12. Petrus Christoph. Hornaeus (1682-1717), f. 1646, borgarson
fr. Hsand. Inskrefs jämte sin broder Lars 14 sept. 1667 ss. stud. i Upsala;
adj. i Säbrå 1672 och kapellan i Nordingrå 1679. På Nordingrå ting i
mars 1679 inlade kapellanen öfver Nordingrå pastorat herr Peder Hornaeus
2:ne köpeskrifter, den ena förmälandes, att borgmästaren i Hsand Olof
Abrahamsson (Gené) till honom försålt ett hemman i Röksta, som bem:de
borgmästare hade i pant af Johan Persson; den andra, att dennes systrar
Christina och Annika Persdöttrar upplåtit sin bördsrätt till samma hemman
åt herr Peder för 132 dlr 16 öre kmt. Kapellanen, som efterträdde komm.
Ask i Ullånger, var närvarande vid prästmötet i Hsand 3 febr. 1696.
Af ett visitationsprotokoll 27 febr. 1707 framgår, att komministrarne hade
samma lön och alternerade uti gudstjänstens förrättande vid annexerna.
Han begrofs 11 aug. 1717.
        G. m. Helena Gropman, dotter till rådman Peder Ol. Gropman i Hsand.
     Hon begrofs 5/2 1721. 70 år 2 m. g.
        Barn: Elisabeth, (Lisken), f. 1678, g. 1706 m. komm. i Skog Hans Widberg;
     Helena, nämnes dopvittne 1694 och 1705; Sara, var ogift 1721; Brita, g. 13/10
     1713 m. komm. Erik Brunström i Skelleteå; Christofer, f. 1683, faderns efter-
     trädare; Justina, f. 8/1 1686, g. 16/2 1720 m. komm. i Tuna-Stöde H. Sandberg;
     Margareta, g. 5/2 1721 m. handelsm. Gustaf Holm fr. Brahestad.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail