10. Jonas Magni, 1643-59. Blev kh. i Gränna 1619 och
tillträdde 25/7 s. å., då han bl. a. i kyrkoboken antecknade, att
hans företrädares änka "drog nödigt hädan och jag icke gär-
na hit." Beträffande prästgården berättar han, att "hus, stu-
vor och kamrar, som prästen borde hålla vid makt, voro alle
nedrottne, fördärvade och taken dropo som såld." Kraftigt be-
fordrade han här ordning och skick. Han var riksdagsman
1634 och 1643. Enligt inskrift på hans gravsten gästades han
under denna tid 7 gånger av Gustav II Adolf. Fastän han
gärna velat kvarstanna i sin "gamla, goda församling Grän-
na", transporterades han 1643 av greve Per Brahe till Vi-
singsö, där han även blev prost över Visingsborgs grevskap.
Om sina byggnadsarbeten och planteringar på prästgården
här har han berättat i kyrkoboken. M. avled den 16 aug. 1659
och begrovs sannolikt i Gränna, där han 2 år före sin avflytt-
ning låtit förfärdiga en ståtlig gravsten över sig och sin hust-
ru. På stenen, som länge fanns inmurad i kyrkväggen men
förstördes efter kyrkans brand 1889, voro inhuggna båda ma-
karnas bilder och namn, ävensom en förteckning på 17 av-
lidna barn. (Joh. Andersson: Gränna kyrka och pastorer,
VSB; Fors.).
     Gift med Karin Joensdotter Höök, d. 9/6 1652. Barn Jonas, f. 1622,
   kh. i Kulltorp. - Maria, gift med kamreraren i Visingsborgs grevskap
   Peder Hansson. (Hon studerade vid Visingsö skola, där hon 1645 in-
   skrevs). - Anna, gift med kh. i Gränna Haquinus Humble. - En dot-
   ter, gift med komm. i Gränna Joh. Petri Ederus. - Samuel, kapten. -
   Judit, gift med befallningsmannen Jöns Nilsson. - På gravstenen i
   Gränna kyrka nämnas dessa 9 söner och 8 döttrar, som tidigt avlidit:
   Magnus. - Daniel. - Daniel. - Jonas. - Samuel. - Johannes. - Ga-
   briel. - Gustavus. - Elias. - Anna. - Elisabet. - Elisabet. - Judit.
   - Cecilia. - Gunnil. - Maria. - Gunnil. - En del av barnen kallade
   sig Palmgren.

Tagit från Växjö stifts herdaminne av ???.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail