7. Jacob Thelberg (1730-56), f. 26 nov. 1699 i Indals-Liden.
Föräldrar: khden i Indal Israel Th. och Catharina Strandman. Sonens
skolstudier voro tydligen ej så grundliga, enär konsist. i Hsand 1720 väg-
rade honom det testimonium, hvarom fadern anhöll för hans inträde vid
akademien, men följande år inskrefs han såsom stud. 22 mars 1721 och
synes, då fadern s. å. afled, på moderns bön att få sonen till nådårspred.
blifvit prästv. och därtill förordnad; adj. i Skön 1723 hos prosten Dan.
Touschier, som rekommenderade honom till succession efter herr Carl
Biberg i Tynderö, helst efter han sig utlåtit att vilja upprätta sterbhuset.
Han fick konsist. tillstånd att resa till Ljustorp och Tynderö för att låta
höra sig i predikande; utn. till komm. här 5 mars 1729, tilltr. 1730, sedan
församlingarna utryckt sin fägnad öfver konsistorii gunst att genom
Thelberg vilja upprätta sal. Bibergs hus. Svag i sina studier, vann han ej
trots försök vidare befordran och hade det nog bekymmersamt i ekonomiskt
afseende. Afled 17 juli 1756.
         G. 1) med företrädarens änka Ingrid Hellberg, d. 5/3 1736 barnlös.
         2) 1738 m. Brita Ulrika Biörner, dotter af häradsh. Mauritz B., omg. m.
     efterträdaren.
         Barn: Mauritz, f. 26/3 1739, socknepredikant i Ramsele-Fjällsjö, d. 8/7 1800;
     Wendla Christina, f. 19/9 1741 g. m. khden P. Lindström i Ljustorp; Israel, f.
     23/9 1742, liquidationskommissarie, bodde i Mällbyn, Tynderö, d. 23/3 1800; Char-
     lotta Regina, f. 18/12 1747, g. 29/12 1764 m. bonden Anders Jabin i Mällby; d. 20/10
     1801. Dessutom 1 son och 2 döttrar (enl. Hammargren).

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail