Ansedel Harald Jonsson

1641?-1735

Född omkring 1641. [1]
Död 1735 i Stenseryd, Forserum (F). [2]
Begravd 1735-11-30 i Forserum (F). [2]
Harald Jonsson.
Född omkring 1641. [1]
Död 1735 i Stenseryd, Forserum (F). [2]

f Jon Haraldsson.
Född omkring 1612. [1]
Död 1691 i Stenseryd, Forserum (F). [2]

   
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Tveta härads höstting 1700: §24 Harald Jonsson i Stensrij Kiärande, och Pojcken Bengt Torstensson med des Moder Hustru Elisabet Bengtsdotter Swarande, Angående skiäldsord och utkommit löseacktigt röckte om Kiärandens dotter Maria Haraldsdotter. Dhe åberopte wittne Drängen Anders Jönsson och Änkian Lisbet Jonsdotter efter aflagd Eed bewittna 1) Drängen Anders Jönsson att 8:ta dagar efter förlednen Midsommar när dhe warit att leta efter een Koo, har Bengt Torstensson sagdt till Kiärandes dotter Maria Haraldsdotter, Du har warit i Prästegården och låtit Gnijda updig, sen huru ??? hon går, dhet war fuller intet första gången nu, och när dhe frågat honom när då, har han sagdt ja Hon war fuller intet med när wißerijet stood, men een annan gång skall iag säijat; Skall och Picken Linnardt Andersson till tiänst i Jönkiöping berättat att när krigsfolket war i Jönkiöping, har een Ryttare Slagit omkull een Pijga uppå een Hööhög uti een Skomakaregård, hwilken sedan stådt och gråtit och sagdt sig wara hemma i Stensrij, men Faders Nampnet skall hon intet williat bekiänna. 2) Änkian Lisbet Jonsdotter berättar, att hon icke mehra weet än att Poickens Moder Lisbet Bengtsdotter sagdt dhet een Pijga i Jönkiöping legat omkull på een Hööhög, och sagdt sig wara hemma i Stensrij, men Faders Nampnet skall hon icke williat bekiänna. Vid; Ief: 58. (Källa: Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:85 (1700-1700) Bild 510)

Tveta härads höstting 1700: §58 K:e såsom Swaranderne efter wittnens intygande befinnes ett löößacktigt tahl och ryckte om Kiärandens dotteer Maria Haraldsdotter utkommit, dhet dhe hwarken påstå eller kunna eller willia bewijsa, utan Ödmiukeligen bedes före så plicktar dhe allena för Oqwädesord hwardera sine 3 P:r Sm:t och Pijgan om hwilken alla dhet ährliget och gått är bewittna, wid sin heder och ähra Conserverad, och utsattes Parterne emillan ???ste 40 P:r Sm:t som dhen skall wara förfallen halfparten till Soknens Kyrkia och halfparten till Soknens fattige att utgifwa, som dhen ena eller andra sielf eller igenom andra hädan efter någon oförrätt tillfogar. Börandes och Swaranderne i Rättegångs Expenser till Kiäranden ährläggia 1 P:r 16 Sm:t. (Källa: Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:85 (1700-1700) Bild 620)

Gifte och barnGift Gunilla Persdotter. Född omkring 1649. [2]
Död 1728 i Stenseryd Mellangård, Forserum (F). [2]
Begravd 1728-01-14 i Forserum (F). [2]

Maria Haraldsdotter. Född omkring 1679. [1]
Död 1733 i Stenseryd, Forserum (F). [2]
Begravd 1733-05-03 i Forserum (F). [2]

Kerstin Haraldsdotter. Född 1682-03-24 i Lunnestorp, Barkeryd (F). [3]
Döpt 1682-04-02 i Lunnestorp, Barkeryd (F). [3]
Död 1743-09-20 i Hiegöl, Ödestugu (F). [2]
Begravd 1743-06-26 i Ödestugu (F). [2]

Johan Haraldsson. Född 1685-12-16 i Lunnestorp, Barkeryd (F). [3]
Döpt 1685-12-20 i Lunnestorp, Barkeryd (F). [3]
Död av ålder 1776 i Stenseryd Norrgård, Forserum (F). [2]
Begravd 1776-08-04 i Forserum (F). [2]
Källor

  1. åu
  2. db
  3. fb
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2012-11-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.