11. Jöns Hornaeus (1753-78), f. 3 juni 1715 i Hammar här i
socknen, son af företrädaren. Stud. i Upsala 23 aug. 1735, prästv. i Hsand
10 mars 1742 till adj. åt fadern, sockenpred. i Dal 30 juli 1746. Vid faderns
död kom han ej på förslaget, men Torsåkers församling anhöll att få honom
till 4:de profpredikant och anförde bland annat, 1) att han ägde goda
ämbetsgåfvor jämte andra en lärare anständiga egenskaper, 2) att han
tjänt denna församling snart 10 år, 3) att hans förfäder varit deras lärare
ifrån reformationstiden (!), 4) att han har arfvejord och fastighet i socknen,
hvarigenom församlingen slipper betungas med nybyggnad för den till-
kommande kapellanen, enär här ej finnes kapellansbord, 5) emedan deras
pastor jämte kapellanen med döden afgått, tyckte de det för sig vara en
hugnad att i stället få den afl. kapellanens son, som känner församlingens
tillstånd. K. Maj:t resolverade 6 mars 1752, att han skulle dit missiveras.
Han valdes och erhöll fullmakt 12 aug. I752 med tillträde 1 maj I753.
Predikade vid prästmötet i Hsand i febr. 1760 öfver Genes. 2:7. Han
ägde ovanligt godt praktiskt förstånd och omfattande intressen samt
synes äfven af modern ärft poetiska anlag. Genom hans tillskyndan
byggdes år 1764 bron öfver Svedjesundet, som varit påtänkt 200 år, äfvenså
bröts den nya vägen mellan Nyland och Nordanåker. Hans uppsats om
Blåkullafärderna är författad med stor fördomsfrihet, och i sina anmärk-
ningar om svenska folkbristens orsaker och botemedel framhåller han
kraftigt nödvändigheten af laga skiften och skadligheten af samfälle i
åker, äng, skog och mark samt ifrar på ett berömvärdt sätt mot
brännvinet hvars bruk han vill inskränka till folk öfver 22 år. Äfven
för socknens historia intresserade han sig och gjorde därom kyrkboks-
anteckningar. Bodde i Nordanåker. Han afled 8 maj 1778 efter lång-
varig sjukdom.
       G. 1) 1745 m. Catharina Elisabeth Pihlwall, dotter af bruksinspektoren
    Carl P. och Elisabeth Dorothea Fabricia; d. 30/7 1771, begrofs 4/8 i kyrkans kor;
       2) 11/11 1773 m. Margareta Molin, f. 1739, dotter af bonden Pär Johansson
    fr. Mo; omg. m. hemmansäg. Lars Larsson i Nyland 26/12 1790.
       Barn i första giftet: Lars, f. 20/2 1748 i Edsta i Dal; Elisabeth Dorothea, f.
    i Daglös 15/6 1750, g. m. sockenpred. i Dal Erik Arenberg, omg. m. komm. N. Hög-
    lund i Sundsvall; Carl Jean, f. 1752, d. 28/3 1753, 30 veckor g.; Catharina f. 21/3
    1754 i Nordanåker, Ytterl., g. m. bonden och nämdemannen Grels Henriksson
    i Östergraninge, d. 14/11 1809; Maria, f. 29/11 1756, d. 4/3 1758 i koppor; Carl, f. 2/2
    1760, bonde i Sörgraninge på 1780-talet, därifrån utflyttad före 1805; Jöns
    Jacob, f. 3/10 1762, hemmansägare i Nordanåker, g. 26/12 1791 m. Greta Hans-
    dotter fr. Skale i Liden, Medelp.; Maria Magdalena, f. 17/5 1769, d. 2/6 s. å.

       Tr.: Begrafningsverser öfver systern Catharina Hornaea, postmäst. i Hsand Ol.
    Westmans maka. Sthm 1751. -- Anmärkningar wid herr Carl Pehrsons swar på frågan
    om swenska folkbristens orsaker och botemedel, lämpade til Ångermanna landthushåll-
    ning (i Lärda tidningar 1755, n. 14, undert. Jöns Hornaeus). I handskrift: En berättelse
    om Blåkullafärderna, med företaI af lektor Nils Gissler (jfr Hsandsposten 1903 n. 291).

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail