Mantals Längd öfwer
Sundswalls Stad År 1765
Caractérer Namn Männer Hustrur Söner öfver
18 år
Söner mellan
15 och 18 år
Döttrar Mågar Sona Hustrur Drängar
öfver 18 år
Drängar mellan
15 och 18 år
Pigor Inh. Männer Inh. Qvinnor Summa Annotationer
Lands Höfdingen
Herr
Högwälborne
Pehr Abr: Örnskiöld
1 1 3 6 11
Lands Cammereraren H:r P: G: Fahnehielm 1 1 1 3 6 2 La??: och En Häst i ? ? ? niuta ? ? ?
Lands Secreteraren H. Magnus Norleen 1 1
Afsk: Lands Cancellisten Christ:r Blom 1 1 2
Contoirs Skrif:n Anders Almander 1 1
          dito Israel Bruner 1 1
Extra Ord: Cancellist: Jonas Norlin Länsman i Nora Sokn
Ordinarie Cancellist: Johan Dahlström 1 1
Extra Ord: dito Eric Dalström 1 1
Lands Gevaldieren Anders Lund 1 1 2
Waktmästaren Abr: Lagergren 1 1 1 3
Directeuren Polacks änka 1 3 6 10
Borgaren Lars Bodins änka 1 1
Tull skrifwaren Nils Rudins ä 1 1 2
Borgaren Johan Bodin 1 1 2
Prophosen Hans Mellbergs ä 1 1 2
      dito Olof Lidwall 1 1 2
Fiskaren Anders Norström 1 1 2
      dito Johan Cron 1 1 2
      dito Daniel Tyrnelius 1 1 2
      dito Jonas Wiberg 1 1 2
Wallhionet Chatharina PehrsD:r                   1     1
Transport 16 15 2 6 1 17 57
Transport 16 15 2 6 1 17 57
Fiskaren Johan Backman 1 1 2
      dito Eric Åsberg 1 1 1 1 1 5
Borgaren Pehr Lidvall 1 1 2
Fiskaren Olof Öhman 1 1 2
      dito Nils Wenberg 1 1 1 3
Wakt Kneckten Magnus Wallberg 1 1 2
Borgaren Olof Backlin 1 1 1 3 Swär Modren inhyses
Fiskaren Dawid Norström 1 1 2
Borgaren Eric Dahlberg 1 1 2
Båtsman Anders Brandts ä 1 1
Fiskaren Jonas Bolin 1 1 1 3 Modren inhyses
Borgmästaren Eric Touscher 1 1
Besökaren Peter Grafberg 1 1 2
Gratialisten Göran Renström 1 1 2
Tull och Accisskrif. Anders Agrell bor i Skåne
Besökaren Nils Höglin 1 1 2
Tull skrifwaren Samuel Dalström 1 1 2
Skomakare Mäst. Olof Norström 1 1 1 1 4
Fiskaren Nils Hinderssons dotter 1 1 Skiöter Modren
       d:o Lars Dalsten 1 1 2
       d:o Eric Sundberg 1 1 2
       d:o Peter Öman 1 1 1 3
       d:o Mårt: Bergman 1 1 2
Borgaren Måns Lars Hust: 1 1 2
Bruks Patron Daniel Hallenius 1 1 2
Afsk: Rådman Nils Nordings dotter 1 1
Fiskaren Daniel Nording 1 1 1 3
       d:o Michel Nordings ä 1 1
Rådman Anders Grafströms ä 1 8 3 12
Handelsman Olof Smærling 1 1           1   3   1 7 Swär Modren inhyses
Transport 39 40 1 5 1 16 1 29 3 135
Transport 39 40 1 5 1 16 1 29 3 135
Vice Häradshöfd: Hans Omnberg 1 1 2 4
Handelsman Anders Sundsten 1 1 1 1 4
Tracteuren och Borg: Peter Östling 1 1 1 3
Rådman Sven Dan: Forssberg 1 1 1 1 4
Vice Häradshöfd: Carl Ad: Wrång 1 1 2 1 3 8
Jungfru Wendela Törnberg 1 1
Smeden Mäst: Måns Sedelin 1 1 1 3 6
Fiskaren Olof Sundsten 1 1 1 3
       d:o Olof Gissler 1 1 1 3
       d:o Jacob Wenberg 1 1 2
       d:o Mårt: Bergren 1 1 2
       d:o Pehr Nordvall 1 1 1 3
Borgaren Lars Lindström 1 1 2
       d:o Carl Hasselgren 1 1 2
Fiskaren Lars Kårberg 1 1 1 1 4
Kopparslagaren Mäst. Eric Röström 1 1 2 2 6
Fiskaren Nils Lundstedt 1 1 2
       d:o Mich: Öström 1 1 1 3
       d:o Jöns Sundman 1 1 2
Afsk: Skräddaren Mäst: Hans Ångermans Hust. 1 1
Borgaren Johan Siödahl 1 1 2
Fru Elisabet Tigerstedt 1 1
Borgaren Anders Åkerstedt 1 1 2
       d:o Johan Gisberg 1 1 2
       d:o Jacob Orings ä 1 1
       d:o Peter Estbergs ä 1 1 2
Casseuren Eric Siöström 1 1 1 1 4
Härads skrifwaren Henr: Hasselhun 1 1 2 4
Jungfru Margareta Hasselhun 1 1 Skiöter Modren
Diupeln Jöns Kiellström tienar
      d:o Nils Alström 1 1
      d:o Olof Flinck 1 1
Apoteqvaren Samuel Norbin 1                       1
Transport 65 67 2 12 1 24 2 46 3 222
Transport 65 67 2 12 1 24 2 46 3 222
Hökaren Carl Nordin 1 1 2
Rådman Sifwert Bistedts ä 1 2 3
      d:o Eric Nordholms ä 1 4 5
Handelsman Mart: Westman 1 14 3 18
Extra Ord: Rådman och Guldsm: Elias Modin 1 1 3 1 6
Extra Ord: Notarien i
Kongl. Commerce Collegium
Olof Törnsten 1 1
Rådman Isac S. Genberg 1 1 1 3
Klockaren Thore Getings ä 1 1 1 3
Hattmakaren Mäst: Nils Tunström 1 1 1 3
Fiskaren Lars Lindberg 1 1 2
Borgmästaren H. Eric Stridsberg 1 1 2 5 9
Fiskaren Olof Bergsten 1 1 2
       d:o Isac Bergsten 1 1 2
       d:o Eric Gefwerholms ä 1 1 2
       d:o And: Gefwerholm 1 1 2
       d:o Daniel Mellberg 1 1 2
Remsnidaren Mäst: Jonas Hammar 1 1 1 2 1 6 Pigan Sigri 62 år siukl. och fattig enl. ????gg.
Fiskaren Jonas Öberg 1 1 2
Kopparslagaren Mäst: Jonas Morins ä 1 2 3
Handelsman Eric Höglander 1 1 1 8 3 14
            d:o Olof Estberg 1 1 2
Gördelmakaren Mäst: M: Borgman 1 1 4 1 7
Handelsman Lars Schalin 1 1 1 2 1 6 Swär Modren inhyses
            d:o Jonas Staaf 1 1 1 3
            d:o Olof Siödin 1 1 2 2 6
            d:o Peter Bergström 1 1 1 3
Fiskaren Johan Nordvall 1 1 2
       d:o Jöns Kårberg 1 1 1 3
       d:o Olof Bergström 1 1                     2
Transport 89 90 4 16 1 64 2 76 4 346
Transport 89 90 4 16 1 64 2 76 4 346
Bokbindaren Mäst: Joh: Harfstedt 1 1 1 1 4
Handelsman Jonas Edvalls ä 1 1 1 3
Fiskaren Nils Gerlings Hust. 1 1 2
       d:o Mårt: Niuren 1 1 2
       d:o Hans Niurens ä 1 1
       d:o Olof Bergman 1 1 2
       d:o Nils Siöman 1 1 2
       d:o Peter Strandmans Piga 1 1 Strandman wanwettig, och Piga Skiöter honom
       d:o Olof Ruus 1 1 1 3
       d:o Nils Holmbergs ä 1 1 1 1 4
       d:o Måns Siöman 1 1 1 1 4
       d:o Isac Siöman 1 1 1 1 4
       d:o Olof Lööfs änka 1 1 2
Skomakare Ålderman Simon Norström 1 1 2 4
Borgaren Olof Slätts ä 1 1
Förswars Karl:n Joh: Lögdin 1 1 2
Borgaren Peter Sundsten 1 1 2 4
       d:o Eric Landberg 1 1 2
       d:o Eric Næsberg 1 1 2
Handelsman Olof Rönqvist 1 1 4 4 10
Borgaren Bengt Norbergs ä 1 1 1 3
Glasmästaren Mäst: Hans Öberg 1 1 2
Skepparen Eric Martinels Hust: 1 1
Handelsman Lars Lundstedt 1 1 1 3
Rådman Lars Lundh 1 1 2 2 2 8
Skepparen Peter Norberg 1 1 2
Fiskaren Eric Öbergs dotter 1 1 Skiöter Farmodren och Fadren och Modren död
       d:o Math: Holmstedts ä 1 1 2
Handelsman Hans Hamberg 1 1 2 1 2 7
Fiskaren Sven Sund 1       1 1             3
Transport 108 116 9 27 3 75 2 93 4 437
Transport 108 116 9 27 3 75 2 93 4 437
Borgaren och Stads Tienaren Eric Cranström 1 2 3
Landt Räntemästaren Olof Renström 1 1 2 4
Handelsman Eric Widmarks ä 1 1
Expedit. Befall. Pål Hellner 1 1
Handelsman Jonas Widmark 1 1
Fiskaren Anders Styf 1 1 1 3
Borgaren Eric Fröst 1 1 1 3 Fadren inhyses
Handelsman Bengt Höglen 1 1 1 1 1 5
Scholæ Mästaren Nils Dahlstens ä 1 1 2
     dito Magist. Jacob Steckzenius 1 1
B???ren Jonas Skog 1 1 1 1 4
Regements och
Stads Fältskären
Addeus Adde 1 1 2
Fiskaren Olof Estberg 1 1 2
       d:o Hind: Lindbergs ä 1 1
       d:o Johan Byberg 1 1 2
       d:o Peter Holms ä 1 1
Krukemakaren Mäst: Gabr: Hægert 1 1 1 3
Skepparen Anders Bloms Hust: 1 1
Borgaren Eric Walin 1 1 2
       d:o Jonas Walin 1 1 2
Fiskaren Nils Hammar 1 1 1 3
Borgaren Carl Bure 1 1 1 3
Fiskaren Jonas Zetterberg 1 1 1 3
Borgaren Lars Westberg 1 1 2
Skräddaren Mäst: Isac Estberg 1 1 2 4
Hattmakarren Mäst: Peter Borg 1 1 1 3
Fiskaren Olof Siöström 1 1 2
Snickaren Mäst: Math. Almgren 1 1 1 1 4 Swär Modren inhys.
Borgaren Simon Wattström 1 1 2
Fiskaren Nils Swanberg 1 1                     2
Transport 133 139 11 33 3 80 2 102 1 5 509
Transport 133 139 11 33 3 80 2 102 1 5 509
Fiskaren Pehr Högberg 1 1 1 3
Borgaren Olof Holmberg 1 1 2
Fiskaren Jonas Wahlberg 1 1 1 3
Borgaren Nils Siöström 1 1 2
       d:o Nils Lööfbergs ä 1 1
       d:o Pehr Ödvall 1 1 2
Handelsman Jonas Engman 1 1 1 3
Borgaren Måns Mäldals ä 1 1
Borg: Timmerman Lars Roberg 1 1 1 3 Modren inhyses
Fiskaren Johan Loo 1 1 1 3
       d:o Hans Renströms ä 1 1 2
       d:o Olof Selberg 1 1 1 3
Skräddaren Mäst: Olof Rönberg 1 1 2
       d:o Jonas Blom 1 1 1 1 4
       d:o And: Sundman 1 1 2
       d:o Lars Norberg 1 1 1 3 Swär Modren inhyses
       d:o Jonas Tunberg 1 1 2
Handelsman And: Gerlin 1 1 2 4
Rådman Peter Moden 1 1 2 16 3 23
Handelsman Peter Dalbom 1 1 1 3
Madame Brita Tunbergs Piga död
Post Inspectorn Peter Lockner 1 1 2 4
Fiskaren Olof Nänssen 1 1 2
       d:o Göran Estberg 1 1 2 Swär Fadren 65 år enl:t Attest
       d:o Jonas Kårström 1 2 1 4 Modren inhyses
       d:o Isac Åkerberg 1 1 1 1 1 5
       d:o Eric Åkerberg 1 1 2
Borgaren Eric Lindberg 1 1 2
       d:o Mårten Julin 1 1                     2
Transport 158 166 13 39 3 1 98 2 114 1 8 603
Transport 158 166 13 39 3 1 98 2 114 1 8 603
Fiskaren Jonas Håberg 1 1 1 1 4
Skräddaren Mäst: Peter Florander 1 1 1 1 1 5
Snickaren Mäst: Joh: Högberg 1 1 1 3
Fiskaren Olof Walberg 1 1 1 1 4
Skräddaren Mäst: Gunnar Falström 1 1 1 3
Fiskaren Hans Sundström 1 1 1 3
       d:o Lars Swanberg 1 1 1 1 4 Föräldrarna inhyses
       d:o Jonas Hæggs änka 1 1 2
Pigan Sara Hægg 1 1
Fiskaren Eric Byberg 1 1 2
       d:o Olof Biörkqvist 1 1 1 3 Swär Fadren inhyses
       d:o Håkan Hamrin 1 1 1 3 Swär Modren d:o
       d:o Lars Åström 1 1 1 1 4
       d:o Pehr Fanberg 1 1 2
       d:o Mårten Cron 1 1 2
       d:o Eric Byström 1 1 2 Modren inhyses
Skepparen Nils Castlins Hust 1 1 1 3 ? har fallande soot och är swagsint.
Hanskmakaren Nils Hultman 1 1 1 3
Fiskaren Johan Sundin 1 1 2
       d:o Swen Norberg 1 1 2
       d:o Paul Landberg 1 1 2
       d:o Eric Jabin 1 1 1 3
Handelsman Swen Edstedt 1 1 2
Fiskaren Nils Lidberg 1 1 1 3
Swäfwaren Isac Dalström 1 1 1 3
Rådman Anders Torsstedt 1 1 6 3 11
Fiskaren Peter Biörkqvist 1 1 1 1 4 Föräldrarna inhyses
       d:o Jöns Norberg 1 1 1 1 1 5
Gullsmeden Mäst: Pet: Sellstedt 1 1
             d:o Eric Skillsten 1 1 2
Snickaren Jonas Roström 1 1                     2
Transport 186 192 17 45 5 2 109 2 124 4 12 698
Transport 186 192 17 45 5 2 109 2 124 4 12 698
Tull och Accis skrif. Anders Smitt 1 1 2
Borgaren And: Höglins ä 1 1
Snickaren Erland Lööf ä 1 1
Dagwärks Karl. Daniel Löf 1 1 2
Hattmakaren P: Norbergs Hust 1 1
Borgaren Peter Tiernbergs ä 1 1
       d:o Lars Sedin 1 1 2
Pigan Sigrid Öberg 1 1 Skjöter Modren
Handelsman Nils Lang 1 1 2 4
Rådman Eric Harfwelin 1 1 2 4
Handelsman Eric Harfwelin 1 1
Kyrkomurmäst:n Daniel Hagman 1 1 2 1 5
Krukomakaren Mäst: And: Wattström 1 1 1 1 4
Fiskaren Jonas Hellström 1 1 2
Klockjutaren Carl J: Linderberg 1 1 1 1 4
Borgaren Jonas Berg 1 1 2
Brädwräkaren Eric Bruners ä 1 1 2
Krukomakaren Lars Wasberg 1 1 1 1 4
Comminister Mag:r Salmon Åman 1 1 1 2 5
Handelsman Peter Nyberg 1 1 1 8 4 15
Fiskaren Pehr Lidström 1 1 2
       d:o Jonas Engström 1 1 1 3 Swär Modren inhyses
       d:o Thore Holm 1 1 2
       d:o Dawid Geting 1 1 2
       d:o Jonas Arling 1 1 2
       d:o Jonas Styf 1 1 2
Skräddaren Mäst: And: Engmans ä 1 1
Skomakaren Mäst: Joh: Hillerström 1 1 2
Hofslagaren Mäst: Mich: Settin 1 1 2
Swarfwaren And: Sundberg 1 1                     2
Transport 209 220 20 48 5 2 122 2 136 4 13 781
Transport 209 220 20 48 5 2 122 2 136 4 13 781
Fiskaren Alexander Ström 1 1 2 1 5
Borgaren Peter Westman 1 1 2
       d:o Eric Nordal 1 1 2
Fiskaren And: Tunberg 1 1 2
       d:o Olof Högström 1 1 2
       d:o Jonas Törnberg 1 1 2
       d:o Olof Wenberg 1 1
       d:o Pehr Lund 1 1 2
       d:o Swen Bergström 1 1 2
       d:o Eric Sellström 1 1 1 3
Repslagaren Mäst: Joh: Mich: Schajts 1 1 2
Fiskaren And: Öberg 1 1 2
Prophoßen Eric Erssons änka 1 1
Fiskaren Peter Gerling 1 1 2
Garfwaren Mäst: P: Fr: Bomfelt 1 1 1 1 4
Färgaren Mäst: Jonas Bill 1 1 1 3 6
     d:o    Gesällen Eric Bill 1 1 2
Färgaren Lars Modin 1 1 1 1 4
Låssmeden Mäst: Olof Roberg 1 1 1 1 4
Smeden Mäst: Jonas Thun 1 1 2
Comminister Lars Sidenströms ä 1 1 2 4
V. Häradshöfdingen Fr: Biörner död
Tull Inspectorn Peter Öman 1 1 1 1 4
Stads Fiscalen Jonas Lidin 1 1 2
Collega och Adjunct: Eric Wallmark 1 1 1 3
Barnmorskan Stina Gr: Wester 1 1 2
Peruqvemakaren Peter Hillgren 1 1 2
Skepparen Olof Bolin 1 1 2
        d:o Jonas Fröling                           död
Transport 233 245 23 51 5 3 127 2 146 4 13 852
Transport 233 245 23 51 5 3 127 2 146 4 13 852
Skepparen Lars Berglund 1 1
        d:o Peter Hallen bor i Niurunda
        d:o Joh: Hallen dito
Snickaren Mäst: Olof Hillgren 1 1 1 1 4
Borgaren Peter Restel??? 1 2 3
Orgel Byggaren Peter Qvarnström 1 1 1 3
Bleckslagaren Anders Gallberg 1 1 2
Sämskaren Mäst: Hans Söderman 1 1 2
Utridaren Paul Norberg 1 1 2
Borgaren Olof Lidbergs Hust 1 1
Handelsman Mårt: Sundsten 1 1
Kyrkowäktaren Olof Fröst 1 1 2
Enrollerings Karl. Hans Biörkholst 1 1 2
Afsk: Spinnerskan Brita Johansd:r 0 Tienar
Skepparen Jonas Lindströms Hust 1 1
Matrosen Olof Lindströms Hust 1 1
Fiskaren Lars Kårbergs dotter 0 Tienar
Matrosen Joh: Westers Hust. 1 1
       d:o And: Holms Hust. 1 1
       d:o Joh: Rodins Hust. 1 1
       d:o Pehr Edbergs Hust 1 1
       d:o And: Holms Hust 1 1
Skräddare dotteren M: Holmberg 0 Gift
Enrollerings Karl. Joh: Glaberg 1 1
Stads Tienaren Olof Blom 1 1 2
Krukomakar Son Gabr: Hægert 1 1 2
Matrosen Olof Julins Hust 1 1
Glasmästaren Anders Norberg 1 1 2
Dagwärks Karl. Lars Olsson Lodin 1 1 2
Skomakaren Mäst: Pet: Sundström 1 1 2
Besökaren Anders Holmberg 1 1 2
        d:o Peter Tordin 1 1
Förra Gesällen Jonas Tanberg 1 1                     2
Transport 251 269 23 53 5 3 128 2 148 4 13 899
Transport 251 269 23 53 5 3 128 2 148 4 13 899
Smeds Gesällen Hans Westman 1 1
Borgaren Anders Wadstrand 1 1 2
Enrollerings Karl. Jonas Siörlin 1 1 2
Skepparen And: Bloms Hust 1 1
Tull skrifwaren Bengt Bergström 1 1 2
Wid Ylle Fabriqven
Fabriqveuren och Handelsman Hend: Olivenbom 1 1 2 4
Tröijwäfwaren Mäst: Jacob Sellberg 1 1 2
Gesällen Lars Hedlund 1 1 2
      d:o Nils Grönberg 1 1 2
      d:o Peter Backlund 1 1 2
      d:o Lars Lundman 1 1 2
Läro Goßen Swen Höglin 1 1
        d:o Eric Norberg 1 1
Stå??wäfwaren Nils Kandrejer 1 1 2
Gesällen Olof Öberg 1 1 2
      d:o Johan Schiæder 1 1
Läro Goßen Nils Lögdqvist 1 1
Träckerskan Greta Mellberg 1 1
Ull Kammaren And: Strandqvist 1 1 2
        d:o Peter Julin 1 1
        d:o Peter Fröst 1 1 2
Klädmakaren And: Noræus 1 1 2
Gesällen Anders Tunberg 1 1 2
      d:o Fr: Lundberg 1 1
Klädmak: Spinnersk: Christ: Lundberg 1 1
            d:o Cath: Swart 1 1
            d:o Soph: Baltzar 1 1
            d:o Maria C: Baltzar 1 1
            d:o Lusia Lind 1 1
            d:o Anna G: Salström 1 1
            d:o Anna G: Räf 1 1
Skrubblaren Hind: Larsson 1 1 2
Plysaren Jon Simsson 1 1 2
Öfwer skiäraren Ricklardt Spira 1 1 2
Nockerskan Isac Halldans 1 1
        d:o Sigri Rudin 1 1
Kamuls spinnersk: Ingri Utter 1 1
           d:o Märta Loo 1 1
           d:o Anna Geting 1 1
           d:o Stina Moberg                   1     1
Transport 276 293 23 53 5 3 128 2 159 4 13 959
Transport 276 293 23 53 5 3 128 2 159 4 13 959
Kamulls spinnersk: Sara Falker 1 1
           d:o Stina Engström 1 1
           d:o Brita Kårberg 1 1
           d:o Brita Olofsd:r 1 1
Sillånger Sochn
Åsen Märta Jönsd:r 1 1
d:o Margareta Stake 1 1
Oxsta Håkan Backmans ä 1 1
d:o Lisa Söderman 1 1
Söderåsen Märeta Jonsd:r 1 1
Silja Ingri Jacobsd:r 1 1
Hällom Magdalena Olofsd:r 1 1
Bergsåker Märeta Jonsd:r 1 1
Sundelins Hust. 1 1
Hullje Karin Ersd:r 1 1
Granlo Pehr Mobergs ä 1 1
Sättna Sochn
Byn Brita Olofsd:r 1 1
Bjerme Märeta Olofsd:r 1 1
Niurunda Sochn
Wallen Lisa Lillja 1 1
Juni  Greta Johansd:r 1 1
Tansiö Sigri Gran 1 1
Attmar Sochn
K??npåker Karen Ersd:r 1 1
Tuna Sochn
Dällje Karin Pehrsd:r 1 1
Ahlsta Nils Klingbergs d:n 1 1
Stöde Sochn
Stormyra Wallborg Bengtsd:r 1 1
Torps Sockn
Giäle Magdalena Målberg 1 1
Ahlsta Kierstin Jonsd:r 1 1
Transport 276 295 23 53 5 3 128 2 183 4 13 985
Transport 276 295 23 53 5 3 128 2 183 4 13 985
Walsta Elisabet Olofsd:r 1 1
Hammar Kierstin Jonsd:r 1 1
Alnö Sochn
Usland Ingri Michelsd:r 1 1
Wij Ingebor Wiberg 1 1
Åseby Brita Åberg 1 1
Siöns Sochn
Hugsta Brita Ersd:r 1 1
Filla Cath: Olofsd:r 1 1
Wästlandsby Anna Pehrsd:r 1 1
Byn Ingri Ersd:r 1 1
Timrå Sochn
Wännaby Brita Pehrsd:r 1 1
Öden Ingri Pehrsd:r 1 1
Liustorp Sochn
Fröttom Kierstin Larsd:r 1 1
Hässiö Sochn
Byn Annika Ersd:r 1 1
Norrkrånge Ingebor Pehrsd:r 1 1
Gasabeck Anna Becklund 1 1
Borgsiö Sochn
Byn Änkan Maria Jonsd:r 1 1
Hægdanger Sochn
Rogsta Sara Johansd:r                   1     1
Summa 276 295 23 53 5 3 128 2 200 4 13 1002
Än tillkommer, som blifwit
förgiätne at Mantals skrifwas
Borgaren Paul Malm 1 1 1 1 4
Clemet Lundbergs h:u 1 2 3
Skiepparen Petter Halen 1 1
Handelsman Er: Höglanders dräng               1         1
Summa 278 297 23 56 6 3 129 2 200 4 13 1011
Gemena Personer
Sidßiö 1 Anders Persson 1 1 1 3
Skogwaktaren Swen Larsson 1 1 2
2 Bärgas af Sundswalls Stad
3 Erik Jansson 1 1 2
Lb. 4 Olof Olsson 1 1 1 3
Böhle 1 Nils Larsson 1 1 1 1 4
_ Jonas Brandt 1 1 2
2 Per Jansson 1 1 1 3
Lb 3 Erik Jonsson 1 1 2
Skogwaktaren Nils Staffansson 1 1                     2
Summa 9 9 1 2 1 1 23
Föregående Mantalsskrifning wara rätteligen
för sig gången, så at ingen person, som ther-
utinnan antecknadts bordt är utesluten eller un-
dandölgd thet oß wetterligit, betygas med
wåre Namns och Signetens undersättiande,
Sundswalls Rådhus den 23. October 1764.
På Magistratens wägnar
Eric Stridsberg Nils Stenklyft