12. Ericus Andreae Wattrangius (1654-70), f. 1600 i Harm-
ånger i Hälsingland, son till Länsman Anders Jonsson i Wattrånge och hustru
Märta. Stud. i Upsala 21 Sept. 1625, utgick 1628 såsom fältpräst vid Åke
Hanssons regem. i kon. Gust. Adolfs tyska krig, därunder han mest vista-
des i Anklam, Greifswald, Stralsund och Stettin, och blef regem. pastor
vid Anders Körnings regem. 14 juni 1634, i hvilken egenskap han åtnjöt
prästtaxen af Luleå prästegäll, som 1637 utgjordes af prästpenningar
49 dlr 27 öre 6 penningar, 32 lpund Smör = 52 dlr, 1 t:a lax = 10 dlr, 40 Ipd
gäddor = 30 dlr; dessutom hade han ett hemman i Medelpad fritt för ordin.
räntan. Tillträdde Grundsunda pastorat 1639 samt erhöll transport till
Torsåkers pastorat 1654. Under hans tid höll superintendenten P. Steu-
chius 16 juni 1663 visitation i socknen, vid hvilken större delen af försam-
lingsborna uteblifvit. I anledning häraf afgick 4 juli bref till pastor i
Torsåker med allvarsam tillsägelse och förmaning, att han sina kyrkor
skulle på 6 veckors tid igensluta, ej hållandes där inne på bemälte tid någon
tjänst, utan i socknestugan eller under baran himmel, undantagandes
nästkommande store bönedagen, därföre att de så skändeligen föraktade
visitationstimman och näppeligen öfver 10:de delen tillstädes kom; och detta
skulle efterkommas sub comminatione suspensionis. Wattrangius var
1657 fullmäktig vid ett utskottsmöte i Hudiksvall. Han afled 1670, sedan
sonen fått försäkran om pastoratet.
       G. 1633 i Pommern m. Catharina Lindelia, khdedotter från Småland.
       Af barnen: Andreas stud. i Uppsala nov. 1653, d. därstädes; Johannes f. 17/9
    1639, faderns efterträdare; en son, skräddare i Hsand; Christina, f. 21/12 1644, g. m.
    khden Israel Noraeus i Hammerdal, omg. m. hans eftertr. Jonas Salin; Anna, f.
    1650; d. 31/10 1662; Anna, g. m. komm. Matthias Medenius i Hammerdal-Ström.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail