5. Henricus Laurentii Medelpadius (1622-48), inskrefs som
stud. i Upsala 15 dec. 1600, framträder första gången som kapellan i Ljus-
torp 1613 och utger 3 daler årl. i Älfsborgs lösen; är pastor i Selånger
1622, då han utgaf kvitto på sina 12 t:r kronospannmål. Sundsvalls stads
grundläggning inträffade just vid denna tid och i en förteckning öfver
stadens borgare och hvad de hade byggt till sista maj 1623 (KA 1624 n. 13)
anföres: »Her Hindrich i Silånger hafver bygt stugur 2 och 1 nastugu
utan innanbyggning, än en stugu och en sjöbod». På tinget i Selånger
1625 pliktade Olof Larsson i Kolstad 5 mark för okvädingsord emot sin khde
herr Henrik (Mdb.). I egenskap af prästerskapets ombud bevistade khden
riksdagen i Sthm 1635 och blef s.å. kontr. prost. Då mag. Th. Rozelius
1643 tillträdde Njurunda, måste han åt denne afstå prostbefattningen,
men fick dock uppbära prostetunnorna för samma år (Udpr.) och synes
äfven sedermera fått tjänstgöra som prost, enär Hsands domkapitel i
skrifvelse till K. M:t 13 mars 1650 med begäran om understöd åt änkan
säger, att sal. herr Hindrich hafver en rum tidj och intill sin död varit
praepositus därsammastädes (RA. domkap. skr.) År 1642 31 jan. begärde
han, att sonen Petrus måtte prästvigas till hans medhjälpare. Deltog
i ärkebiskopsvalet 1647 och röstade på Laenaeus. Han afled 1648. Som nåd-
årspräst och vice past. efter honom tjänstgjorde skolmästaren i Sundsvall
Johannes Watz 1648 och 1649.
        G. m. Anna Pedersdotter, »efterlefvande fattig och nödlidande kvinna».
        Barn: Petrus och Elias, studd. i Upsala 6/2 1631; Enoch, f. 1622, hölls i
     skola i Sundsvall och Upsala, klockare och sockenskrifvare i Selånger, bodde
     i Grundsund, d. 11/4 1694, begr. 22/5; Anna, g. m. khden Nic. Mathiae i Ljustorp.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail