Hudichswalls Stads Mantals-
Längd Pro Anno 1735
Man Hustru Son Sonhustru Måg Dotter Dräng Piga Inhyses
Man
Inhyses
Qwinna
Summa
Tullskrifwaren Johan Schmidt 1 1
Påstmästaren Anders Burman 1 1 1 3
Hattmakaren Anders Reinander 1 1 1 1 4
Jonas Wijberg 1 1 1 1 1 1 6
Collega Mich: Schirman 1 1 2
Per Rundberg 1 1 2
Hofslagaren Petter Wetterberg 1 1 2
Collega Erich Wallbäck 1 1 2 4
Frambl: Anders Sundii 1 1
Erich Olsson Berg 1 1 2
Christoph: Jöransson 1 1 1 3
Jonas Hellsings 1 1
Sigfrid Udbärgs Enka 1 1
Gustaf Palmstrand 1 1 2
Lars Nordwall 1 1 2
Jonas Sundman 1 1 2
Krukmakaren Johan Norström 1 1 1 1 4
Olof Wallströms Enka 1 1 2 4
Olof Stigesson 1 1 2
Mats Högman 1 1 2
Carl Erichsson Öhman 1 1 1 3
Olof Torstensson 1 1 2
Petter Muhr 1 1 2
Matias Muhr 1 1 2
Jacob Larsson 1 1 1 1 4
Erich Wester 1 1 1 1 1 5
Rådman Jonas Qwaster 1 1       1 1       4
Transport 23 20 4 1 8 5 11 72
Transport 23 20 4 1 8 5 11 72
Pastor Magist: Olof Broman 1 1 2 1 2 7
Adjunctus Lars Hulthen 1 1
Rector Magist: Olof Hanning 1 1 1 1 4
Apologista Lars Schalin 1 1 2
Jacob Törne 1 1 2
Joh Waselius 1 1 1 3
Comminister Olof Gestrin 1 1 1 1 4
Nills Berg 1 1 2
Lars Rudberg 1 1 2
Jacob Rougstadius 1 1 2
Besökaren Sven Hanning 1 1 2
Lars Dragman 1 1 1 3
Erich Brants Enka 1 1 2
Olof Falk 1 1
Mårt: Norling 1 1 2
Joh. Lindberg 1 1 2
Lars Bergie 1 1
Erich Helström 1 1 1 3
Lars Wijman 1 1 2
Jonas Wijk 1 1 2
Jonas Monsson 1 1 2
Magnus Granlund 1 1
Per Persson Holms Enka 1 1
Jacob Grans Enka 1 1
Hans Eliasson 1 1 2
Färgaren Daniel Arosell 1 1 2
Nills Ruth 1 1 1 3
Elias Hansson 1 1 1 1 4
Förafsk: Fördubl. Abrah. Forsberg 1 1 2
Rådman Pett: Alftin 1 1 1 2 3 8
Olof Hellberg 1 1 2 4
Per Erichsson Gammal 1 1 2
Stads Tiänaren Mats Andersson 1 1                 2
Transport 52 48 7 1 16 9 22 155
Transport 52 48 7 1 16 9 22 155
Hans Gevalin 1 1 1 2 5
Per Sandberg 1 1 2 4
Rådman Jonas Stranberg 1 1 1 3
Olof Stering 1 1 2 3 7
And. Svart 1 2 3
Hans Anders Enka 1 1
Hans Jönsson 1 1 1 3
Olof Sahlberg 1 1 2
Olof Froberg 1 1 2
Förafsk: Soldat Mats Sigfridsson 1 1
Joh. Westman 1 1 1 2 5
Lars Lindwall 1 1 2 2 6
Per Sigfridsson 1 1 1 3
Besökaren Arwid Stenbergs E 1 1
Lars Linds Enk 1 1 2
Nills Kiällberg 1 1 1 3
Klåckaren Swen Larsson 1 1
Anders Stockberg 1 1 2
Bengt Rombergs Enk 1 2 1 1 5
Con Rector Petrus Frodlin 1 1 1 3
Organisten And. Weströms Enk 1 1
Nills Wijkman 1 1 2
Petter Frisk 1 1 2
Befallnings Man Mathias Forell 1 1 1 3
Olof Söderbergs Enk 1 1 2
Rådman Olof Gropman 1 1 6 3 11 3:ne Coufferdie båtsmän står ibland drängarna
Befallningsman Erich Elfs Enka 1 2 1 1 5
Jonas Grunberg 1 1
Hans Bohman 1 1 2
Rådman Jonas Drake 1 1 1 3 2 8
Olof Stenbith 1 1 1 2 5
Jonas Zachriss. Enka 1 1 1 3
Pett. Bræmer 1 1 2 3 7
Borgmästaren Petter Castorin 1 1         2 3     7
Transport 77 76 11 1 1 29 32 49 276
Transport 77 76 11 1 1 29 32 49 276
Pastoren Michael Jerfs Enka 1 1 1 3
Jonas Bäckman 1 1 1 1 4
Johan Lundberg 1 1 1 3
Petter Buller 1 1 2 Modren
Anders Dahlberg 1 1 2
Johan Duhan 1 1 1 3
Frambl. Olof Michellssons 1 1
Engelbrect Dahlboms E. 1 1
Lars Hörning 1 1 2
Olof Swensson Bergs Enk. 1 1 2
Inspectoren Carl Gavelius 1 1 2 Hushållerskan står i pige Collum
Erich Åkerblom 1 1 2
Hans Bunstedts Enka 1 1
Sven Möller 1 1 1 2 2 7 Systren står för dotter
Kopparslagaren Jonas Bergström 1 1 1 3
Erich Lundström 1 1 2
Johan Roos 1 1 1 1 4
Gerhard Ruth 1 1 2
Olof Hansson Iggman 1 1 2
Rådman Pett. Grundbergs Enk 1 3 2 6 2:ne Coufferdie båts. står ibland drängarne
Gullsmeden Johan Grubb 1 1 2
Olof Wester 1 1 2
Erich Broman 1 1 2
Jonas Broberg 1 1 2
Skräddaren Petter Tiärner 1 1
Olof Säter 1 1 2 4
Pett. Gerss 1 1 1 3
Petter Qvaster 1 1 1 3
Hans Seger 1 1 2
Lands Fiscalen And. Östman 1 1 1 3
Mats Holm 1 1 2
Anders Westling 1 1 2
Olof Ersson Grubb 1                   1
Transport 104 102 11 1 1 34 41 64 1 359
Transport 104 102 11 1 1 34 41 64 1 359
Jonas Rundberg 1 1 2
Jonas Edman 1 1 1 1 4
Per Öhrman 1 1 1 3
Rådman Jöran Hammarman 1 1 1 3 2 8
Notarien Jonas Gevalin 1 1 2
Anders Åkerblom 1 1 2
Kiörkiowacht. Abrah. Koppars Enk 1 1
Anders Edman 1 1 2
Swen Wijman 1 1 2
Olof Wijman 1 1 2
Lars Persson Unger 1 1 1 1 4
Erich Svensson Berg 1 1 2 4
Per Simonssons Enk 1 1
And. Starks Enk 1 1
Jonas Lönmans E. 1 1 2
Per Jonsson Höög 1 1 2
Olof Andersson 1 1 2 4
Olof Ahlström 1 1 1 3 Swärmodren
Mats Edman 1 1 1 3
???d. Fördubl. Lars Gabrielsson 1 1
Erich Biurström 1 1 2
Nills Jöransson 1 1 2
Olof Backman 1 1 2
Lars Granberg 1 1 1 3 Pigan Anika Larsdotter skiöter sin gl. och siukel. Moder.
Erich Ruth 1 1 2 4
Erich Westring 1 1 1 3
Ambrosius Moberg 1 1 2
Erich Moberg 1 1 2
Johan Simsson 1 1 2
And. Brask 1 1                 2
Transp: 129 130 13 1 1 45 45 69 3 436
Transport 129 130 13 1 1 45 45 69 3 436
Daniel Brask 1 1 2
Olof Menlös 1 1 2
Olof Brask 1 1 2
Erich Johansson Qvast 1 1 1 3
Per Erichsson Trönö 1 1 2
Abrah: Olofsson 1 2 3
And: Stenberg 1 1 2
Per Åhberg 1 1 2
Lars Bergwall 1 1 2
Per Starck 1 1 1 3
Smeden Joh: Nillsson Lundgren 1 1 2
Anders Olsson Berg 1 1 2
Ingemar Brandt 1 1 2
Per Larsson Wijman 1 1 2
Olof Matsson 1 1 2
Sven Sanström 1 1 2
Mathias Sundberg 1 1 2
Pett Sundberg 1 1 1 1 4
Anders Hellman 1 1 2
Erich Andersson 1 1
Nills Wijkbohm 1 1 2
Tullskrif. Jacob Westberg 1 1 2
Stads Tienaren Hind. Kraft 1 1 1 3
Besökaren Johan Menlös 1 1 1 3
Båtsman Hans Schyth 1 1
Dito Zachris Gamal 1 1
Dito Hans Hellsing 1 1
Båtsman Anders Berg 1 1
Dito Gustaf Flygare 1 1
Dito Thobias Berndt 1 1
Dito Per Winge   1                 1
Transport 152 160 15 1 1 51 45 69 3 497
Transport 152 160 15 1 1 51 45 69 3 497
Båtsman Jöran Mild 1 1
Lars Dahlin 1 1 2
Sven Lidström 1 1 2
Förafsk. Dragoun Olof Nordin 1 1 2
Båtsman Sven Olsson Walls Enk. 1 1
Förafsk. D:o Jacob Sund 1 1
Frambl. Mats Michelssons 1 1
Skomakaren Didrich Buts 1 1 2
Besökaren Zacharias Hellberg 1 1
Reserve Karl Per Joensson 1 1 2
Kiörkiowachtaren Mårt. Johansson 1 1 2
???tchiär Gesällen Petter Hernstedt 1 1 1 3
Catharina Sundell 1 1 1 3 Drängen och pigan äro gifta
Matrosen Nills Erichsson Berg 1 1 2
?önster Gesällen Samuel Pelican 1 1
Collega Petter Sund 1 1
Erich Jacobsson 1 1
Hindrich Hindrichs. 1 1 2
?ingaren Anders Spora 1 1 2
Anders Swedberg 1 1 2
Besökaren Carl Burman 1 1
Tullskrif:n Mathias Wallström 1                   1
168 175 15 1 1 53 46 71 3 533
Summa Femhundrade Trettijo Tre Personer
Att förestående Mantals Förteckning är
rätteligen för sig gången så at ingen per-
son som häruti anteknas bordt är uthe-
sluten det oß witterligit är, det betygas
med wåra Namns och Signetens under-
sättiande af Hudichswall d. 30 Decemb: 1734.
Er: Jederholm
J: Strandberg O: Gropman G: Hammarman
J: Gevalin