12. Joannes Svenonis Ædenius (1659-87), f. i Edsåker i Ljus-
torp omkr. 1607, blef stud. i Upsala 1 nov. 1630; prästv. 1634 blef han i
Njurunda medhjälpare åt khde Jöns Njurenius och utn. till komm. i Sel-
ånger 31 juli 1644. Som han emellertid gift sig med Njurenii änka, hustru
Anna Månsdotter, insände hon till Upsala konsist. 3 maj 1646 en begäran,
att hennes man måtte efterlåtit blifva kaplan i Njuran för hemmanets
skull, som hon där hafver. Och blef så belefvadt, att herr Johan Sveno-
nis blifver i Niuran, och dn Andreas Petri, den nyutnämde komminis-
tern i Niuran, blifver i Selånger, för orsaken att man intet kan med godt
samvete förvägra den redeliga kvinnan blifva kaplans hustro, där hon före
en förnemblig kyrkeherde hustro varit hafver, och trängja henne ifrån
hemmanet månge barn, efter hon ser sig däraf någon fördel: Eljest ock
hafver herr Johan Svenonis varit där förr, och när han dädan blef trans-
ferad, var det konsist. mening att förhjälpa honom till en bätter lägenhet,
efter som han förmedelst stor flit både här vid akademien och nu in mi-
nisterio samt skickeligt umgänge gjort sig meriteradt blifva oss till till det
bästa befordradt. Prosten Th. Rozelius skulle förhandla med församlingen
i Selånger, att den antager herr Anders. Efter företrädarens transport
tillträdde han khdebefattningen 1659 och hans maka blef sålunda än en
gång pastorska i församlingen. Han skildras såsom en mycket munter,
kvick och skämtsam man, godmodig och folklig samt road af glada upptåg.
När kon. Carl XI år 1686 reste genom Medelpad och Jämtland, lär han
hört talas om Edenii »kortvillighet» och ville göra honom ett nådigt besök.
Mycket folk var då samladt på prästgården och undfägnaden riklig. Då
konungen gav order om afresa, skall pastor anhållit, att H. M:t måtte kvar-
stanna åtminstone så länge öltunnan rann, hvilken han låtit uppställa
i en löfsal på gården. Konungen förundrade sig öfver att tunnan aldrig
blef tom, ehuru den flitigt anlitades af den talrika menigheten, och upp-
täckte slutligen, att den genom rör stod i förbindelse med flera andra tun-
nor dolda bakom löfsalshäcken. Året därpå 8 nov. 1687 afled khden 80
år gammal och begrofs 4 dec. s. å. Till Njurunda kyrka testamenterades
efter de gamla makarne i maj 1690 en predikstol på landsskrifvaren Göran
Alanders och hans hustrus bekostnad. Af khden Edenius finnes ett litet
porträtt, graveradt af Engelhard i Sthm 1705, hvilket framställer honom
ss. en gubbe med små, plirande skalkaktiga ögon. Vid prostvisita-
tionen i Njurunda 5 okt. 1675 begärde Lars Jacob i Wässbo att få bygga
ett kvarnhus, där pastoris kvarnhus, som af floden bortfördes anno 1671,
hafver stått, hvilket beviljades men endast under denna pastoris tid. Ny
kyrkklocka erhöll kyrkan 1686 gjuten af Mich. Bader.
        G. m. Anna Månsdotter Gammal, änka efter khden Jöns Petri Niurenius,
     n. 8, en vördig matrona i socknen. Hon afled 10/12 1686 och begrofs i kyrkans
     kor 16/1 1687.
        Af barnen: Anna, g. m. landsskrifvaren i Medelpad Göran Alander, Mjösund;
     Joannes Niurenius, begr. 7/6 1666, 17 år.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail