9. Johan Clementis Thelaus (1662-95), f. 1629 i Hsand af
borgarfolk. Hans broder Hans Clementsson var äfven borgare och kloc-
kare där i staden. Stud. i Upsala juli 1650; apologist i Hsands skola och
stadskapellan åren 1655-58 och tillika privat praeceptor åt superintend.
P. Steuchii söner, därefter predikant vid militien under fejdetiden i Jämt-
land, föreslogs till regem.-pastor vid Ångermanlands regem. 29 nov. 1660
af superint. Steuch med en ampel rekommendation till öfverste Henr.
Fleming. Sändes till Indal ss. nådårspräst 3 dec. 1661, emedan han på
denna tiden ledig är af ordinarie tjänsten under krigsfolket; utn. 28 juli
1662 till khde i Indal och installerades S. Bartholomaei dag s.å. af prosten
N. Stigzelius. I början af följande år stod hans bröllop med företrädarens
änka, hvarvid superintend. Steuchius själf var förman vid bröllopet,
predikan hölls af regem.-pastorn vid Helsinge reg. Elof Larsson Helsing.
Enär Indals pastorat hörde till de svagare, var hans ekonomiska ställning
nog brydsam, i synnerhet sedan kon. Carl XI återkallat de 8 t:r förlänings-
spanmål, han ss. pastor tidigare uppburit. I bref till länets guvernör
klagar han öfver familjens fattigdom: »så att wij hafwom lijdit och ännu
lijdom armodh och hungersnödh, jagh blyies att uthsäija att omiöhlat
bark uthi somblige åhren hafver warit wårt bröd och watn wår dryck;
uthi en summa: min fattigdom är större än att han kan utsäijas eller
någon kan rätzligen troo». Han nämner äfven om sin synlösa hustru och
anhåller bevekligt att få behålla den indragna kronospannmålen. (GLA.
prästers skrifvelser.) Opponent vid prästmötet i Hsand febr. 1694. Samma
år fick Indal sin större kyrkklocka, som bär hans namn i inskriptionen.
I sin krafts dagar var han en stor, stark och modig man, som då han en
sommar återkom från ett kompanimöte i södra Medelpad, utan att vänta
på färja eller roddare, lät hästen simmande föra sig öfver den strida Indals-
älfven. Berömmes att ha hållit god ordning i församlingarna. Han afled
22 aug. 1695 och begrofs med likpredikan af superintendenten Micrander
öfver text Ps. 116:4-9. Ägde ett hemman i Stige samt hemmansdelar i
Micksäter, som han köpt af komm. Dahlströms barn 1675. (Mdb.)
        G. 6/1 1663 m. företrädarens änka Eva Larsdotter Bergh, som blind afled i 
     okt. 1703 och begrofs 12/1 1704 i Indals kyrka.
        Söner: Israel Thelberg, f. 1663, här khde n. 13; Jonas Thelberg, komm. i
     Skellefteå.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail