12. Johannes Erici Wattrangius (1670-84), f. 17 sept. 1639
i Grundsunda (T.) son af företrädaren, Stud. i Upsala dec. 1658. Under
sin studenttid fick han krypa in i akademiens fängelse, i anledning däraf,
att han tagit en yngre landsman i håret på läktaren i Upsala domkyrka och
sålunda violerat kyrkofrid. Instängningen tycktes ej bekomma honom väl,
ty rapport ingick till akademiska konsist., »att delinkventen befanns däraf
melankolisk och litet förtära». Resolverades: Efter 3 veckor laxeras
Johannes Wattrangius af carcere 15 maj 1661. Han prästv. i Hsand 14
dec. 1662 till domesticus hos sin fader i Torsåker och var närvarande på
prästmötet i Hsaind febr. 1664; erhöll 23 mars 1669 fullmakt på sacellanien
här efter O. Rufinius, som då ännu Iefde, men mottog icke tjänsten, enär
han följande år 1670 fick efterträda sin fader ss. pastor. Liksom denne var
han begåfvad »med en skön röst, var god musiker, en from, kortvillig och
behaglig man, som efter tidens smak hade namn af en stor predikant.
Thet lofordet gaf honom sal. superintend. N. Sternell, som under sin gym-
nasietid sade sig ofta rest till Torsåker endast för att höra honom» (T.)
Afled hösten 1684.
        G. 9/9 1668 m. Catharina Blanchovia, f. 1643 i Hammar, Ytterlännäs, dotter
    till landskamrer. Jöns Bryngelsson Blank och Barbro Johansdotter. Pastorskan
    gifte om sig med khden mag. Ol. Hernodius härst.

      Barn: Erik Wattrang, f. 4/9 1669, stud. 7/9 1687, rådm. och organist i Hsand,
    d. 27/6 1717; Johannes, d. som gymnasist 1690; Anders, d. ung; Catharina, f. 19/8
    1673, g. 1) m. Iandsskrifvaren Matts Hellman, 2) 28/12 1709 m. gästgifvaren i
    Hammar Olof Stenklyft, 3) m. borgmäst. i Cajana Joh. Tamelander; Barbro,
    f. 1675, g. 1) m. khden Jonas Tunaeus i Anundsjö, 2) m. bokhåll. Hans Wallman;
    Elisabeth, f. 1682, g. m. komm. i Ytterlännäs Lars Hornaeus (se nedan).

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail