9. Olaus Erici Huss (1670-95), f. 1634, företrädarens son,
Inskrefs ss. stud. i Upsala 7 mars 1656, prästv. till adj. åt sin fader 1660;
på grund af dennes tilltagande blindhet blef han vice pastor 1666, utn.
efter honom till khde i Torp 1669 samt anammade inventariet 8 juni
1670. Inköpte 1674 9 mål jord i Rångbeck för 70 dlr kmt. Han anhöll
3 jan. 1695 att för sin tilltagande ålder få öfverlämna pastoratet åt sin
måg Kenzelius, hvilket trots konsist. afstyrkande beviljades af K. M:jt.
H. afled 6 febr, 1701 efter att i 32 år varit pastor, men med Guds hel. ord
hade han bespisat och berömligen förestått församlingarne uti 43 år, så att
icke allenast dessa under bemälte tid förmedelst denna sal. herrens stora flit
och varsamhet sig i sin kristendom berömligen förkofratm utan ock kyrkorna
i Torp och Borgsjö till medel, byggnad och prydnad så inom som utantill
blifvit märkeligen förbättrade. Han hade ett godt beröm hos alla, som
honom kände, och var i sanning en trogen själaherde, säger en kyrkoboks-
anteckning. Var vid sin död 67 år och begrofs i kyrkan på stora gången
17 mars 1701. Visitation hölls i Torp af superint. Matthias Steuchius 1684.
       G. m. Elisabeth Njurenia, f. sept. 1639, dotter af khden Jöns Niurenius i
    Njurunda; efter ett Gudi behageligt leferne afled hon 5/6 1696, 56 år 8 mån. g.
       Barn: Märta, f. 1663, g. m. faderns efterträdare J. Kenzelius; Anna, f. 1667,
    g. 1691 m. rådman Nils Jönsson Blanck i Hsand; d. i Arnäs prästgård 7/7 1751,
    84 år 5 m. g.;; Erik, f. 1669, khde i Berg, Jämtl.; Magnus, rådman i Sthm, d. 11/4
    1731, g. m. Anna Maria Petré; Samuel, f. 1674, fil. mag. 1703, regem.pastor
    vid kgl. lifgardet, d. vid Narva 1706 (Westén 2: 2 s. 554); Elisabeth, g. m. khden
    Erik Sebrelius i Sveg.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail