9. Jöns Petri Niurenius (1627-41), son till företrädaren. Stud.
i Upsala 6 febr. 1618; synes tillträdt här 1627 efter att ha tjänstgjort
som v. pastor från 1622. På tinget i Njurunda febr. 1629 klagar herr Jöns
pastor, att stor skada skett af eld och uppbrändt myckin hägn, och beviste
att Mjösundsmännens barn gjort denna skadan. De dömdes att uppsätta
½ hägn på ort och ställe. Han åtnjöt årligen 16 tr. vederlagskorn. Njurunda
sockens tiondelängd för 1641 bär följande anteckning: »Efter dät Gud
hafwer genom den timeliga döden den 19 december 1641 hädankallat wår
kiäre kyrkoherde hederlig och wällärde her Jöns Pädersson och är derföre
hvarken kyrkoherde, kaplan eller någon prästman i sochnen, dy bekräftas
denne tiendelängd med socknens sigill». Hans änka gaf 1643 i testamente
efter honom en kalk om 38 lod till kyrkan. De ägde hemman i Å. Hans
grafsten finnes kvar å gamla kyrkogården.
        G. m. Anna Gammal, dotter till råd- och handelsman Måns Gammal i
     Gefle. Omgift m. sederm. khden Jöns Edenius (se nedan n. 12). En del af
     barnen kallade sig Bremming.
        Barn: Mårten Jönsson Njurenius, i Å, klockare i Njurunda; Petter Nj.
     Bremming, komm. i Skön; Elisabeth Njurenia, f. 1639, g. m. khde Olof Er.
     Huss i Torp, d. 1696; Olof Nj. Bremming, f. 1641, komm. i Njurunda, sist i Un-
     dersåker; Catharina Njurenia, g. m. komm. i Tierp, ärkestiftet, Olof Clementis
     Lindelius; änka 1672. (Udomk. hand. Tierp E. V 133, s. 223 ff.); Magdalena,
     d. ung; Måns, d. ung.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail