8. Ericus Nicolai Huss (1647-69), f. 1590 i Hässjö s:n, son af
bonden Nils Ersson i Hussjö och Tekla Nilsdotter. Inskrefs ss. stud.
vid Upsala univ. 22 mars 1614. prästv. 1617, bebodde från 1620-talets bör-
jan eget hemman i Vränsta på Alnön och tjänstgjorde antagligen där som
extra komm. samt blef 1637 komm. i Selånger och Sundsvall. Han begärde
redan följande år någon bättre lägenhet men sattes endast på 3:dje förslags-
rummet till Hsands pastorat. Orolig till lynnet, kanske mindre exempla-
risk i lefvernet och försumlig i tjänsten kom han på spänd fot med sina
församlingsbor, och deras anhållan att blifva honom kvitt ledde till hans
afsättning 1644. (Se III s. 246.) Åtgärden synes varit något förhastad
och ej fullt lagligt grundad, ty som gottgörelse fick han 13 sept. 1646
konsistorii rekommendation till Torps pastorat, hvilket han tillträdde efter
att 22 april 1647 anammat prästbordsinventarierna efter sal. herr Abraham.
Vid landstinget i Sundsvall 19 mars 1650 dömdes H. att böta 10 dlr till
närmaste hospital, för att han undandolt folk vid mantalsskrifningen, och
karaktäriseras af rätten såsom »en oroligh man, ehwar han hafwer warit».
År 1656 klagar herr Eric Hussius, att Vislandsmännen insläppa boskap
på hans och deras ägor förr än hos honom blifvit inhägnadt. Tunaeus
betecknar honom som en kortvillig och nöjsam man, som på slutet blef
starrblind, så att han var föranlåten att lämna sysslan till sin son i sin höga
ålderdom. Uppgifves ha aflidit 1669.
       G. m. Märta Mattsdotter Stigzelia, dotter till khden Matthias Helgonis i
    Ljustorp och systerdotter till företrädaren.
       Barn: Rebecca, d. ogift; Johan, stud. 1650, guvernementsfiskal i Västernorr-
    lands län, d. 1674 af slag på Vattjoms gästgifvaregård på resa från sitt hem
    Ofvaned i Torp till Sthm, g. m. Margareta Bachaea, f. 1640, från Harmånger;
    Matthias, klockare i Torp; Olof, f. 1634, faderns efterträdare i Torp; Brita, f.
    1635, g. m. Lars Larsson på Backen i Torp, d. 23/12 1708, 73 år 6 m.; Samuel, stud.
    1661, regem.pastor vid Jämtl. regem., d. i Anklam 1676.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail