8. Jonas Er. Tunaeus (1708-18), f. i sept. 1661, son af nämndeman
Erik Isaksson och Ingrid Jonsdotter i Tunom, Sköns s:n. Stud. 10 nov.
1682, kollega i Hsands skolas 2. kl. 1690 och prästv. s. å. i Selångers kyrka.
Konrektor i Hsand 1692. Hsands konsist. rekommenderade hos K. Maj:t
17 maj 1707 till Anundsjö pastorat konrektorn Jonas Tunaeus, »som i 17
års tid tjent med berömlig flit och vaksamhet, förer ett allvarsamt och
nyktert lefverne, äger predikogåfvor samt vid anstäld examen visat vackra
prof. af sin erudition»; hvarpå konungen utfärdade fullmakt dat. Wonsow
21 jan. 1708 med tilltr. maj s. å. Under krigsåren började församlingarna
häruppe öfversvämmas af finska flyktingar och under den sista tiden
hade han en finsk präst till sin medhjälpare. »Sedan han allenast i 10 års
tid under svåraste krigstider och oåren hade med heder och beröm före-
stått församlingen och där dragits med några års svår stenpassion, afsom-
nade han medelst en stilla död 15 okt. 1718 och begrofs i kyrkans kor
11 nov. s. å.»
        G. 1) i mars 1692 m. lektor Clemens Rudins änka Anna Asp, dotter af
     rådman Jöns Asp i Hsand, och hade med henne en dotter, som jämte modern
     dog 1697.
        G. 2) 1700 m. Barbara Wattrang, dotter af khden Hans Wattrang i Tors-
     åker; omgift med bokhållaren Hans Wallman.
        Barn: Johannes, f. 8/6 1703 i Hammar, d. späd; Hans, f. 19/6 1704, khde i
     Grundsunda; Olof, f. 15/5 1708, i Anundsjö, skolmästare och kaplan i Kristine-
     stad 1730, kaplan i Vörå 1740, d. 1770; Ericus, f. 16/4 1710, begr. 26/6 s. å.; Catha-
     rina, f. 2/6 1711, g. m. handlanden från Uleåborg Johan Salander; Carl, f. 10/4 1714,
     i handelslära i Sthm, slog sig till contrefejande, ritade och målade, blef sist
     inspektor på en herrgård i Östergötland, var ock god mekanikus, stor skytt
     m. m.; Ingrid, f. 28/5 1717, begr. 2/7 s. å.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail