7. Bengt Jönsson (Baazius), 1573-1600. Son till före-
trädaren. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593, var prost
och riksdagsman i Uppsala 1594. Gårdsby kyrkonämnd in-
tygade 24/4 1596, att deras kh. Bengt Johannis 1586 besökt
konungen om en ö Arnö, vilken då till evärdelig till lagts
under prästbordet. (Eckl. saml.) J. sådde 1600 20 tunnor
spannmål och ägde 12 oxar, 4 stutar, 1 tjur, 20 kor, 20 får,
6 lamm, 7 hästar samt 150 lod silver. I sitt sigill hade han
en ekegren med 3 ollon, syftande på prästgårdens namn
Ekesås. Han dog i slutet av år 1600 och begrovs å kyrkogår-
den, där hans söner utmärkte hans lägerplats med en ännu
bevarad gravsten (om denna se Hist. Bibl. III, s. 22).
     Gift. Barn: Johannes, f. 1581, biskop i Växjö. - Johan, kh. i
   Svartorp.
     I 1601 års räkenskaper i Kammararkivet läses: "Sedan präst-
   g[ården] i G[årdsby] avbrann av vådeld, allenast sätehusen och icke
   ladegården, och prästen blev i samma dagar död, då det året 1600 än-
   dat var, satte biskopen där ingen präst utan capitulares i V[äxjö] togo
   samme prgd och ägor till att bruka."

Tagit från Växjö stifts herdaminne av ???.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail