1. Pehr Hägg (1696-1721), f. i Häggdånger af bondeföräldrar;
stud. i Upsala 7 okt. 1692 och blef komm. i Jockmock år 1696, Var för
ämbetsfel dömd till uppenbar kyrkoplikt, men fick genom Svea hofrätts
dom 27 apr. 1713 lösa sig därifrån med 100 dlr s:mt till fattiga svenska
fångar i Ryssland. Anklagades ånyo på tinget 13 jan. 1719 att ha varit så
obeskedlig i kyrkan af brännvin, att han gjort en ynkelig gudstjänst, skrif-
tat, men först 3:dje dagen kommunicerat, hvarken läst texten eller Fader
vår, o.s.v. Genom Svea hofrätts resolution 1 apr. 1721 blef han för grofva
förseelser, medelst hvilka han sig till predikoämbetets förrättande ovärdig
gjort, afsatt. Han reste emellertid till Sthm i afsikt att besvära sig öfver
domen, men afled strax efter ditkomsten 1721. Tunaeus anför, enligt en
hederlig prästmans opartiska omdöme, att Hägg, oaktadt sina svåra för-
seelser, varit en försvarlig prästman, haft vackra ämbetsgåfvor och varit
nitälskande, men att pastorskan Christina Alstadius fattat hat till honom,
enär han bestraffat hennes otillbörligheter, och hon genom sina åtgärder
varit medverkande till hans fall.
      G. 1) m. Elisabeth Hornaea, dotter till komm. i Ytterlännäs L. Hornaeus;
      2) 3/2 1707 i Jockmock m. Christina Zach.dotter Tjälman, från Tjälby i
   Sidensjö, d. 1717, begr. 26/12 i södra vapenhuset.
      3) 1719 m. Brita Eng, dotter till handl. i Luleå Lars Eng, d. i Råneå 17/5
   1772, 91 år.
      Barn i 3:dje giftet: Catharina, f. 8/10 1720, g. m. bruksinspekt. Anders Fel-
   lenius i Råneå, d. i Neder-Torneå 1788; Sara, f. 16/11 1721, g. m. missionären i
   Gellivare Jonas Zelberg, sist khde i Skön.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail