Mantals Qwarntuls Längd aff Sundswalds
Stadh för åhr 1650
Lego Huuß
Bondens Nampn Bonde Hust. Son Dåtter Måg Sona
hust.
Dreng Pijga Man Quinna P:r ?ö??
Larß Pedersson 1 1 1
Joen Pädersson 1 1 1 1
H. Ingri Sal. Eßbiör Joens 1 1
Niels Joensson Krus 1 1 1
Jacob Hendersson 1 1
Jöns Pädersson 1 1 1
Larß ??dsson 1 1
Biör Oluffsson 1 1
Joen Andersson 1 1
H. Ingri S. Larß Olufs 1 1 1 1
Larß Hendersson 1 1
Oluff Oluffsson 1 1 1
Swän Danielsson 1 1 1 2
Isach Joensson 1 1
Päder Andersson 1 1 2 1
Oluff Pädersson 1 2 1
Clemet Oluffsson 1 1 1 1
Päder Oluffsson Lustig 1
Pål Oluffsson 1 1 1
Hanß Oluffsson 1
Niels Nielsson 1 1 1 1
Larß Joenß. på Holm 1 1 1 1
Anders Pädersson 1 1 1 1
Joen Nielsson 1 1 1 1
Anders Larsson 1 1 1 1
Sten Michilsson 1 1 1
Erich Nielsson ???? 1 1 1
Päder Oluffß. Hamal 1 1 1 2 1
Päder Pålsson 1 1 1
Niels Joensson 1 1 2 1
H. Karin S. E???? ?????? 1 1
Lil Päder Oluffsson 1 1 2
Hanß Halfwardsson 1 1
Erich Pädersson 1 1 1
Niels Simonsson 1 1
Eloff Hendersson 1 1 1
Joen Hendersson 1 1
Larß Nielsson 1 1 1
Erich Nielsson 1 1 2
Joen Erichsson 1 1
Häning Oluffsson 1 1 1
Larß Klåckare 1 1 1 1
Swän Nielsson 1 1 1
Siul Nielsson 1 1 1
Erich Erichsson 1
Måns Andersson 1
Enok Hendersson 1 1
Jacob Jöransson 1 1 1
Tul. Larß Oluffsson 1 1
Particular
Befalningsman
Jöran Bertilsson 1 1 4 2
Borgmäst.
Daniel Bertilsson 1 1 2 1
H. Johan Watz 1 1 1
H. Oluff 1 1                    
Att denna Längd så noga samanskrifwin och sanferdigh ähr, Wittnar
Undertächnat på Rättens wägnar, medh Egen hand och Signäta, Actum
Sundswalds ut Supra
Ericus P. Molin
Notar. Cwit.
Effterskreffne ähre Huußarme och fattige Personer,
hafwa slett intet i förrådh, och ingen förmögenheet.
Personer
Daniel Erichsson 3 Efter som Borgmestare och råd
Johan Persson 2 udhj Sundswald hafwe i folk-
Erich Oluffsson 3 längderna, hade skrifna på ???gh
Erich Ingemarsson 3 4 drengien, huilka iagh indhet
Lars Joenß. Brant 2 hafwe udhom den 4 personnerne
Niels Larsson 2 ähr een fattigh gamball Student
Leutenant Per Ersson 3 som Läß för mina barn, huilka
H. Brita Sal. Pär Olufs 1 personner iagh menar efter
H. Anna S. H:r Hendrichs 1 högh öfwerhetens nådigh behagh wa-
H. Anna S. Joen Hanß. 2 ra med folk pennge förskonter ??
H. Märita Eßbiör Larß 2 medan han ähr uthfattigh Sundswal
H. Lißbeta S. Niels Håkß 1 den 26 February 650
Malin Huußquinna 1
Lißbeta Huußquinna 1 Jöran Bertelsson
Båtsmans Änkior
H. Kirstin Änkia 1
H. Karin Änkia 1
Cronones Båtsmän Privats perßonner i Sundswall
Larß Mårtensson 2 161 perßon 16 ör aff perß 80 P. 16 öre Sm:t
Mats Simonsson 2 Particular perßonner, Befallnings
Jonas Giädda 2 man 2 perßonner 1 P. 1 ör aff perß 2 P.
Oluff Pärsson 2 2 öre
Joen Eßbiörss. 2 Båtsmän med deras hustru 13 Perßonner
Joen Nielsson 1 16 öre aff perßon 6 P.
Månß Joensson 1