6. Christian Erici Fabricius (1662-78), f . 1630 i Ångermanland.
Stud. i Upsala 15 aug. 1651; blef rektor cantus i Piteå skola 1652 och
uppbar i denna egenskap under de följande åren penningar för musiken
i kyrkan. Den 22 maj 1661 erhöll kollegan i Piteå Christiernus Fabricius
af Hsands domkap. permission att inställa sig uti Luleå efter deras begäran
att komma till dess sacellaniam uti sal. herr Hans Byrelii ställe, dock
skulle han i domkapitlet söka vidare konfirmation. Han tillträdde kom-
ministertjänsten 1662. Bland de klagomål Luleå församling riktade mot
sin khde Anthelius, nämndes bland annat, att han ej ville själf föra någon
kyrkbok, utan satt socknens klockare Daniel Trendelenborg därtill mot
10 dlrs ersättning. Församlingens ombud vid ransakningen inför dom-
kapitlet i febr. 1664 tyckte, att endera kapellanen kunde det göra och
hafva den penningen. Pastor svarade: Gerna. Konsist. resolverade:
Härefter skall dn. Christiernus det omaket hafva för den penningen.
Synes ha aflidit 1678.
      Af barnen: en son afled i Piteå och begrofs 12/3 1657; Sara, f. 7/7, 1660,
   begr. därst. 21/7 s. å.; Nils, komm. i Neder-Kalix n. 8, d. 1722, Johan, f. 30/6 1661
   i Piteå, d. 3/7 s. å.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail