7. Petrus Oestani (Blanck) (1568-94), f. på Lingarö i
Hälsinglands Tuna, son till Östen Nilsson; af sina syskon tillöste han sig
fädernehemmanet 1574. Hitkom som khde 1568 och undertecknar på
Bjertrå landsting 29 okt. s. å. Ångermanländska prästerskapets trohets-
försäkran till kon. Johan III. Vid taxeringen för Älfsborgs lösen 1571
ägde han: i silfver 85 lod, penningar 70 mk, tenn 1 pund, mässing ½ pund,
koppar 11 pund, kor 18, ungnöt 16, får 25, getter 4, svin 10, hästar 4 för
80 mk och ston 2 för 20 mk, tillsammans värderadt till 897 ½ mark; tionde-
delen häraf utgaf han med 89 mk 6 öre, hvarjämte han för »barnegodz»
80 lod silfver, värderadt till 320 mk, erlade 32 mk. Khden var tydligen
en rätt burgen man. På kyrkomötet i Sthm 1574 undertecknar han »Några
puncter ahnhörendes the ceremonier vdi Messen hållas och brukas skole».
När åtskilliga af de indragna kyrkojordarne i Ångermanland för kronans
räkning s. å. afyttrades, inköpte herr Per och underlagman Evert Henriks-
son för 1,800 mk 18 säl. i Sungeby, Sånga s:n, och 12 säl. i Ristan, Öfver-
lännäs, men köpet återgick. Senare på 1580-talet inköpte khden några
mindre jordlotter i Dals och Ytterlännäs socknar (Eckl. bost. 2, s. xxvii
not.) Dals kyrkobol indrogs genom kgl. bref 3. febr. 1587 för att gifvas
till vederlag åt en af de Hernöbönder, som måst afstå sina hemman åt sta-
den Hsand. I anledning häraf blef herr Peder, som förut fått underhålla
3 borglägersknektar, förskonad med en (HST 1832, n. 3). Herr Petrus
Oestani har gjort sig särskildt förtjänt af församlingens tacksamhet genom
sina åtgärder för prästbordets förbättring och ägornas sammanförande
intill moderkyrkan genom byten och köp af där belägen bondejord. Dessa
transaktioner godkändes af kon. Johan 20 jan. 1579 med villkor, att den
af bönderna förvärfvade afradsjorden skulle öfvergå till skatte och den
för prästbordet inköpta skattejorden skuIle kallas afradsjord, hvilket
bekräftades på landstinget i Bjertrå 31 juli 1582. Herr Peder underskref
Upsala mötes beslut 1593. Följande år bröts det goda förhållandet mellan
pastor och församling, då den förre offentligen beskylldes att ha varit
mycket förarglig och försumlig i sitt ämbete. En inför domkapitlet i
Upsala företagen undersökning synes ock bekräftat detta, ehuru ankla-
gelsepunkterna ej äro särskildt angifna i protokollen (Udpr. 8/8 1594,
6/6 1595). Slutet blef, att khden först suspenderades och sedan afsattes år
1595.
       Säges ha varit gift med en förnäm jungfru Brita Brynjolfsdotter Folke,
     som enl. traditionen lär varit befryndad med Folkungaätten.
       Af barnen, som antogo namnet BIanchovius: Jöran, häradshöfding i Nerike
     1593-95, sedan assessor; Bryngel, f. i Torsåker 4/8 (årtalet osäkert), räntmästare
     i Gefle, g. 16/6 1612 m. Christina Persdotter i Rogsta prästgård, d. 28/3 1641. Deras
     son Jöns var landskamrer i Ångermanland, d. 24/5 1667; Johannes Blanchovius, f.
     1570, prof. i Upsala, khde i Umeå; Sigfrid Petri Blanchovius, stud. i Upsala
     1596, var vidlyftig, slog ut rutor i Upsala domkyrka och relegerades, vistades
     1602 i Rostock, blef baccalaureus och är antagligen den Sigfrid Petri, som 1630
     var fältpräst öfver de i Riga förlagda svensk-finska trupperna och där 18/10
     s. å. gifte sig m. prästänkan Maria Bruningia, förut g. m. pastorn i Riga Henr.
     Biermann (tr. bröllopsv. UB); Östen, d. som student.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail