4 2 28 19 58 1
Transport 71 72 4 2 28 19 58 1
Olof Mickels ä 1
Michel Trönes 1
Hans Bunsta 1 1 1 1
Dettlof Fris 1 1
Båtsman Nills Pålßon 1 1
Mårten Strandberg 1
Jacob Larsson 1 1
Olof Hörnings ä 1 1 1
Hans Ruut 1 1
Petter Wallberg 1 1 1 2
Giert Giertß: 1 1
Johan Hammerman 1 1 1 3
Jon Erß: Lind 1 1 1
Knut Rafwels d:r 1
Tullnären Isach Backman 1 1 1
Hans Seger 1 1 1 1
Petter Gers 1 1 1
Johan Olß ä 1
Anders Westling 1
Lars Abramß: 1 1 1       1 2  
Transport 84 85 7 2 34 26 69 1
Transport 84 85 7 2 34 26 69 1
Johan Simßon 1 1
Anders Olßon 1
Jöran Hammerman 1 1 1 1
Lars Åkerbloms 1
Olof Swenßon 1
Erich Claßon 1 1
Swen Viman 1 1 1
Olof Tunbyn 1 1
Ingemar Tomßon 1
Rådman Petter Gradberg 1 1 1 2
Erich Swänßon 1 1
Per Simßon 1 1
Måns Öster 1 1
Pär Jonßon Hög 1 1
Hans Snickars d:r 1
Lars Bunsta 1 1 2
Olof Gropman 1 2
Olof Anderßon 1 1
Olof Boße 1
Swen Nillßon 1 1
Anders Smeds 1 1
Gabriel Larß: 1 1
Mårten Erßon 1 1
Olof Siulßon           1      
Transport 101 100 8 2 41 30 74 2
Transport 101 100 8 2 41 30 74 2
Erich Östring 1 1
Olof Ambros 1
Christoph: Rehn 1 1 1
Nills Jöranß: 1 1
Jon Zachrißon 1
Bertill Mats d:r 1
Daniel Anderß: 1 1
Johan Qwast 1 1 1
Erich Mickelßon 1 1 1 2
Abram Olßon 1 1
Erich Olßon 1 1
Jon Jonßon 1 1
Lorents Roos 1
Petter Stark 1 1
Nils 1
Olof Matßon 1 1
Anders Rangman 1 1 1
Anders Jacobß: 1
Anders Anderß: 1
Johan Menlös 1
And. Lustigs änka 1
Erich And. Hustru 1
Johan Skytt           1      
116 114 11 1 2 48 30 75 2
Summa Trehundrade Nittijo Åtta Personer
Att föregående Mantahls Förteckningh
ähr rätteligen för sigh gången, så att ingen
Perßon som här utj anteknas borth ähr
uthsluten som oß witterligit ähr, det
betygas medh wåra Nampns och Signetens
Undersättiande sampt medh wåra Siählars
Sahligheet af Hudwijkswall d. 14 Februarij
A:o 1715
Petter Castorin Mag. Möller
Ad Mandatum ?. Rev:di det Past.
O. Gestrin
J: Mört Zach: Sundström J. Biuhr J: Bachman