8. Olaus Erici Rufinius (1637-72), från Hälsingland, är
kapellan här 1637 och bodde på Sunnanåker. På tinget i Torsåker 22
juni 1642 kärade vällärde herr Oluf till några, som stodo i skuld till hans
sal. svärfader (Ådb.). Ofvan (s. 144) är omtaladt, huru han vid ett besök
i Upsala 13 juni 1643 för att anhålla om befordran blef underkastad ett
katekesförhör af ärkebiskopen, hvilken fann honom för undermålig att
allena förestå en församling. Ett bevis för att han dock ej saknat bokliga
bildningsmedel är den präktiga edition af Tertullianus, tryckt i Paris
1583, som han 1670 skänkte till lektor Zach. Plantin i Hsand. Herr Olof
inköpte år 1646 hemmanet Svedje i socknen af kapellanen Jonas Zachariae
i Själevad. På tinget 31 juli s. å. klagade han, att Hans Jerksson på kyrk-
bolet en söndagsmorgon skällt honom för en tyrann och djäfvulsmenniska.
Själf hade kapellanen på ett bröllop år 1668 kallat kyrkvärden Hans Hans-
son kyrktjuf, därför att man utan hans vetskap ur kyrkkistan uttagit
penningar, hvarmed en skuld till moderkyrkan blifvit betald; pliktade för
detta tillmäle 40 mark (Ådb. 28/3 1670). Han afled efter en 45-årig ämbets-
tid antagligen 1672. Åtminstone var han död före 17 juni 1673, då Ed-
bymännen på Torsåkerstinget kräfde att igenbekomma de nyåkrar, som
gamle kapellanen herr Oluff en tid haft utan skatt under sin gård Svedje,
ehuru de lågo inom Eds rå (Ådb.). »Egde ansenliga krafter och styrka så
i andelig som lekamlig måtto och förde ett ordentligt lefverne» (Tun.).
      G. 1) m. en dotter till Påfvel Olofsson i Svedje;
      2) m. Karin Eriksdotter, d. 20/5 1702, begr. i Ytterlännäs kyrkas kor.
      Barn: Johan Rufinius, klockare i socknen, bodde i Svedje; Brita, g. m.
    efterträdaren.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail