7. Jonas Stadenius (1709-39), f. 1680, son till företrädaren.
Stud. 9 sept. 1704, blef nådårspred. efter fadern 1706 och tilltr. ss. kapellan
här i Helgum 1709. Vid en prostvisitation 1717 anmäldes, att Stadenius
visat olydnad och sidvördnad mot sin pastor och försummat några pre-
dikningar i Edsele. Han suspenderades då på ett halft år 1718, men gjorde
sig senare skyldig till upprepade oordentligheter och angafs, att annandag
påsk 1729, efter att dagen förut ha varit i dryckjom, förgätit att i Helgums
kyrka uppläsa evangeliet från predikstolen. Tingsrätten ålade honom
edgång, att sådant intet skett af dryckenskap eller hufvudyra, utan såsom
han förebar af den orsak, att tungspenen fallit neder, men Svea hofrätt
befriade honom fråm edgången genom utslag af den 12 nov. 1733; han
skulle dock af konsistorium varnas att hädanefter för slika förseelser taga
sig till vara. För andra gången suspenderad 10 febr. 1733, vände han
sig med anklagelser både mot sin vice komm. Ol. Westberg och sin pas-
tor, Zellinger, samt blef för sina obevisade svåra beskyllningar mot den
senare belagd med eftertänkliga böter och omsider år 1739 dömd att mista
prästämbete och syssla, hvarefter han födde sig genom besök hos ortens
präster till sin död, som inträffade i Helgum 31 jan. 1752.
      G. 1) 29/1 1711 m. Anna Hornaea, dotter till komm. Lars Christophersson
   Hornaeus i Ytterlännäs; d. 1722;
      2) m. Valborg Henriksdotter, bonddotter från Österbotten, sederm. 13/8
   1769 omg. med båtsman Abraham Andersson Boglina; d. 8/7 1770, 61 år.
      Barn i förra giftet: Brita, f. 28/1 1712; Lars, f. 1715, kallade sig Engelmark,
   khde i Juckasjärvi, n. 6; Anna, ogift.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail