13. Israel Thelberg (1719-21), f. 1663, son till khden J. Thelaus
n. 9 i Indal. Stud. i Upsala 14 febr. 1685; hjälpräst hos fadern 1689 och
komm. här 1697. Han hade redan 1696 och äfven sedermera af försam-
Iingen blifvit begärd till pastor och var mycket missbelåten med Fernboms
utnämning, hvarför han inkom i domkapitlet och frågade, om han, som
med så många vocationer är af församlingen kallad, af Consistorio anses
värdig till pastor eller ej?, hvarpå konsist. svarade och bad honom hålla
tillbaka med sådant tal. Efter Fernboms död begärde han att få succedera
honom och androg sina skäl i sittande kapitel 22 maj 1717. Härpå fram-
togs mag. Ol. Svanholms, rectoris scholae i Sundsvall, bref, hvari han,
som sutit 20 års tid paedagogus därsammastädes, begärde samma pastorat;
blef alltså hr Israel Thelberg af konsist. tillspord, om han hade samvet
att begärat framför honom. Det sade han sig hafva, efter han i 28 år
haft vocation till detta pastorat, begärandes därhos att hans släta villkor
måste iakttagas, eftersom han haft ett svårt arbete, gått 2 gånger om
dagen op i predikstolen (!) etc. Han fick promiss, att så snart hr Biskopen
kommer in, skulle saken resolveras till hans nöje. Tillträdde Indals pas-
torat maj 1719 och begärde husesyn på prästbordet, emedan sådan icke
på 23 år varit hållen. Hans pastorstid blef dock kort, enär han redan 12
febr. 1721 afled. begrofs 19 mars s. å. med likpredikan af prosten Dan.
Touschier i Skön Öfver Vish. B. 5:16, 17. Synes varit rapp och nitisk.
        G. 24/6 1695 i Indals prästg. m. Catharina Strandman, dotter af khden Jacob Str. 
     i Ljustorp, d. 12/6 1749, 93 år gammal.
        Barn: Anna; Eva, f. 20/11 1697, d. 4/10 1703 i Stige; Jacob, f. 26/11 1699, nåd-
     årspred. eft. fadern, komm. i Tynderö; Johannes, d. 16/6 1702, 35 veckor gammal;
     Johan, f. 11/7 1703, hemmansägare i Stige och klockare, d. 26/6 1753.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail