Hudigswall Stads
Mantals Längd
för
År 1750
Byar Nummer Matlags
Rökar
Tobaks Rö-
kande Per-
soner
Åboer Män Hustrur Söner Döttrar Mågar Son Hu-
strur
Drängar Pigor Inhyses Summa Annotationer
Bättre Sämre Full-
wärt
Half-
wärt
Full-
wärt
Half-
wärt
Full-
wärt
Half-
wärt
Full-
wärt
Half-
wärt
Full-
wärt
Half-
wärt
Män Qwinor
Tullskrifwaren 1 Johan Smitt 1 2 3
Hattmakarren 1 And: Reinander 1 1 2 4
D:o Gesäll Eric Reinander 1 1
Handelsman 1 1 Jonas Wiberg 1 1 1 2 5 Hustrun död
Dito 1 Jonas Frisk 1 1 2
Collega 1 Johan Backmark 1 1 1 3
Dito Olof Backman 1 1 1 3
Fiskaren Pet: Rundberg 1 1 2
Hofslagaren 1 Pet: Wetterberg 1 1 2
Christoph: Jönssons Enka gl: bräklig samt ??r??tig
Fiskaren 1 Eric Sundin 1 1 2
Erich Olss: Bergs d:r 1 1
Fiskaren Georg Sundin 1 1 2 Hust:n död
Skräddaren Gust: Palmstrand 1 1 1 2 5
Sämskmakaren 1 Lars Nyström 1 1 2
Fiskaren 1 Lars Nordwall 1 1 2
Dito 1 Jonas Sundman 1 1 1 1 4
Krukmakaren Jonas Norströms Enka 1 1
Dito 1 Fredr: Aug: Sander 1 1 1 3 En lärodräng i dränge Col:
D:o Gesäll Eric Söderbæck 1 1
Olof Wallströms Enka 1 1
Handelsman 1 Pet: Wallström 1 1 1 1 1 5
Fiskaren 1 Carl Öman 1 1 2
Pet. Muhr 1 1
Handelsman 1 Math: Muhr 1 1 2
Fiskaren Jacob Larsson 1 1 1 3
Dito Eric Åberg 1 1 2
Er: Erss: Westers Enka 1 1
Rådman         Jonas Quaster 1   1   1           2 2       7
14 1 Transport 23 19 4 8 3 4 9 2 72
14 1 Transport 23 19 4 8 3 4 9 2 72
Probsten Magist. 1 Olof Broman 1 1 1 2 5
Adjunctus 1 Lars Frisk 1 1 1 3
Magister Olof Hannings Enka 1 1
Apologista Lars Schalins Enka 1 1
Krögaren 1 Joh: Forssman 1 1 1 3
Organisten And: Nyman 1 1 2
Con Rector Magist. 1 Carl Eleass: Schunk 1 1 1 3
Fiskaren 1 Nils Berg 1 1 2 4
Comminister And: Sundwalls Enka 1 1 2
Adjunctus Eric Biörkrot 1 1
Skomakaren 1 Jacob Rogstadius 1 1 2 4
Kopparslag:n Lars Dragman död
Fiskaren Olof Falk 1 1 2
Apologista 1 Hans Sandberg 1 1 1 3
Snickaren Nils Falk 1 1 2
Fiskaren 1 Math: Högman 1 1 1 3
Mårt. Norling upsagt Burskapet, är fattig och oförmögen
Fiskaren And: Lundberg 1 1 2
Segelbåtsman Joh: Lindberg 1 1 1 3
Fiskaren Olof Bergman 1 1 1 3
Dito 1 Eric Hællström 1 1 1 3
Skräddaren 1 Lars Wjman 1 1 1 3
Ringaren Jonas Wjk 1 1
Fiskaren 1 Magnus Granlund 1 1 2
Dito 1 Pet: Wjström 1 1 2
Dito And: Åkerberg 1 1 2
Dito     1   Jacob Molarin 1 1                           2
26 2 Transport 45 40 5 14 1 4 4 19 2 134
26 2 Transport 45 40 5 14 1 4 4 19 2 134
Färgaren Dan: Arosell 1 1 2
Fiskaren Hans Rut 1 1 2
Dito 1 And: Iggström 1 1 2
Sadelmakaren 1 Pet: Åkerberg 1 1 1 1 1 5 Drängen uti lära
Rådman Pet: Alftins Enka 1 1
Handelsman 1 Pet: Alftin 1 4 2 1 8 En af dräng:na är segelbåtsman
Garfwaren 1 Eric Bergström 1 1 2
Fiskaren Pet: Wallman 1 1 2
Rådman Jonas Gevalin 1 1 1 3
Pet: Sandbergs Enka 1 1 2 4
Handelsman Jonas Sandberg 1 1
Rådman Johan Strandbergs Enka 1 1
Handelsman 1 Olof Stenbit 1 1 2 2 6
Dito 1 Mich: Stering 1 1 2 1 5
Snickaren 1 And: Forssman 1 1 1 3
Fiskaren Lars Ahrberg 1 1 2
Hans Jönss: Enka 1 1 1 3
Fiskaren Olof Sellberg 1 1 2
Dito 1 Olof Froberg 1 1 1 3
Handelsman 1 Joh: Westman 1 1 3 3 8 En af dräng:na Segelbåtsman
Handelsbetiänten 1 Isac Rolin 1 1
Handelsman 1 Hans Boman 1 1 2 2 1 1 8 En af dräng:na Segelbåtsman
Lars Linds Enka 1 1
Skräddaren 1 Nils Kiällberg 1 1 1 3
Klåckaren Sven Larssons Enka 1 1
Fiskaren     1   And: Ståckberg 1 1 1                         3
39 2 Transport 65 61 9 23 1 16 6 30 5 216
39 2 Transport 65 61 9 23 1 16 6 30 5 216
Krögaren 1 Sven Romberg 1 1 1 3
Rector Sch: Pet: Frodlins Enka 1 1 1 3
Organisten And: Weströms Enka 1 1
Skräddaren 1 Hans Bodin 1 1 1 3
Stadstienaren Henr: Kronmans Enka 1 1
Rådman 1 Olof Gropman 1 1 4 3 9 2:ne drängar Segelbåtsmän
Vice Härads Höf:dn 1 And: Gropman 1 1 2
Befallningsman Eric Elfs Enka 1 1 1 1 4
Rådman 1 Jonas Drake 1 1 1 3 Efter Högl. Kongl. Håf Rättens Resol. d. 11 Maj 1749 är äktenskaps skildnad bewil???, och hustrun flyttat till Stockholm.
Vice Borgmäst:n 1 Jonas Drake 1 1
Borgmästaren 1 Johan Boberg 1 1 1 1 4
Handelsman Jonas Enlunds Enka 1 1 2 2 6
Rådman Pet: Bræmer 1 1 2 1 2 7
Joh: Lundbergs Enka gl. och utfattig
Fiskaren 1 And: Dalberg 1 2 3
Dito 1 Joh: Duhan 1 1 1 1 4
Skomakaren 1 Hans Lindman 1 1 2 1 5 Drängarna uti lära
Handelsman 1 Jonas Holmwall 1 1 1 3
Bokbindaren 1 Lars Hörning 1 1 1 1 4
Tullnären 1 Olof Burman 1 1 1 1 4
Glasmästaren 1 Jacob Törne 1 1 1 1 1 5
Handelsman 1 Sven Möller 1 1 1 2 1 1 7
Kopparslagaren 1 Jonas Borgström 1 1 1 1 4
D:o Gesäll 1 Erich Borgström 1 1
Kopparslagaren And. Tanberg 1 2 1 4
D:o Gesäl:n 1 Albrekt Stermitz 1 1 2
Fiskaren     1   Eric Lundström 1 1     1                     3
56 4 Transport 86 82 12 37 1 32 8 48 6 312
56 4 Transport 86 82 12 37 1 32 8 48 6 312
Fiskaren 1 Mich: Iggström 1 1 1 3
Dito 1 Olof Hanss: Iggman 1 1 1 3
Handelsman 1 Pet: Selin 1 1 1 3
Gullsmeden 1 Johan Grubb 1 1 1 3
Fiskaren 1 Olof Westner 1 1 2
Miölnaren 1 Eric Broman 1 1 1 1 4
Jonas Brobergs Enka fattig och siuklig
Fiskaren Eric Dalin 1 1 2
Handelsman 1 Pet: Tierner 1 1 1 1 1 5
Dito Olof Östlund 1 1 1 3
Lands Fiscalen 1 And: Östman 1 1 1 3
Fiskaren And: Westling 1 1 2
Handelsman 1 Lars Dalbom 1 1 2
Fiskaren Olof Erss: Grubb 1 1 2
Jonas Rundbergs Enka 1 2 3
Fiskaren Pet: Wall 1 1 2
Dito 1 Pet: Örman 1 1 1 1 4
Rådman 1 Georg Hammarman 1 3 3 7 2:ne drängar Segelbåtsmän
Vice Borgmäst:n 1 Olof Hörning 1 1 1 1 4
Fiskaren 1 And: Åkerblom 1 1 2 Hustru mycket siuklig och årklös
Dito Lars Froberg 1 1 2
Dito 1 Carl Broman 1 1 2
Dito 1 And: Enman 1 1
Dito 1 Clas Enman 1 1 2
Handelsman 1 Olof Wiman 1 1 1 2 2 7
Fiskaren Lars Unger 1 1 2
Dito         Eric Strandberg 1 1     1                     3
73 4 Transport 111 104 13 44 1 41 9 59 8 390
73 4 Transport 111 104 13 44 1 41 9 59 8 390
Fiskaren Sven Ericsson 1 1 1 3
Dito Lars Rut 1 1 2
Pet: Jönss: Högs Enka 1 1
Peruquemakaren 1 Johan Svan 1 1 2
D:o Gesällen Eric Hoffman 1 1
Fiskaren 1 And: Backman 1 1 2
Dito Olof Flodman 1 1 2
Klensmeden 1 Johan Lundgren 1 1 1 3
Fiskaren Olof Åström 1 1 1 3
Dito 1 Olof Menlös 1 1 2
Afsk: fördubbl:n Lars Gabrielsson död och hust:n flyttat härifrån staden
Fiskaren Jöran Nilsson 1 1 1 3
Dito 1 Lars Granberg 1 1 2
Dito Eric Rut 1 1 1 3
Dito 1 Pet: Forsslund 1 1 2
Dito Ambros: Moberg 1 1 2
Dito Eric Moberg 1 1 1 3
Dito Johan Simonsson 1 1 2
Dito 1 Olof Brask 1 1 1 3
Dito Eric Quast 1 1 2
Miölnaren Nils Wjkbom 1 1 1 3
Fiskaren 1 Pet: Erss: Törne 1 1 1 3
Dito Olof Unger 1 1 2
Dito And: Stenberg 1 1 1 3
Dito 1 Joh: Engström 1 1 1 3
Dito Lars Bergwall 1 1 1 3
Dito Eric Diurström 1 1 Hust:n gl: och oförmögen til hushållssyßlor
Dito         Eric Diurström 1 1                           2
82 4 Transport 137 128 16 53 1 42 9 59 8 453
82 4 Transport 137 128 16 53 1 42 9 59 8 453
Fiskaren 1 Pet: Stark 1 1 1 1 4
Dito 1 And: Berg 1 1 2
Dito Ingemar Brant 1 1 2 Son Erik fånig
Dito 1 Herm: Wiman 1 1 2
Dito Lars Sundberg 1 1 2
Dito 1 Sven Sandström 1 1 1 3
Dito 1 Math: Sundberg 1 1 1 3
Dito Olof Hanss: Åberg 1 1 2
Dito And: Hellman 1 1 1 3
Tullskrifwaren 1 Gust: Siöberg 1 1
Afsk: Båtsman Hans Hellsing 1 1 2
Tob: Bernt är ord. Båtsman i Rogsta Sokn 0
Crono Båtsman Pet: Siöberg 1 1
Afsk: Dito Jonas Siöbergs Enka 1 1
Fiskaren 1 Sven Lidström 1 1 2
Dito 1 Joh: Butz 1 1 2
Klåckaren 1 And: Svedberg 1 1 2
Tullskrifwaren Carl Burman 1 1
Stads tienaren And: Öberg 1 1
Besökare Ingem: Forssberg 1 1 2
Besökare Jonas Brandström 1 1 2
Besökare Jonas Flodberg 1 1
Besökare Eric Backmark 1 1 2
Murmästaren 1 Pet: Watrang 1 1 2
Ringaren 1 Olof Andersson 1 1 2
Cr: Båtsman         Math: Månss: Bergs Enka är lemnad i fattigdom                     0
92 5 Transport 158 146 19 57 1 42 9 60 8 500
92 5 Transport 158 146 19 57 1 42 9 60 8 500
Hofslagaren Joh: Gerelius 1 1 2
Elias Larsson flyttat til Tuna Sokn
Fabriqueuren And: Säfströms Enka 1 1 2
Collega 1 Eric Gestrin 1 1
Cr: Båtsman Pet: Norberg 1 1
Afsk: Länsman 1 Jacob Westberg 1 1 2
Cr: Båtsman And: Gammal 1 1
D:o Dito Nils Flygare 1 1
Jöran Milds Enka 1 1
Afsk: Båtsman Sven Hannings Enka 1 1
Afsk: Båtsman Eric Lönbergs Enka 1 1
Cr: Båtsman Pet: Stark 1 1
D:o Dito Had: Bernt 1 1
Segel Båtsman Hans Rut 1 1 2
D:o Dito 1 Engelb: Dalbom 1 1 2
D:o Dito Joh: Tr??berg 1 1 2
Cr: Båtsman Isac Sten 1 1
Skräddaren Joh: Tranbom 1 1
Henr. Krafts d:r 1 1
Gl. Matrosen Nils Bergs d:r 1 1
Skoflickaren       1 Christ:n Berg 1 1                           2
94 7 166 161 19 60 1 42 9 61 8 527
Uprättat d. 29 Novemb: 1749  Säger Fem Hundrade Tiugu Siu personer
Att föregående Mantals Längd är riktigt uprättat och upläsen, så at
ingen person, som antecknas bordt, med wår wilja och wetskap blifwit
utesluten, sådant warder af oß sanfärdeligen betygat
Joh: Boberg Ja?. ?. Brander
G: Hammarman J: Quaster O. Gropman J: Gevalin