16. Mag. Johannes Petri Blanchovius (1609-12), f. 1570,
son till khden Petrus Oestani i Torsåker, Ångermanland. Redan under sin
uppväxttid hade han 1585 meddelat undervisning i hebreiska åt den två
år äldre, blifvande riksantikvarien Johannes Thomae Buraeus. Inskrefs
sås. stud. vid Wittenbergs univ. 1590. Han synes 1595 passerat Upsala,
ty af professor Nicolaus Ol. Bothniensis framställdes klagomål, att han för
honom förfarit en häst, hvilken fadern emellertid lofvade ersätta med 30
daler jultiden s. å. (Hdpr. 11/9 1595). Följ. år blef B. lektor i Strängnäs
samt promoverades 1600 till fil. mag. i Wittenberg. Vt. 1604 kallas han
teol. lektor i Strängnäs och är 1605 hofpräst hos kon. Carl IX, utnämndes i
dec. s. å. till teologie professor vid Upsala univ. efter prof. J. Anthelius,
men var tydligen ej väl anskrifven å högsta ort, ty då professorerna vid
samma tid gjorde en del förfrågningar hos konungen rörande några vakanta
professurer, svarade denne i bref af 26 dec. 1605, att om dessa finge tjänliga
innehafvare, skulle de förses med tillräckligt underhåll liksom öfriga pro-
fessorer, men att Blanchovius, af hvilken man näppeligen hade att vänta
någon frukt, ej fick stanna längre än tills en lämpligare person kunde bekom-
mas. han satt emellertid ännu några år kvar som professor och torde väl
icke varit så underhaltig, enär han af prästerskapet insatts som medlem i
det utskott, som skulle uppgöra förslag till konungens försäkran angående
religionen. År 1608 fungerade han som universitetets prorektor. I en skrif-
velse till konungen 25 nov. s. å. anhöllo nu professorerna, att M. Johannes
Blanchovius, som enl. kungl. befallning skulle lämna universitetet, måtte
försörjas med Uma prästegäll, »äfter han längie både i Strängnäs schola
och här i Academien tiänt och arbetat hafwer». Förmodligen tillträdde
han pastoratet i början af år 1609, nämnes 1612 äfven praepositus Wester-
bothniae, men afled redan s. å.
       G. m. hustru Malin, som i Älfsborgs lösens handlingar för år 1613 kallas
     dni Jöns kyrkoherdens efterlefverska. Sterbhusets ekonomiska ställning synes
     varit dålig, ty kon. Gustaf II Adolf skrifver från Torneå 7 mars 1614 till fogden
     Evert Eriksson, att som khdens i Umeå änka kommit i rest för tu års utlagor,
     medan hon med sin man där varit hafver, och därför begär förskoning, befrias
     hon från deras erläggande (Riksreg.).
       En son: Johan Blanck, stud. i Upsala 27/2 1621, deltog i 30-åriga kriget som
     officer vid Johan Banérs armé, slottshauptman på Viborgs slott 1648, efter afskedet
     fr. denna befattning 1652 bosatt på sitt hemman Lingared i Tuna sn, Hälsingl.,
     hvilket gått i arf från farfadern; adlad 2/12 1650, d. 1678. [närmare om honom
     och hans familjeförhållanden i Personhist. tidskr. 11 s. 8, 1909.]

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail