13. Christopher Hornaeus (1718-32), f. 1683, företrädarens son.
Stud. i Upsala 21 sept. 1703; kollega i Hsands skolas 2. kl. och prästv.
1707, därefter domesticus hos pastor i Ragunda samt 1708 hos sin fader.
Han inkom 6 juli 1717 till Hsands domkapitel, berättandes sin faders
sjukelige tillstånd, liggandes på sin sotesäng, hvarifrån han ej väntades
uppstå, och begärde kapellanslägenheten i Nordingrå efter sin faders död
samt uppvisade till sin begärans befrämjande sin pastoris och praepositi
mag. Joh. Omnbergs vocation å församlingens vägnar skrifven. Denna
begäran kunde honom ej nekas, efter hans fader så länge på bemälde ort
sutit kapellan och dn. Chr. Hornaeus i några år sin fader tjänt för adj.
till församlingens välbehag; hans fullmakt utfärdades 16 september s. å.
Han var en saktmodig man (T.). Afled 24 febr. 1732.
        G. 1720 m. Catharina Unaea, dotter af khden Hans Unaeus i Sidensjö;
     omg. 1733 m. komm. i Bjertrå H. Burholm.
        Barn: Helena, f. 1722, d. begr. 31/5 1724; Petrus, f. 23/12 1724, d. 1725; Hans,
     f. 8/7 1726, d. s. å.; Petrus, f. 9/11 1727, d. 1728; Jacob, f. 16/11 1728, gästgifvare i
     Nordingrå och Röksta, d. 16/11 1810, 82 år g.; Christopher, f. 8/8 1731, d. s. å.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail